งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
ทักษะการทำงาน นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 ทักษะกระบวนการทำงาน

3 ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

4 การแก้ปัญหาการทำงายอย่างมีเหตุผล

5 ขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
1.การวิเคราะห์งาน คือ การที่ผู้เรียน สามารถแจกแจงที่จะทำว่าเป็นงาน ประเภทใด หรือลักษณะใด ต้องใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง มี ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร กล่าวคือ ฝึกให้ผู้เรียนมองงานโดยภาพรวมออกมา ว่าจะต้องทำอย่างไร

6 2. การวางแผนในการทำงาน คือ การ ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนว่าจะใช้ กำลังงานในการทำงานอย่างไร จะ ทำคนเดียวหรือต้องทำหลายคน ถ้า ทำหลายคนจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไร ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการ ทำงานครั้งนี้ ต้องใช้เงินในการลงทุน มากน้อยอย่างไร ตลอดจนกำหนด วิธีการทำงานให้เป็นขั้นตอนจนงาน สำเร็จ

7 3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียน ได้ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ วางแผนไว้ ฝึกให้มีลักษณะนิสัย ที่ดี ในการทำงาน เช่น พูดจา สุภาพ เหมาะสม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ฯลฯ และสามารถ ตรวจสอบการทำงาน ของตนเป็น ระยะ ๆ

8 4. การประเมินผลการทำงาน คือการให้ ผู้เรียนได้ประเมินผลทั้งการวางแผนก่อน การทำงาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อ งานสำเร็จแล้ว โดยขั้นตอนในการ วางแผนก่อนการทำงาน ให้ประเมินว่า ได้วางแผนไว้รอบคอบรัดกุมหรือไม่ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ที่วางไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อจะได้ แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google