งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ 4.2 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ 4.2 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข

2 หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ 4.2 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์

3 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ (Information Use) เป็น กระบวนการต่อเนื่องที่ผู้ใช้ ดำเนินการต่อจากการมี พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking Behavior) และความต้องการ สารสนเทศ (Information Need)

4 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ ( ต่อ )  Model พฤติกรรมสารสนเทศ (Information Behavior) ของวิลสัน (Wilson) ที่สร้าง ขึ้นในปี ค. ศ.1981 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ใช้สารสนเทศ (Information Users) เกิด ความต้องการสารสนเทศ (Information Need)

5 จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด พฤติกรรมการแสวงหา สารสนเทศ (Information- seeking Behavior) โดยผู้ใช้ ค้นจากระบบสารสนเทศ (Demands on Information System) หรือจากแหล่ง สารสนเทศอื่นๆ (Demands on other Information Sources) การค้นหานี้อาจประสบ ความสำเร็จ (Success)

6 หรือล้มเหลว (Failure) ทำให้ ต้องกลับไปสู่การค้นหาใหม่ จากนั้นจึงนำไปสู่การใช้ สารสนเทศ (Information Use) ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ (Satisfaction or non-satisfaction) ความพึง พอใจหรือไม่พึงพอใจอาจกระตุ้น ให้เกิดความต้องการสารสนเทศ ได้อีก พฤติกรรมการแสวงหา สารสนเทศดังกล่าว

7 เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน สารสนเทศ (Information Exchange) การถ่ายทอด สารสนเทศ (Information Transfer) ซึ่งวิลสันชี้ให้เห็นว่า การใช้สารสนเทศเป็นส่วนที่มี การศึกษาวิจัยมากกว่าส่วนอื่นๆ ของ Model

8 Information User Need Information- Seeking Behavior Demands on Information Systems Demands on Other Information Sources SuccessFailure Information Transfer Information Exchange Other People Satisfaction or Non-satisfaction Information Use

9  การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ สารสนเทศครอบคลุมการใช้ บริการสารสนเทศซึ่งอาจเน้นที่ ตัวผู้ใช้ ระบบสารสนเทศและ ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ใคร ใช้ อะไร มีวัตถุประสงค์ใด ใช้ อย่างไร การใช้ห้องสมุด / ระบบ สารสนเทศ / สารสนเทศ มี ผลกระทบต่อผู้ใช้อย่างไร โดยมี ตัวแปรต่างๆ เช่น อายุ ระดับ การศึกษา สาขาอาชีพ สภาพแวดล้อมทางการงาน เป็น ต้น

10  การศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ใช้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการใช้ สารสนเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ สำรวจความคิดเห็นที่ผู้ใช้มีต่อ บริการสารสนเทศ การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ ระบบจัดเก็บและค้นคืน สารสนเทศ การวัดคุณภาพของ สารสนเทศที่เป็นผลลัพท์จาก ระบบ เช่น ความถูกต้อง ความ เข้าเรื่อง ความสมบูรณ์ ความทัน การ เป็นต้น

11 4.2 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันการแปลงเอกสารให้ อยู่ในรูปดิจิทัลได้ขยายตัวอย่าง รวดเร็ว โครงการดิจิทัลเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ทั้งที่เป็นเชิงพาณิชย์และ โครงการของรัฐระดับชาติหรือ ระดับท้องถิ่น

12  อินเทอร์เน็ตคือแหล่ง สารสนเทศลำดับแรกที่ผู้ใช้ คาดหวังว่าจะสามารถหา สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ผู้ แสวงหาสารสนเทศจึงมักเริ่มต้น ค้นหาสารสนเทศจากเว็บไซต์  การผลิตหนังสือและวารสารใน รูปสิ่งพิมพ์ลดลงและเปลี่ยนเป็น Print – on – Demand

13  ทำอย่างไรสถาบันบริการ สารสนเทศจึงจะจัดบริการ ให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ภายใต้ ข้อจำกัดต่างๆได้ เช่น งบประมาณลดลงหรือคงที่ ระบบสารสนเทศใช้ยาก ผู้ใช้ขาดทักษะในการใช้ ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ใช้สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษา สุข. หน่วยที่ 4 4. การใช้สารสนเทศ 4.1 แนวคิดเรื่องการใช้ สารสนเทศ 4.2 การใช้สารสนเทศใน สภาพแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google