งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อาเซียนของฉัน ชื่อ นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อาเซียนของฉัน ชื่อ นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อาเซียนของฉัน ชื่อ นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ

2 มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ต 1.1. เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและ  อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมี วิจารณญาณ  มาตรฐาน ต 2.2. เข้าใจความเหมือนและความ แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างมี วิจารณญาณ  มาตรฐาน ต 3.1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็น พื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

3  1. นักเรียนอ่านออกเสียงประเทศต่างๆในอาเซียน เป็นภาษาจีนได้  2. นักเรียนสามารถแนะนำตนเองและบุคคลรอบ ข้างเป็นภาษาจีนได้

4 คำถามสร้างพลังคิด เมื่อเกิดการรวมตัวในประเทศอาเซียนแล้ว ในอนาคต นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? คำถามประจำหน่วย ประเทศต่างๆในอาเซียนมีประเทศอะไรบ้าง ? คำถามประจำบท ทำไมประเทศในอาเซียนจึงต้องรวมตัวกัน ?

5  แผ่นพับ

6 - G ( เป้าหมาย ) นักเรียนและคนรอบข้าง มีความรู้และตระหนักถึง ความสำคัญ ของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - R ( บทบาท ) นักเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนในโรงเรียนและคนใน ชุมชน ได้รับทราบข่าวสาร - A ( เป้าหมาย ) เพื่อนในโรงเรียน คนในชุมชน - S ( ชุดกิจกรรม ) การออกแบบแผ่นพับเรื่องประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิก อาเซียน - P ( ชิ้นงาน ) แผ่นพับประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อาเซียนของฉัน ชื่อ นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จ. ชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google