งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหญิงชายในระบบ เศรษฐกิจ ศ. 363 Gender Economics รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหญิงชายในระบบ เศรษฐกิจ ศ. 363 Gender Economics รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหญิงชายในระบบ เศรษฐกิจ ศ. 363 Gender Economics รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย มิถุนายน 2553

2 หัวข้อ 1 บทนำ - เศรษฐศาสตร์กับบทบาท หญิงชาย เพศหญิงและเพศชาย sex female and male บทบาทหญิงชาย gender ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย พัฒนาเศรษฐกิจ  วิวัฒนาการบทบาท หญิงชาย แนวคิดของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับบทบาท หญิงชาย เศรษฐศาสตร์ กับ ความเสมอภาคระหว่าง หญิงชาย

3 หัวข้อ 2 การตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน แต่ละครัวเรือน – ตัดสินใจจัดสรรภาระ งานระหว่างหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ ทฤษฎีนีโอคลาสสิก หลักการเดียวกับการค้าระหว่าง ประเทศ วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย – ที่เกิดจากการแบ่งงาน และ แลกเปลี่ยน ผลดีและผลเสียอื่นๆ ของการอยู่ร่วมกัน เป็นครัวเรือน ทางเศรษฐกิจ และ สังคม

4 หัวข้อ 3: การแบ่งเวลาระหว่างงานในครัวเรือน และ ในตลาดแรงงาน การผลิต สอง ประเภท ในตลาดแรงงาน มีการซื้อขาย - ด้วยเงิน นอกตลาดแรงงาน ไม่มีผลตอบแทนเป็นตัว เงิน สามปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจ อัตราค่าจ้าง (wage) รายได้อื่นๆ (non-labour income) การพักผ่อน (leisure) เวลาที่ใช้ผลิตสำหรับครัวเรือน มีมูลค่า ( หรือคุณค่า ) หรือไม่ จะประเมิน อย่างไร นโยบายรัฐ  การตัดสินใจทำงานของหญิงและ ชาย

5 หัวข้อ 4 และ 5 ความแตกต่างในอาชีพและรายได้ของ หญิงชาย ปัจจัยด้านอุปทาน ( การลงทุนในทุน มนุษย์ ) การศึกษาและฝึกอบรม ระยะเวลาทำงาน ความต่อเนื่องในการสั่งสมประสบการณ์ ปัจจัยด้านอุปสงค์ ( การเลือกปฏิบัติใน ตลาดแรงงาน ) ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ จะขจัดความแตกต่างได้อย่างไร ? ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสองด้าน

6 หัวข้อ 6 กระแสความสนใจเรื่องบทบาทหญิง ชายและเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อหญิง ชาย โอกาสการทำงาน รายได้ การย้ายถิ่น ความเป็นอยู่และสวัสดิการ เศรษฐกิจภาคอภิบาล บทบาทหญิงชาย กับ นโยบายและ มาตรการของรัฐ (gender mainstreaming) งบประมาณที่มีมุมมองหญิงชาย (gender budgeting)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหญิงชายในระบบ เศรษฐกิจ ศ. 363 Gender Economics รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google