งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
บทที่ ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

2 หัวข้อการศึกษา ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร
หลักการปฏิบัติงานทั่วไปในการบริหารสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร การจัดหมวดหมู่และกำหนดรหัสของสินทรัพย์ หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร การคำนวณค่าเสื่อมราคา การโอนหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์

3 ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร

4 ภาพรวมของสินทรัพย์ถาวร
ความหมายของสินทรัพย์ถาวร โครงสร้างของรายการสินทรัพย์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

5 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

6 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
การได้มาของสินทรัพย์ การดูแลและการควบคุมสินทรัพย์ การจำหน่ายสินทรัพย์ที่เลิกใช้

7 ประเภทของสินทรัพย์ถาวร

8 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

9

10 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายในอาคาร
2.1 อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

11 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายในอาคาร
2.2 อุปกรณ์งานบ้านและงานครัว

12 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบภายในอาคาร
2.3 ระบบภายในอาคาร

13

14

15

16 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
3 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

17

18 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน

19 ยานพาหนะ 5. ยานพาหนะ

20 การจัดหมวดหมู่และกำหนดรหัสของสินทรัพย์

21 การจัดหมวดหมู่และกำหนดรหัสของสินทรัพย์ถาวร
ประเภท ของสินทรัพย์ สถานที่ตั้ง ปีที่ซื้อ 3S 04 55

22 รถโฟล์คลิฟต์จัดอยู่ในสินทรัพย์ประเภทใดและให้หมวดหมู่อย่างไร

23 หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

24 หลักปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
มีหลักปฏิบัติดังนี้ 4. การโอนสินทรัพย์ แผนกบัญชี 3. การบันทึกบัญชี 2. การเก็บสินทรัพย์ แผนกที่ใช้สินทรัพย์ แผนกจัดซื้อ แผนกที่ขอเสนอซื้อ แผนกรับของ 1. การจัดหาสินทรัพย์

25 การคำนวณค่าเสื่อมราคา

26 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยสูง สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่สูงมากนัก

27 การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

28 การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
รายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับสินทรัพย์ถาวร รายงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google