งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษา. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็น สำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบัน ครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกใน สังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษา. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็น สำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบัน ครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกใน สังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการศึกษา

2 สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็น สำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบัน ครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกใน สังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมมี คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม

3 หน้าที่ของ สถาบันการศึกษา ♥ ให้ความรู้ความสามารถและทักษะแก่บุคคล ♥ อบรมสมาชิกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคนดี ของสังคม ♥ สอนและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อนำ ความรู้ไปประกอบอาชีพ ♥ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ♥ เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนาและ ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก

4 สถาบันครอบครัว สมาชิกในสถาบันการศึกษามีบทบาทไป ตามสถานภาพและตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทในการบริหาร โรงเรียน ครูมีบทบาทในการสั่งสอนอบรม ศิษย์ให้มีความรู้และเป็นพลเมืองดีของสังคม ส่วนนักเรียนมีบทบาทในการตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นต้น

5 คำถาม ? สถาบันการศึกษาหมายถึง ? หน้าที่ของสถาบันการศึกษาพอสังเขป ? สถานทำการศึกษาของสถาบันมีอะไรบ้าง ? นักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างไรใน สถาบันการศึกษา ? จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาคืออะไร ?

6 เฉลย สถาบันการศึกษาหมายถึง ? - สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวกับแบบแผนการขัด เกลาและการถ่ายทอดวัฒนธรรม การให้ ความรู้และฝึกอาชีพ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาพอสังเขป ? - ถ่ายทอดความรู้และทักษะอันจำเป็นในการ ดำรงชีพของสมาชิกในสังคม

7 เฉลย สถานทำการศึกษาของสถาบันมีอะไรบ้าง ? - โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น นักเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างไรใน สถาบันการศึกษา ? - ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังครูอาจารย์ จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาคืออะไร ? - เพื่อให้สมาชิกในสังคมมีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม

8 สมาชิกกลุ่ม นายธนภัทรตั้งตระกูลม 4/4 เลขที่ 2 นายสุพรณัฐเกียรติสามชั้นม 4/4 เลขที่ 10 นายวรพรตพุฒิกัญจ์ม 4/4 เลขที่ 11 นายวีรวัฒน์ชาวท่าทรายม 4/4 เลขที่ 12 นายเสฏฐวุฒิกิติวรรณ์ม 4/4 เลขที่ 17 นางสาวภัทรวดีเดชมากม 4/4 เลขที่ 30 นางสาวรวีปฏิมาเทียมพิทักษ์ม 4/4 เลขที่ 31 นางสาววิภาวีสุนทรธีรภาพกุลม 4/4 เลขที่ 33 นางสาวณิชนันทน์เจียงวัฒนชัยกุลม 4/4 เลขที่ 40


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษา. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่จำเป็น สำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อจากสถาบัน ครอบครัว โดยให้การศึกษาแก่สมาชิกใน สังคม จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกในสังคมมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google