งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology)
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม
ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism Procedures) ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของทฤษฎีมานุษยวิธีวิทยา(Ethnomethodological Procedures) ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม(Phenomenological Procedures) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะพิเศษ (Special Phenomena) ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์ การค้นหาเนื้อหาสาระที่มีภาวะความเป็นตัวตนซึ่งได้รับจากประสบการณ์ (Existential Experience) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระทั้งหลาย (Relation Among Essences) ซึ่งได้ก่อตัว (Form) พัฒนาการ (Development) และดำรงอยู่ (Existentiality) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 Existentialism Procedures (Cont.)
การเข้าไปมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้บุคคลมีภาวะที่มีจิตสำนึก (Consciousness) การวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามบริบทของประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อวิถีชีวิตทางสังคม (Social Life) การแปลความหมายของประสบการณ์ ซึ่งทำให้บุคคลสามารถดำรงเป็นวิถีชีวิตทางสังคมได้ (Meaning of Experience) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของทฤษฎีมานุษยวิธีวิทยา(Ethnomethodological Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular Phenomena) การค้นหาเนื้อหาสาระที่สำคัญของปรากฏการณ์ (General Essences) การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระทั้งหลาย (Relation Among Essences) ในด้านกลไก (Strategy) เงื่อนไข (Condition) การแก้ไข (Solving) และการอยู่รอด (Survival) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 Ethnomethodological (Cont.)
วิเคราะห์เนื้อหาสาระในรูปแบบต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ (Mode of Appearing) การแปลความหมายของปรากฏการณ์ (Meaning of Phenomena) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิดของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม(Phenomenological Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular Phenomena) การค้นหาเนื้อหาสาระที่สำคัญของปรากฏการณ์ (General Essences) การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระทั้งหลาย (Relation Among Essences) การเฝ้าสังเกตการก่อตัวในรูปแบบต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ (Mode of Appearing) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 Phenomenological Procedures (Cont.)
การเฝ้าสังเกตการก่อตัวของปรากฏการณ์ในด้านจิตสำนึก (Constitution of Phenomena in Consciousness) ความเชื่อที่ยังคงอยู่ในด้านที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของปรากฏการณ์ (Suspending Belief) การแปลความหมายของปรากฏการณ์ (Meaning of Phenomena) รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 Field Research Methodology
Existentialism Field Research Methodology Ethnomethodological Phenomenological รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google