งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 หัวข้อการศึกษา ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร หลักการปฏิบัติงานทั่วไปในการ บริหารสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 หัวข้อการศึกษา ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร หลักการปฏิบัติงานทั่วไปในการ บริหารสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร

2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 หัวข้อการศึกษา ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร หลักการปฏิบัติงานทั่วไปในการ บริหารสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร การจัดหมวดหมู่และกำหนดรหัสของ สินทรัพย์ หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร การคำนวณค่าเสื่อมราคา การโอนหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์

3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ภาพรวมของ สินทรัพย์ถาวร

4 4 ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร ความหมายของสินทรัพย์ถาวร โครงสร้างของรายการสินทรัพย์ของ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร

5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชี สินทรัพย์ถาวร

6 6 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร การได้มาของสินทรัพย์ การดูแลและการควบคุมสินทรัพย์ การจำหน่ายสินทรัพย์ที่เลิกใช้

7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 7 ประเภทของ สินทรัพย์ถาวร

8 8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง

9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 9

10 10 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายใน อาคาร 2.1 อุปกรณ์โฆษณา และเผยแพร่

11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายใน อาคาร 2.2 อุปกรณ์งานบ้าน และงานครัว

12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 12 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายใน อาคาร 2.3 ระบบภายใน อาคาร

13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13

14 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14

15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 15

16 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 16 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 3 เครื่องมือและ อุปกรณ์การแพทย์

17 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 17

18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 4. เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน

19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 19 ยานพาหนะ 5. ยานพาหนะ

20 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 การจัดหมวดหมู่และกำหนด รหัสของสินทรัพย์

21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 21 การจัดหมวดหมู่และกำหนดรหัสของ สินทรัพย์ถาวร 3S3S ประเภ ท ของ สินทรัพย์ – สถาน ที่ตั้ง 0404 ปีที่ ซื้อ –5

22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 22 รถโฟล์คลิฟต์จัดอยู่ในสินทรัพย์ ประเภทใดและให้หมวดหมู่ อย่างไร

23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 23 หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร

24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 24 4. การโอนสินทรัพย์ 3. การบันทึกบัญชี 2. การเก็บสินทรัพย์ หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร มีหลักปฏิบัติดังนี้ 1. การจัดหาสินทรัพย์ แผนกที่ขอเสนอซื้อแผนกจัดซื้อแผนกรับของ แผนกบัญชี แผนกที่ใช้สินทรัพย์

25 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 25 การคำนวณค่าเสื่อมราคา

26 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 26 การคำนวณค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ที่มีราคาต่อ หน่วยสูง สินทรัพย์ที่มีราคาต่อ หน่วยไม่สูงมากนัก

27 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 27 การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร

28 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 28 การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงสำหรับสินทรัพย์ถาวร รายงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการ บำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 หัวข้อการศึกษา ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร หลักการปฏิบัติงานทั่วไปในการ บริหารสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google