งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน

2

3

4

5 1. การวิเคราะห์งาน 1. การวิเคราะห์งาน คือ การที่ผู้เรียน สามารถแจกแจงที่จะทำว่าเป็นงาน ประเภทใด หรือลักษณะใด ต้องใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง มีขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือ ฝึกให้ผู้เรียน มองงานโดยภาพรวมออกมาว่าจะต้องทำ อย่างไร

6 2. การวางแผนในการทำงาน 2. การวางแผนในการทำงาน คือ การให้ผู้เรียนสามารถวางแผนว่าจะใช้ กำลังงานในการทำงานอย่างไร จะทำ คนเดียวหรือต้องทำหลายคน ถ้าทำ หลายคนจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร ต้อง ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำงานครั้ง นี้ ต้องใช้เงินในการลงทุนมากน้อย อย่างไร ตลอดจนกำหนดวิธีการ ทำงานให้เป็นขั้นตอนจนงานสำเร็จ

7 3. การปฏิบัติงาน 3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียน ได้ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ วางแผนไว้ ฝึกให้มีลักษณะนิสัยที่ดี ในการทำงาน เช่น พูดจาสุภาพ เหมาะสม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยัน อดทนซื่อสัตย์ ฯลฯ และ สามารถตรวจสอบการทำงาน ของ ตนเป็นระยะ ๆ

8 4. การประเมินผลการทำงาน 4. การประเมินผลการทำงาน คือการ ให้ผู้เรียนได้ประเมินผลทั้งการวางแผน ก่อนการทำงาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อ งานสำเร็จแล้ว โดยขั้นตอนในการ วางแผนก่อนการทำงาน ให้ประเมินว่าได้ วางแผนไว้รอบคอบรัดกุมหรือไม่ จะต้อง เตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ที่วางไว้ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขและ ปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นายธวัชชัย สา บัว ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียน บ้านท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google