งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ

3 แนวทางใน การเขียน ย่อหน้าแรก ( ใช้ 5w 1H) ด้วย หน่วยจะทำอะไร ให้แก่ใคร เมื่อไร ที่ไหน โดยมีวัตถุประสงค์ อย่างไร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ย่อหน้าสอง บรรยาย คุณสมบัติ หรือข้อเท็จจริง ของ ผู้รับเชิญว่ามีความรู้ ความสามารถอย่างไร / แสดง ข้อคิดเห็นที่เชิญ เพื่ออะไร / และ ขอเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อใด เมื่อไร ย่อหน้าสาม ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา / แสดง ความหวัง / และขอขอบคุณ

4 แนวทางการเขียนหนังสือ ตอบข้อหารือ แบบตัว T หัวกลับ ย่อหน้าแรก ตามหนังสือที่อ้างถึง หน่วยท่าน ขอหารือ หน่วยเรา เกี่ยวกับ _______________ ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ย่อหน้าสอง หน่วยเราขอเรียนว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร _____________________________ _______________ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่าอย่างไร ________ __________________ ย่อหน้าสาม เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ ___________ ขอให้หน่วย ท่านดำเนินการ ( สรุประเบียบตรงประเด็นที่ จะให้หน่วยปฏิบัติ )____________________________ _____ ___________ ย่อหน้าสี่ ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ

5 ย่อหน้าสอง หน่วยเราขอเรียนว่า ที่หน่วยท่านหารือมานั้น ได้ / ไม่ได้, ให้ / ไม่ให้, ขัดข้อง / ไม่ขัดข้อง ให้ ดำเนินการอย่างไร ________________ และให้อ้างอิง กฎ ระเบียบไปด้วย แนวทางการเขียนหนังสือ ตอบข้อหารือ แบบตัว T หัวตั้ง ย่อหน้าแรก ตามหนังสือที่อ้างถึง หน่วยท่าน ขอหารือ หน่วยเรา เกี่ยวกับ _______________ ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ย่อหน้าสาม ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

6 ปัญหา ประเด็นของเรื่องที่จะพิจารณา การเขียนปัญหา สั้นกะทัดรัดชัดเจนถูกต้องตรงประเด็น Who What When Where Why How ( ตัวปัญหา กล่าวนำ เรื่องเดิม ที่มาของเรื่อง ต้น เรื่อง ) ที่มาของเรื่อง ต้น เรื่อง ) ( ตอบคำถามว่าทำไมจึงทำเรื่องนี้ )

7 ข้อเท็จจริง คือข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณา สาเหตุ ความเป็นมาของ เรื่อง ( เรื่องเดิม ) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นซึ่งปรากฏชัด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หลักการ หลักวิชา หลักเกณฑ์ การเขียนข้อเท็จจริง ถูกต้องตรงประเด็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แผนพัฒนา นโยบาย และ มติที่ประชุม ตัวอย่างที่คล้ายคลึงพอจะ เทียบเคียงได้

8 ข้อพิจารณา คือ การวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็น พิจารณาอย่างมี หลักเกณฑ์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย จากทางเลือก พิจารณาอย่างมี มาตรฐาน พิจารณาอย่างมี เหตุผล พิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่ จะได้รับ หรือความเสียหายที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น หรือความเสียหายที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น

9 ข้อพิจารณาที่มีพลัง พิจารณาในแง่ความเสียหาย เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

10 ข้อเสนอ คือ การเลือกหนทางที่ดีที่สุด และวิธีดำเนินการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ มีความ เป็นไปได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด ข้อเสนอมี 2 ลักษณะ ข้อเสนอในหลักการ ข้อเสนอกำหนดวิธีดำเนินการ ข้อเสนอที่ดี ( จะบรรลุข้อเสนอที่ดีได้ ต้อง ประสานงาน )

11 การเขียนข้อเสนอ เสนอในหลักการและวิธีดำเนินการ ตอบปัญหา และสอดคล้องกับความเห็น ชัดเจน แยกประเด็น ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้ ให้ความเห็นก่อนให้ข้อเสนอ

12 ลักษณะทั่วไปของการเขียนบันทึกที่ดี มีความเป็นเอกภาพ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ความยาวไม่เกิน หน้า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น ข้อพิจารณามีหลักเกณฑ์ เหตุผล ไม่นำความเห็นส่วนตัวเข้ามาพัวพัน ข้อเสนอมีความเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ มีผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด มีความสมบูรณ์ ทันเวลา ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt 1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google