งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ” 28 เมษายน 2554 ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ” 28 เมษายน 2554 ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ” 28 เมษายน 2554 ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่โจ้

2 จดหมายเหตุคืออะไร จดหมายเหตุ (Archives) คือ เอกสาร ต้นฉบับ (Original) ซึ้งสิ้นกระแสการ ปฎิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบัน เอกชนที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่า สมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป เอกสาร สำคัญนี้เรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Materials) ( กรมศิลปากร, 2542)

3 จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิต ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึง หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงาน หรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ( พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

4 เอกสารจดหมายเหตุ คืออะไร เอกสารจดหมายเหตุคือ เอกสารทุก ชนิดที่สิ้นกระแสอายุการใช้งานแล้ว โดยจะมีอายุประมาณ 20-30 ปี ย้อนหลังและจำเป็นที่จะต้องเก็บ ตลอดไป ไม่สามารถทำลายได้ พร้อม ทั้งมีความสำคัญต่อประวัติพัฒนาการ ของหน่วยงานนั้น ๆ

5 การจำแนกเอกสาร จดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุสามารถจำแนก ออกได้เป็น เอกสารจดหมายเหตุประเภทลาย ลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อ ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะ เขียนด้วยมือ หรือ พิมพ์ เช่นใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ เอกสารการ ประชุม

6 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio- Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อโดย เสียงหรือภาพ เช่นภาพถ่ายเนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ การ์ ฯลฯ เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์ (Machine - Readable Archives) เป็นเอกสารที่บันทึก ข้อมูล และ ค้นคืนด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

7 วงจรชีวิตเอกสาร Current Record ( ใช้งาน ) Semi Current Record ( ใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง ) Non Current Record ( สิ้นกระแสใช้งาน ) สำนักงาน กำจัด จัดเก็บ Archives

8 ลักษณะของ Archives เป็นเอกสารที่เกิดจากการทำงานของ หน่วยงาน เป็นเอกสารที่ไม่ถูกใช้งานแล้ว ( สิ้นกระแสการใช้งาน 25 ปี ) ถูกประเมินว่ามีคุณค่า เพื่อการอ้างอิง และการศึกษา

9 ประเภทของหอจดหมาย เหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุรัฐ หอจดหมายเหตุสถาบัน หอจดหมายเหตุธุรกิจ หอจดหมายเหตุศาสนา

10 ทำไมต้องมีหอจดหมาย เหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย จะเป็น สถานที่จัดเก็บ รวบรวมเอกสารสำคัญ อันแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของ มหาวิทยาลัยไว้เป็นส่วนกลาง จาก ระยะเวลาอันยาวนานของมหาวิทยาลัย นั้น อดีตและเรื่องราวของมหาวิทยาลัย กำลังสูญหายไปทุกที หากมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมจัดเก็บ อนุรักษ์และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่า หรือเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเปรียบเสมือน บันทึกความทรงจำและภารกิจของ มหาวิทยาลัยแล้ว

11 บุคลากรของหน่วยงานและอนุชนรุ่น หลังยังจะได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจาก เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสะท้อนถึง ความนึกคิด อุดมคติ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาและเรื่องราวของชีวิตที่ผ่าน มาของบูรพาจารย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย เอกสารจดหมายเหตุ เหล่านี้จึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อ การศึกษา ค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่น หลัง

12 กลุ่มภารกิจ จดหมายเหตุและ สารนิเทศท้องถิ่น

13


ดาวน์โหลด ppt “ จดหมายเหตุ CHILL CHILL ” 28 เมษายน 2554 ณ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google