งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุม.4/2 เลขที่ เกศมณีมณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดีสีแลม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภาพลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์เอียงเทศม.4/2 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุม.4/2 เลขที่ เกศมณีมณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดีสีแลม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภาพลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์เอียงเทศม.4/2 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุม.4/2 เลขที่ เกศมณีมณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดีสีแลม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภาพลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์เอียงเทศม.4/2 เลขที่ 28 รัตน์มณีบุญเรือง ม.4/2 เลขที่ 32 พิชชานันท์วงศ์อามาตม.4/2 เลขที่ 33 ปาจรีแสนเพชรม.4/2 เลขที่ 35 ศรุตากล้าหาญม.4/2 เลขที่ 37 สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุม.4/2 เลขที่ เกศมณีมณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดีสีแลม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภาพลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์เอียงเทศม.4/2 เลขที่ 28 รัตน์มณีบุญเรือง ม.4/2 เลขที่ 32 พิชชานันท์วงศ์อามาตม.4/2 เลขที่ 33 ปาจรีแสนเพชรม.4/2 เลขที่ 35 ศรุตากล้าหาญม.4/2 เลขที่ 37 เรื่อง สถาบันการศึ กษา

2 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ จำเป็นต่อการพัฒนามนุษย์ต่อ จากสถาบันครอบครัว โดยให้ การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ที จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใน สังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มี ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำ ประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจน สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

3 องค์ประกอบของ สถาบันการศึกษา

4 องค์การทางสังคมหรือกลุ่มทาง สังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ สถาบันการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาจมีองค์การทางสังคม อื่นๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการจัด การศึกษา เช่น กระทรวง ทบวง กรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

5 หน้าที่ของสถาบันการศึกษา 1. ให้ความรู้ ความสามารถ และ ทักษะแก่บุคคล โดยมุ่งเน้นที่การ ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถสร้าง องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 2. อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 3. สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพสำหรับการ ดำรงชีวิตในอนาคต

6 4. อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม 5. เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ สมาชิก

7 บทบาทของสมาชิก สมาชิกในสถาบันการศึกษามี บทบาทไปตามสถานภาพและ ตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการ โรงเรียน บทบาทในการบริหาร การศึกษาของโรงเรียน ครูมี บทบาทการสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มี ความรู้ และเป็นพลเมืองดีของ สังคม ส่วนนักเรียนมีบทบาทใน การตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังคำอบรม สั่งสอนของครู เป็นต้น

8 สถาบันการศึก ษา หน้า ที่ 1. ให้ความรู้ ความสามารถ และ ทักษะแก่บุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิด เป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 2. อบรมสมาชิก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 3. สอนและฝึกอาชีพ ให้สมาชิก เพื่อนำ ความรู้ไปประกอบ อาชีพ และการ ดำรงชีวิตในอนาคต 4. อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม 5. เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาและ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ สมาชิก สมาชิกใน สถาบันการศึกษามี บทบาทไปตามสถานภาพ และตำแหน่งต่างๆ เช่น นักเรียนมีบทบาทในการ ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟังคำ อบรมสั่งสอนของครู เป็น ต้น บทบาท ของ สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม เชาวพสุม.4/2 เลขที่ เกศมณีมณีรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 22 ธิษณามดีสีแลม.4/2 เลขที่ 23 พรวิภาพลับพลาทอง ม.4/2 เลขที่ 25 เสาวลักษณ์เอียงเทศม.4/2 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google