งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า รวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า รวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า รวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

2 Contents แรงบันดาลใจ 2 การสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4 ปัญหาและอุปสรรค 3 3 หัวข้อวิจัย 3 1

3 การบริการตอบ คำถามและช่วย การค้นคว้า : ความคาดหวัง และความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ หัวข้อวิจัย โดย รวีวรรณ ขำพล นริศรา เฮมเบีย

4 นำไป พัฒนางาน ได้อย่าง แท้จริง เกี่ยวข้องกับ งานที่ รับผิดชอบ เลือกเรื่อง ที่ถนัดที่สุด มีเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ความซ้ำซ้อน มีประโยชน์ต่อองค์กร การเลือกหัวข้อวิจัย

5 แรงบันดาลใจ วิทยมิตร หน่วยงาน ความก้าวหน้า เพื่อนร่วม วิชาชีพ ที่ปรึกษา วิจัย ขอผลงาน ขอเลื่อน ระดับ ให้ LU ทุนวิจัย คลินิก วิจัย

6 ปัญหา อุปสรรค ทำวิจัยไม่เป็นเขียนไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น ค้นหาเอกสารไม่เป็น

7 ข้ออ้าง ทำวิจัยไม่เป็นเขียนไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น ค้นหาเอกสารไม่เป็น

8 ทางแก้ ทำวิจัยไม่เป็น อบรม/อ่าน/ถาม เขียนไม่เป็น อ่านวิจัย/ฝึก/วิทยมิตร ไม่รู้จะเริ่มต้น อย่างไร? อบรม / อ่าน / ถาม ไม่รู้จะทำตอนไหนดี ไม่มีเวลา กำหนดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ไม่เป็น อบรม/ปรึกษา/ จ้าง ค้นหาเอกสารไม่เป็น ศึกษา/อบรม/ ใช้บริการ JFK

9 การสืบค้นสารสนเทศ หนังสือ บทความวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง/ การอภิปรายผล อินเทอร์เน็ต สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

10 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)  สามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

11

12 TDC –ThaiLIS Digital Collection  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัยฉบับเต็ม 96 มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)  ใช้สืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องสมัครสมาชิก

13

14 Hot Tips  เริ่มลงมือทำการวิจัยตั้งแต่วันนี้  วันนี้คุณทำวิจัยแล้วหรือยัง  วิจัยไม่ยากอย่างที่คิด 1

15 หากพบปัญหาการสืบค้น โทร.1408, 1424 oas@bunga.pn.psu.ac.th บรรณารักษ์ ยินดีให้ บริการค่ะ ห้องสมุด ติดต่อ โปรด

16 Office of Academic Services


ดาวน์โหลด ppt วิจัยสถาบัน...เรื่องไม่ง่ายแต่ทายท้า รวีวรรณ ขำพล หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google