งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ลักษณะสังคมมนุษย์ - อยู่รวมกัน ตั้งแต่ 2 คน  มนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ลักษณะสังคมมนุษย์ - อยู่รวมกัน ตั้งแต่ 2 คน  มนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ลักษณะสังคมมนุษย์ - อยู่รวมกัน ตั้งแต่ 2 คน  มนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์ มารดา  มนุษย์ต้องพึ่งพาผู้อื่นในวัยเยาว์  มนุษย์มีความสามารถในการ เรียนรู้  มนุษย์ใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ์ ในการติดต่อ ความหมาย / ความเข้าใจ

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ความเป็นมนุษย์ / คน  พันธุกรรม  สิ่งแวดล้อมทาง สังคม / การขัดเกลาทาง สังคม

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ความหมาย  การอบรมสั่งสอนควบคู่การ เลี้ยงดู  การอบรมให้รู้ระเบียบสังคม ค่านิยมต่างๆ  การทำให้บุคคลมีวิถีชีวิตที่เป็น ระเบียบ การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ความมุ่งหมาย  การปลูกฝังระเบียบวินัยขั้น พื้นฐาน  การปลูกฝังความมุ่งหวังใน ชีวิต  การกำหนดบทบาทหน้าที่ใน สังคม  การทำให้เกิดความ ชำนาญ / ทักษะ

5 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University กระบวนการ  เริ่มต้นจากครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ + + + ลูก

6 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ทารก / เด็ก ได้รับการเลี้ยงดู - นม น้ำ ยา ความอบอุ่น.. เรียนรู้ภาษา / คำพูด - หม่ำ มีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก / สื่อต่างๆ การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

7 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University องค์กรที่ให้การขัดเกลาทาง สังคม  ครอบครัว  โรงเรียน / สถานศึกษา  วัด / ศาสนา  กลุ่มเพื่อน  กลุ่มอาชีพ  สื่อมวลชน การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

8 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

9 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

10 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

11 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

12 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

13 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

14 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University รูปแบบการขัดเกลาทางสังคม 1. พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบเข้มงวด กวดขัน ลูกจะเป็นคนที่พึ่งพิงคนอื่น / ยินยอม 2. พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไม่ ควบคุมมาก ลูกจะมีเป็นคนที่มีความคิด ริเริ่ม / ว่องไว การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

15 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University รูปแบบการขัดเกลาทาง สังคม 3. พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไม่ ควบคุมมาก แต่มีท่าที่ไม่เป็นมิตร ลูกจะเป็นคนดื้อ ไม่ยอมใคร ก้าวร้าว การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

16 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  ผลของการขัดเกลาทาง สังคมทำให้เกิด ความเป็นตัวตน (Self) ซึ่งมา จาก... พ่อแม่และการปฏิสัมพันธ์ทาง สังคม ผ่านภาษา โดยการเรียนรู้ วัฒนธรรม ของสังคม การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

17 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ให้วิเคราะห์ตนเอง  เป็นคนอย่างไร  ชอบ / ไม่ชอบอะไร  ความใฝ่ฝันคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การขัดเกลาทางสังคม (socialization) ลักษณะสังคมมนุษย์ - อยู่รวมกัน ตั้งแต่ 2 คน  มนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google