งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษากับสถาบันอื่นๆในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษากับสถาบันอื่นๆในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการศึกษากับสถาบันอื่นๆในสังคม

2 สถาบันการศึกษากับสถาบันครอบครัว
การให้การศึกษาในรูปของการอบรมให้รู้ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑ์ทางสังคม เรียกว่า การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) การให้การศึกษาโดยการอบรมให้จริยธรรมที่ดีงาม

3 การให้การศึกษาโดยการอบรมและฝึกฝนวิชาชีพให้แก่สมาชิกใหม่

4 สถาบันการศึกษากับสถาบันเศรษฐกิจ
สถาบันเศรษฐกิจมองสถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิต

5 สถาบันการศึกษาเน้นบทบาทของตนเองในการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันเศรษฐกิจแก่ผู้เรียน

6 สถาบันการศึกษากับสถาบันการปกครอง

7 สถาบันการปกครองถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในอันที่จะทำให้ภาระของสถาบันการปกครองดำเนินไปด้วยดีและสอดคล้องความต้องการของสังคม

8 “รัฐพึงส่งเสริมและบำรุงการศึกษา โดยถือว่าการศึกษามีความสำคัญในอันดับสูงสุดยิ่งของกิจการของรัฐ”

9 สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการและดำเนินการศึกษาตามที่นโยบายที่รัฐกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาที่รัฐกำหนด


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษากับสถาบันอื่นๆในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google