งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ”
28 เมษายน 2554 ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 จดหมายเหตุคืออะไร จดหมายเหตุ(Archives) คือ เอกสารต้นฉบับ(Original) ซึ้งสิ้นกระแสการปฎิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันเอกชนที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป เอกสารสำคัญนี้เรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Materials) (กรมศิลปากร, 2542)

3 จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

4 เอกสารจดหมายเหตุ คืออะไร
เอกสารจดหมายเหตุคือ เอกสารทุกชนิดที่สิ้นกระแสอายุการใช้งานแล้ว โดยจะมีอายุประมาณ 20-30 ปีย้อนหลังและจำเป็นที่จะต้องเก็บตลอดไป  ไม่สามารถทำลายได้ พร้อมทั้งมีความสำคัญต่อประวัติพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ  

5 การจำแนกเอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารจดหมายเหตุสามารถจำแนก ออกได้เป็น เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือ หรือ พิมพ์ เช่นใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ เอกสารการประชุม

6 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives)คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่นภาพถ่ายเนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ การ์ ฯลฯ เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives)  ได้แก่  แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives)   เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูล และ ค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7 วงจรชีวิตเอกสาร สำนักงาน กำจัด จัดเก็บ Archives Current Record
(ใช้งาน) Semi (ใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง) Non (สิ้นกระแสใช้งาน) สำนักงาน กำจัด จัดเก็บ Archives

8 ลักษณะของ Archives เป็นเอกสารที่เกิดจากการทำงานของหน่วยงาน
เป็นเอกสารที่ไม่ถูกใช้งานแล้ว (สิ้นกระแสการใช้งาน 25ปี) ถูกประเมินว่ามีคุณค่า เพื่อการอ้างอิงและการศึกษา

9 ประเภทของหอจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุรัฐ หอจดหมายเหตุสถาบัน หอจดหมายเหตุธุรกิจ หอจดหมายเหตุศาสนา

10 ทำไมต้องมีหอจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย จะเป็นสถานที่จัดเก็บ รวบรวมเอกสารสำคัญ อันแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยไว้เป็นส่วนกลาง จากระยะเวลาอันยาวนานของมหาวิทยาลัยนั้น อดีตและเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกำลังสูญหายไปทุกที หากมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่า หรือเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกความทรงจำและภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว

11 บุคลากรของหน่วยงานและอนุชนรุ่นหลังยังจะได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสะท้อนถึงความนึกคิด อุดมคติ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาของบูรพาจารย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้จึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลัง

12 กลุ่มภารกิจ จดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

13 แจ๊วหลบ...จ้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google