งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศูนย์ สารสนเทศ หน่วยที่ 10 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศูนย์ สารสนเทศ หน่วยที่ 10 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศูนย์ สารสนเทศ หน่วยที่ 10 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 10. การแสวงหาความ ร่วมมือ 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ จำเป็นในการ แสวงหา ความร่วมมือระหว่างศูนย์ 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ จำเป็นในการ แสวงหา ความร่วมมือระหว่างศูนย์ สารสนเทศ สารสนเทศ 10.2 ลักษณะการจัดกลุ่ม ความร่วมมือ 10.3 เครือข่ายระบบ สารสนเทศในประเทศ ไทย

3 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ จำเป็นในการแสวงหาความ ร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศ 10.1.1 การผสมผสานความรู้ วิชาการแขนง ต่างๆ ใน ลักษณะสหวิทยาการ 10.1.2 ปริมาณการผลิต สารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น 10.1.3 ราคาของสารสนเทศ สูงขึ้น

4 10.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ จำเป็นในการร่วมมือระหว่าง ศูนย์สารสนเทศ 10.1.4 จำนวนผู้ใช้สารสนเทศ เพิ่มมากขึ้น 10.1.5 พัฒนาการของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเอื้ออำนวย ให้ผู้ใช้ใช้สารสนเทศเพิ่ม มากขึ้น 10.1.6 คุณภาพและความพึง พอใจของผู้ใช้

5 10.2 ลักษณะการจัดกลุ่ม ความร่วมมือ 10.2.1 ตามประเภทของศูนย์ สารสนเทศ 10.2.2 ตามสาขาวิชาของ ศูนย์สารสนเทศ 10.2.3 ตามลักษณะกิจกรรม ความร่วมมือ 10.2.4 ตามสังกัดหน่วยงาน 10.2.5 ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์

6 10.2.1 ตามประเภทของ ศูนย์สารสนเทศ  ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดเฉพาะ  ความร่วมมือระหว่างหอ จดหมายเหตุแห่งชาติ

7 10.2.2 ตามสาขาวิชาของ ศูนย์สารสนเทศ  ความร่วมมือระหว่างศูนย์ สารสนเทศกฎหมาย  ความร่วมมือระหว่างศูนย์ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แพทย์

8 10.2.3 ตามลักษณะกิจกรรม ความร่วมมือ  ความร่วมมือในการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ  ความร่วมมือในการยืม ระหว่างห้องสมุด  ความร่วมมือในการควบคุม ทางบรรณานุกรม

9 10.2.4 ตามสังกัด หน่วยงาน  ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ  ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เอกชน  ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราช ภัฏ

10 10.2.5 ตามพื้นที่ ภูมิศาสตร์  ความร่วมมือระดับท้องถิ่น  ความร่วมมือระดับภูมิภาค  ความร่วมมือระดับชาติ  ความร่วมมือระดับนานาชาติ

11 10.3 เครือข่ายระบบ สารสนเทศในประเทศไทย 10.3.1 เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Level) 10.3.2 เครือข่ายระดับภูมิภาค (Regional Level) 10.3.3 เครือข่ายระดับชาติ (National Level) 10.3.4 เครือข่ายระดับนานาชาติ (International Level)

12 10.3.1 เครือข่ายระดับ ท้องถิ่น  เครือข่ายสารสนเทศ นครราชสีมา (NARINET)  เครือข่ายห้องสมุดจังหวัด อุบลราชธานี  เครือข่ายห้องสมุดจังหวัด นครศรีธรรมราช

13 10.3.2 เครือข่ายระดับ ภูมิภาค  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)  เครือข่ายข้อมูลภูมิภาค ตะวันตก  เครือข่ายห้องสมุดภาคใต้  เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง (Thai Academic Library Network (M)

14 10.3.3 เครือข่าย ระดับชาติ  เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา (Thai Academic Library Network –THAILINET)

15 เครือข่ายระดับนานาชาติ  ระบบสารสนเทศทาง การเกษตรนานาชาติ (AGRIS)  เครือข่ายระบบสารสนเทศ กระบือ (International Buffalo Information System)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศูนย์ สารสนเทศ หน่วยที่ 10 อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google