งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกต อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสังเกต  เป็นการค้นหาความจริงของพฤติกรรมบุคคลที่เกิดขึ้นใน ทันทีทันใด โดยอาจเลือกศึกษาจากพฤติกรรมที่บุคคล เหล่านั้นแสดงออกบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกต อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสังเกต  เป็นการค้นหาความจริงของพฤติกรรมบุคคลที่เกิดขึ้นใน ทันทีทันใด โดยอาจเลือกศึกษาจากพฤติกรรมที่บุคคล เหล่านั้นแสดงออกบ่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกต อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 การสังเกต  เป็นการค้นหาความจริงของพฤติกรรมบุคคลที่เกิดขึ้นใน ทันทีทันใด โดยอาจเลือกศึกษาจากพฤติกรรมที่บุคคล เหล่านั้นแสดงออกบ่อยๆ จนเป็นปกติวิสัย หรือกรณีพิเศษ ก็ได้  เป็นการแสวงหาความจริงของปรากฏการณ์ โดยอาศัย ประสาทสัมผัสทั้งหลายของผู้สังเกตโดยตรง  จำเป็นต้องมีเงื่อนไข หรือข้อกำหนดบางประการสำหรับ การสังเกตแต่ละครั้ง ซึ่งได้แก่ ความตั้งใจ (Attention) ความไวในการใช้ประสาทสัมผัสหรือผัสสะ (Sensation) ความไวในการรับรู้หรือสื่อความหมาย (Perception)

3 ลักษณะการสังเกตที่ดี  เป็นการสังเกตเพื่อตอบปัญหาการวิจัย มีการกำหนดไว้แน่ชัดว่าจะ สังเกตอะไร (สังเกตอะไร สังเกตใคร)  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดขอบเขตของปัญหา และ ทราบเป้าหมายที่แน่นอนของการวิจัยครั้งนั้นๆ นั่นคือ ผู้สังเกตต้อง สามารถเลือกพฤติกรรมหลักที่ต้องการสังเกต ต้องสามารถนิยาม พฤติกรรมเหล่านั้นได้แจ่มชัดว่า พฤติกรรมนั้นคืออะไร มีลักษณะ อย่างไร ต้องการสังเกตไปเพื่ออะไร จะเกิดประโยชน์อย่างไร ซึ่ง สามารถทำได้โดยการกำหนดขอบเขตของเรื่อง ของพื้นที่ และของ เวลา (สังเกตที่ใด สังเกตแค่ไหน สังเกตเมื่อไหร่ )  มีการบันทึกเป็นหมวดหมู่ หรือมีการแปลงเป็นตัวเลขเพื่อให้สามารถ นำไปคำนวณได้เป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับข้อเสนอทั่วไปได้ (สังเกต อย่างไร)  ผู้สังเกตต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสังเกต หรือมีการแสวงหาความรู้ใน เรื่องนั้นๆ มาก่อนที่จะสังเกตสิ่งนั้น (ความถูกต้อง_Validity)  ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตต้องสามารถทำซ้ำ และนำมาตรวจสอบกับคน อื่นๆ ได้ (ความเชื่อถือได้_Reliability)

4 ข้อดี  สามารถบันทึกเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในขณะที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง จะได้ข้อเท็จจริงถูกต้องกว่าการสอบถามผู้รู้ในภายหลัง เพราะ อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ลืม เหตุการณ์นั้นแล้ว  สามารถบันทึกได้ว่าทำไมจึงเกิดสถานการณ์เช่นนั้น ทำไมจึงเกิด พฤติกรรมเช่นนั้น  สามารถรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ โดยเฉพาะ  การได้มาซึ่งข้อมูลยังขึ้นอยู่กับความเต็มใจของบุคคลที่จะให้ ข้อมูลด้วย ในบางกรณีที่บุคคลไม่ยอมให้ข้อมูล หรือต่อต้านการ วิจัยเพราะไม่มีเวลา หรือไม่ยอมสัมภาษณ์ ในกรณีเช่นนี้ต้อง อาศัยการสังเกตโดยตรง เพราะจะช่วยลดปัญหาการขอความ ช่วยเหลือจากบุคคลไปได้

5 ข้อเสีย  การสังเกตบางอย่างไม่อาจทำได้ตามที่ต้องการ จะต้องรอคอยจนกว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น เช่น พิธีแต่งงาน น้ำท่วม เป็นต้น  การสังเกตโดยตรงด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่า  พฤติกรรมบางอย่างไม่เปิดโอกาสให้สังเกตได้ เช่น ความสัมพันธ์ทาง เพศ ฯลฯ  การสังเกตยังถูกจำกัดด้วยเงื่อนเวลา เนื่องจากระยะเวลาของเหตุการณ์ เช่น เราไม่สามารถสังเกตประวัติชีวิตของบุคคลได้โดยตรง  การสังเกตให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ การจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติ จึงต้องเพิ่มเทคนิคพิเศษเข้าไป มิฉะนั้นนักวิจัยก็จะได้แต่เพียงอธิบาย ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเท่านั้น  การสังเกตมีปัญหาเรื่องความเชื่อถือได้ของข้อมูล การที่นักวิจัยสร้าง ความสัมพันธ์กับคนหรือกลุ่มที่ตนศึกษามากหรือน้อย อาจจะมีผลทำให้ ข้อมูลที่ได้มีอคติในบางเรื่อง

6 คุณสมบัติของผู้สังเกต  ผู้สังเกตต้องมีประสาทสัมผัสที่รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ  ผู้สังเกตต้องมีความสามารถที่จะจดบันทึก เหตุการณ์ได้รวดเร็ว และถูกต้อง  ผู้สังเกตต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ  ผู้สังเกตต้องสามารถควบคุมความลำเอียง ส่วนตัว  ผู้สังเกตต้องมีเครื่องมือสำหรับจดบันทึกข้อมูล

7 ข้อแนะนำสำหรับผู้สังเกต  ต้องรู้จักแสวงหาความรู้ในเรื่องที่จะสังเกตให้มากที่สุด  ก่อนสังเกตควรทบทวน อ่านหัวข้อย่อๆ ของเรื่องที่จะ ไปสังเกตให้แม่นยำขึ้นใจ เพื่อจะได้สังเกตตรงตาม จุดมุ่งหมายของการวิจัย  เตรียมเครื่องมือจดบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย  การสังเกตควรกระทำอย่างระมัดระวังตั้งใจ พยายาม ขจัดความกังวลใจ และสิ่งรบกวน  ก่อนจะไปสังเกต ควรเตรียมสภาพร่างกาย และ เครื่องมือให้พร้อม  ต้องตัดสินใจว่าจะสวมบทบาทใดในหลายบทบาทที่ ต้องเลือก

8 ระบบการสังเกต  เนื้อหาของการสังเกต  การบันทึกการสังเกต  การเพิ่มความเชื่อถือได้จากการสังเกต  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกต

9 เนื้อหาของการสังเกต  ผู้ที่มีส่วนร่วม (The Participants)  ที่ตั้ง (The Setting)  จุดมุ่งหมาย (The Purpose)  พฤติกรรมทางสังคม (The Social Behavior)  ความถี่และระยะเวลา (Frequency and Duration)

10 การบันทึกการสังเกต  บันทึกข้อมูลควรจะกระทำทันทีในขณะที่กำลัง สังเกต หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น เพราะจะทำให้ สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  แอบจดบันทึกไว้ในกระดาษแผ่นเล็กๆ หรือ บันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์เล็กๆ โดยไม่ให้ผู้ถูก สังเกตรู้สึกตัว เมื่อกลับที่พักหรือช่วงเวลาว่างก็ ให้รีบจดบันทึกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดโดย ระบุวันเวลาที่สังเกต และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11 การเพิ่มความเชื่อถือได้จาก การสังเกต  ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สังเกต  การเลือกใช้เครื่องมือทุ่นแรงและสิ่งอำนวย ความสะดวกอย่างเหมาะสม  ให้มีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1 คน  จัดหมวดหมู่การบันทึกอย่างเป็นระบบ

12 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สังเกต กับผู้ถูกสังเกต  ผู้สังเกตต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงว่า ตนเองเป็นนักวิจัย หรือจะใช้วิธีปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าเป็นนักวิจัยจะเป็นวิธี ที่ง่ายที่สุดทำให้มีโอกาสได้ข้อมูลมากกว่า แต่ในบาง สถานการณ์การปลอมตัวก็อาจจะเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ ข้อมูลที่ตรงกับความจริงมากกว่า  ผู้สังเกตควรจะสร้างมิตรภาพกับผู้ถูกสังเกต โดยการ สร้างความสัมพันธ์ทีละเล็กทีละน้อย อย่าทำอย่าง รวดเร็ว และไม่ควรเสนอตัวกับผู้ที่เราจะสังเกตมากนัก ควรพยายามทำความรู้จักอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ ผู้ถูกสังเกตไว้ใจ


ดาวน์โหลด ppt การสังเกต อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสังเกต  เป็นการค้นหาความจริงของพฤติกรรมบุคคลที่เกิดขึ้นใน ทันทีทันใด โดยอาจเลือกศึกษาจากพฤติกรรมที่บุคคล เหล่านั้นแสดงออกบ่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google