งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศูนย์สารสนเทศ หน่วยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศูนย์สารสนเทศ หน่วยที่ 10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศูนย์สารสนเทศ หน่วยที่ 10
การจัดการศูนย์สารสนเทศ หน่วยที่ 10 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 10. การแสวงหาความร่วมมือ
10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจำเป็นในการ แสวงหาความร่วมมือระหว่างศูนย์ สารสนเทศ 10.2 ลักษณะการจัดกลุ่มความร่วมมือ 10.3 เครือข่ายระบบสารสนเทศในประเทศ ไทย

3 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจำเป็นในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศ
การผสมผสานความรู้วิชาการแขนง ต่างๆ ในลักษณะสหวิทยาการ ปริมาณการผลิตสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น ราคาของสารสนเทศสูงขึ้น

4 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศ
จำนวนผู้ใช้สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้ใช้สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น คุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้

5 10.2 ลักษณะการจัดกลุ่มความร่วมมือ
ตามประเภทของศูนย์สารสนเทศ ตามสาขาวิชาของศูนย์สารสนเทศ ตามลักษณะกิจกรรมความร่วมมือ ตามสังกัดหน่วยงาน ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์

6 10.2.1 ตามประเภทของศูนย์สารสนเทศ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเฉพาะ ความร่วมมือระหว่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

7 10.2.2 ตามสาขาวิชาของศูนย์สารสนเทศ
ความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศกฎหมาย ความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแพทย์

8 10.2.3 ตามลักษณะกิจกรรมความร่วมมือ
ความร่วมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมุด ความร่วมมือในการควบคุมทางบรรณานุกรม

9 ตามสังกัดหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 10.2.5 ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์
ความร่วมมือระดับท้องถิ่น ความร่วมมือระดับภูมิภาค ความร่วมมือระดับชาติ ความร่วมมือระดับนานาชาติ

11 10.3 เครือข่ายระบบสารสนเทศในประเทศไทย
เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Level) เครือข่ายระดับภูมิภาค (Regional Level) เครือข่ายระดับชาติ (National Level) เครือข่ายระดับนานาชาติ (International Level)

12 10.3.1 เครือข่ายระดับท้องถิ่น
เครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (NARINET) เครือข่ายห้องสมุดจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายห้องสมุดจังหวัดนครศรีธรรมราช

13 10.3.2 เครือข่ายระดับภูมิภาค
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตก เครือข่ายห้องสมุดภาคใต้ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง (Thai Academic Library Network (M)

14 10.3.3 เครือข่ายระดับชาติ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(Thai Academic Library Network –THAILINET)

15 เครือข่ายระดับนานาชาติ
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS) เครือข่ายระบบสารสนเทศกระบือ (International Buffalo Information System)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศูนย์สารสนเทศ หน่วยที่ 10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google