งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการวิจัย ภาคสนาม อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการวิจัย ภาคสนาม อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการวิจัย ภาคสนาม อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

2 สนาม (Field) คืออะไร Field Research, Field Visit, Site Visit คือ ปรากฏการณ์ที่ เป็นจริงโดย ธรรมชาติ ซึ่ง อาจเป็น ห้องเรียน โรงเรียน หน่วยงาน หมู่บ้าน เป็นต้น อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

3 นักวิจัย สามารถเข้าไป ในสนามได้ หรือไม่ บทบาทของ นักวิจัยเป็น แบบใด การเลือกสนาม : เงื่อนไข อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

4 บทบาทนั้น ช่วยให้ นักวิจัยได้ ข้อมูลที่ ต้องการ มากน้อย เพียงใด อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

5 ฉากของสนามวิจัย : เห็น หรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งที่ ผู้วิจัยยืนอยู่ ความรู้ของ นักวิจัย ประสบการณ์ ของนักวิจัย อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

6 วิธีการเข้าสู่สนาม : 2 ลักษณะ แบบเปิดเผย (Overt) : แสดง สถานภาพ นักวิจัย แบบปกปิด (Covert) : สวมบทบาทเป็น คนอื่น อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

7 วิธีการเข้าสู่สนาม : แนวทาง สู่ความสำเร็จ สร้าง สัมพันธภา พ ใช้เวลา อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

8 ตั้งใจ อดทน อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

9 บทบาทของนักวิจัย แบบคน นอก (Etic) แบบคนใน (Emic) อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

10 สังเกตแบบคนนอก (Etic) นักวิจัยเปิดเผย ตัวเอง เข้าสนาม เพื่อสังเกต โดยตรง เฝ้า สังเกตอยู่ห่างๆ ไม่เข้าร่วม กิจกรรม มองเห็นภาพใน ฉากต่างๆได้ ชัดเจน เมื่อเคย ชินกับฉากจะมอง ไม่เห็นความ แปลกใหม่ อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

11 ความลึกซึ้ง ขึ้นของ ข้อมูลต้องใช้ เวลา จุดอ่อน ขึ้นอยู่กับคน ในมอง นักวิจัยหรือ งานวิจัย อย่างไร อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

12 สังเกตแบบคนใน (Emic) สวมใส่ตาม บทบาทที่มีอยู่ แล้วในฉาก 3 ลักษณะ 1. สมาชิกแบบ รอบนอก (Peripheral membership) อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

13 2. สมาชิก ร่วม กิจกรรม (Active membership) อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ

14 3. สมาชิกแบบ เต็มตัว (Complete membership) อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการวิจัย ภาคสนาม อิศรัฏฐ์ รินไธสง ม. ทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google