งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ

3 แนวทางใน การเขียน ย่อหน้าแรก ( ใช้ 5w 1H) ด้วย หน่วยจะทำอะไร ให้แก่ใคร เมื่อไร ที่ไหน โดยมีวัตถุประสงค์ อย่างไร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ย่อหน้าสอง บรรยาย คุณสมบัติ หรือข้อเท็จจริง ของ ผู้รับเชิญว่ามีความรู้ ความสามารถอย่างไร / แสดง ข้อคิดเห็นที่เชิญ เพื่ออะไร / และ ขอเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อใด เมื่อไร ย่อหน้าสาม ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา / แสดง ความหวัง / และขอขอบคุณ

4 แนวทางการเขียนหนังสือ ตอบข้อหารือ แบบตัว T หัวกลับ ย่อหน้าแรก ตามหนังสือที่อ้างถึง หน่วยท่าน ขอหารือ หน่วยเรา เกี่ยวกับ _______________ ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ย่อหน้าสอง หน่วยเราขอเรียนว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร _____________________________ _______________ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่าอย่างไร ________ __________________ ย่อหน้าสาม เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ ___________ ขอให้หน่วย ท่านดำเนินการ ( สรุประเบียบตรงประเด็นที่ จะให้หน่วยปฏิบัติ )____________________________ _____ ___________ ย่อหน้าสี่ ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบ

5 ย่อหน้าสอง หน่วยเราขอเรียนว่า ที่หน่วยท่านหารือมานั้น ได้ / ไม่ได้, ให้ / ไม่ให้, ขัดข้อง / ไม่ขัดข้อง ให้ ดำเนินการอย่างไร ________________ และให้อ้างอิง กฎ ระเบียบไปด้วย แนวทางการเขียนหนังสือ ตอบข้อหารือ แบบตัว T หัวตั้ง ย่อหน้าแรก ตามหนังสือที่อ้างถึง หน่วยท่าน ขอหารือ หน่วยเรา เกี่ยวกับ _______________ ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ย่อหน้าสาม ข้อความปิดท้าย จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

6 ปัญหา ประเด็นของเรื่องที่จะพิจารณา การเขียนปัญหา สั้นกะทัดรัดชัดเจนถูกต้องตรงประเด็น Who What When Where Why How ( ตัวปัญหา กล่าวนำ เรื่องเดิม ที่มาของเรื่อง ต้น เรื่อง ) ที่มาของเรื่อง ต้น เรื่อง ) ( ตอบคำถามว่าทำไมจึงทำเรื่องนี้ )

7 ข้อเท็จจริง คือข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณา สาเหตุ ความเป็นมาของ เรื่อง ( เรื่องเดิม ) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นซึ่งปรากฏชัด กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หลักการ หลักวิชา หลักเกณฑ์ การเขียนข้อเท็จจริง ถูกต้องตรงประเด็น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน แผนพัฒนา นโยบาย และ มติที่ประชุม ตัวอย่างที่คล้ายคลึงพอจะ เทียบเคียงได้

8 ข้อพิจารณา คือ การวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็น พิจารณาอย่างมี หลักเกณฑ์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย จากทางเลือก พิจารณาอย่างมี มาตรฐาน พิจารณาอย่างมี เหตุผล พิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่ จะได้รับ หรือความเสียหายที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น หรือความเสียหายที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น

9 ข้อพิจารณาที่มีพลัง พิจารณาในแง่ความเสียหาย เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

10 ข้อเสนอ คือ การเลือกหนทางที่ดีที่สุด และวิธีดำเนินการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ มีความ เป็นไปได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด ข้อเสนอมี 2 ลักษณะ ข้อเสนอในหลักการ ข้อเสนอกำหนดวิธีดำเนินการ ข้อเสนอที่ดี ( จะบรรลุข้อเสนอที่ดีได้ ต้อง ประสานงาน )

11 การเขียนข้อเสนอ เสนอในหลักการและวิธีดำเนินการ ตอบปัญหา และสอดคล้องกับความเห็น ชัดเจน แยกประเด็น ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้ ให้ความเห็นก่อนให้ข้อเสนอ

12 ลักษณะทั่วไปของการเขียนบันทึกที่ดี มีความเป็นเอกภาพ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น ข้อพิจารณามีหลักเกณฑ์ เหตุผล ไม่นำความเห็นส่วนตัวเข้ามาพัวพัน ข้อเสนอมีความเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ มีผลกระทบและความเสี่ยงน้อยที่สุด มีความสมบูรณ์ ทันเวลา ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt 1. ปัญหา 2. ข้อเท็จจริง 3. ข้อพิจาร ณา 4. ข้อเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google