งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้าน อาเซียนศึกษา ” รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้าน อาเซียนศึกษา ” รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้าน อาเซียนศึกษา ” รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 อาเซียนศึกษาทำอะไร ศึกษา วิจัยและ นำเสนอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภูมิภาค อาเซียน โดยดูจาก 1. องค์ประกอบของรัฐ ชาติ ( การเมือง )

3 2. และเหนือรัฐชาติ คือทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ วัฒนธรรมศาสนา เศรษฐกิจ การผลิต

4 แบบแรก ในกรอบทางการเมือง และสถาบัน ห้องสมุดรวบรวม เอกสาร ชั้นต้น และ ชั้นรอง ของสถาบัน ทางการเมืองที่เป็น หลักในการกำหนด นโยบายและการ ปฏิบัตินโยบาย เช่น นโยบายรัฐบาล พรรคการเมือง สภา อุตสาหกรรม องค์กร เกษตรกรรม องค์ พัฒนาเอกชน ทั้งหลาย กรอบเวลาเอาจาก ปัจจุบัน ค่อยๆ ย้อนหลังไปสู่จุด เริ่มแรก

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน การนำนโยบายไป ปฏิบัติ ดูการทำงาน ของกระทรวง ไปถึง หน่วยงานหลักๆใน ประเด็นนโยบายนั้นๆ ผลของการปฏิบัติงาน เอกสารได้แก่รายงาน ประจำปีของกระทรวง กรมกองต่างๆ สถิติ ตัวเลขต่างๆ รัฐกระทรวงจังหวัด

6 แบบที่สอง ไม่ผูกติดกับหน่วยทาง การเมืองที่เป็นสถาบัน หัวข้อและเนื้อเรื่องอาจ กระจัดกระจายและกรอบ เวลาอาจยาวมาก ห้องสมุดอาจกำหนด หัวข้อและกรอบเวลาจาก ความเหมาะสมของตนเอง เช่นห้องสมุดในภาคใต้ อาจมุ่งไปทางภูมิศาสตร์ ของภาคพื้นทะเล มาเลย์ เซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ท้องถิ่นมีความสนใจและ ศักยภาพในประเด็นอะไร ไหม ในมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาไปถึง คณาจารย์ว่ามีความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ในเรื่องอะไร ก็อาจเริ่ม จากเรื่องเหล่านั้น แล้ว ค่อยไปขยายต่อยอดไป ยังเรื่องอื่นๆต่อไป

7 ประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุด เอเชียสำหรับการค้นคว้าและวิจัย อ่านหนังสือพิมพ์ เอกสาร หนังสือใน สมัยก่อน เป็นการค้นจาก เอกสารชั้นต้น เป็นฐาน ของห้องสมุดวิจัยที่ต้องมี การรวบรวมเอกสาร ห้องสมุดอาศัยการ แนะนำและช่วยเก็บจาก นักวิชาการ อาจารย์ใน คณะและภาควิชาที่ไปลง พื้นที่ สามารถนำมาบอก ได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน หา มาได้อย่างไร

8 ประการต่อมาคือการค้น และอ่านจากหลักฐานชั้น รองทั้งหลาย คือหนังสือ บันทึกความทรงจำ แปล ไปถึงวิทยานิพนธ์ ที่มี คนศึกษาเรื่องเหล่านั้น ไว้ก่อนแล้ว ให้ได้มาก และครบถ้วนที่สุด เป็น งานที่ใช้เวลา อุตสาหะ แต่จะเกิดผลในที่สุด

9 การเก็บสะสมข้อมูล ประวัติจอห์น เอโคล์ และเดวิด วัยอาจ กับ การทำห้องสมุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ คอร์แนล

10 การทำให้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ จัดกิจกรรมการวิจัย ค้นคว้า เชิญหรือให้ทุนแก่ นักวิจัยที่ต่างๆมานั่งทำงานในท้องที่ เช่น ห้องสมุด นิวยอร์ก ห้องสมุดคองเกรส ห้องสมุดแห่งชาติแคน เบอรา เป็นต้น

11 กิจกรรม : วิจัย ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดต่อให้นักศึกษา นักวิจัยจากภูมิภาคมา ทำงานเกี่ยวกับ เอกสารหรือชุด เอกสารของประเทศ นั้นๆ เช่นเรื่อง อินโดนีเซีย อิสลาม ให้นส. จากอินโดหรือ มาเลย์เซียมาทำเป็น ต้น Collection Archives Manuscripts Papers………….

12 บุคลากร : การส่งเสริมบุคลากร และมาตรฐานการ ดำเนินงานของสมาชิก ผ่านการทำงานและ เรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย ภายนอก อีกด้านคือ แลกเปลี่ยนกับ ห้องสมุดอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt “ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากร สารสนเทศเฉพาะทางด้าน อาเซียนศึกษา ” รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google