งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS 204318 แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ ขอบเขตและประเภท ของแหล่งสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS 204318 แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ ขอบเขตและประเภท ของแหล่งสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ ขอบเขตและประเภท ของแหล่งสารสนเทศ

2 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข ขอบเขตของแหล่ง สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ / ของจริง (Information Package / Object) มวลทรัพยากรสารสนเทศ (Collection) สถาบันบริการสารสนเทศ (Information Service Institution)

3 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข ทรัพยากร สารสนเทศ / ของจริง (Information Package / Object) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของแหล่ง สารสนเทศ หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละรายการ เช่น หนังสือ 1 เล่ม วารสาร 1 ฉบับ ซีดี 1 แผ่น ศิลาจารึก 1 หลัก คัมภีร์ ใบลาน 1 ผูก

4 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข มวลทรัพยากร สารสนเทศ (Collection) เป็นหน่วยที่ใหญ่เป็นลำดับที่สอง ของแหล่งสารสนเทศ หมายถึงแหล่งที่รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศรูปลักษณ์ เดียวกันหรือสาขาวิชาเดียวกัน เช่น Collection หนังสือตำรา วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับ ย้อนหลัง วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ มทส

5 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข สถาบันบริการ สารสนเทศ (Information Service Institution) หมายถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ จัดหา จัดเก็บ ให้บริการและ เผยแพร่สารสนเทศในรูปลักษณ์ และสาขาวิชาต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ การเรียนรู้ หอจดหมายเหตุ และ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

6 IS แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข ประเภทของแหล่ง สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามแหล่งที่เกิด แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามรูปลักษณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามขั้นการผลิต แหล่งสารสนเทศแยก ประเภทตามสาขาวิชา แหล่งสารสนเทศแยกประเภท ตามบุคคลและ องค์การ


ดาวน์โหลด ppt IS 204318 แหล่งสารสนเทศ c อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 1 รายวิชาแหล่ง สารสนเทศ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับ ขอบเขตและประเภท ของแหล่งสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google