งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology) รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรี สันติสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology) รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรี สันติสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology) รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรี สันติสุข

2 2 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิด ของลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism Procedures) ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิด ของทฤษฎีมานุษยวิธีวิทยา (Ethnomethodological Procedures) ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิด ของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological Procedures)

3 3 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตาม แนวคิดของลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะ พิเศษ (Special Phenomena) ซึ่ง พัฒนามาจากประสบการณ์ การค้นหาเนื้อหาสาระที่มีภาวะความ เป็นตัวตนซึ่งได้รับจากประสบการณ์ (Existential Experience) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระทั้งหลาย (Relation Among Essences) ซึ่งได้ก่อตัว (Form) พัฒนาการ (Development) และดำรง อยู่ (Existentiality)

4 4 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Existentialism Procedures (Cont.) การเข้าไปมีส่วนร่วมและทำความ เข้าใจประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ บุคคลมีภาวะที่มีจิตสำนึก (Consciousness) การวิเคราะห์เนื้อหาสาระตามบริบท ของประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อวิถี ชีวิตทางสังคม (Social Life) การแปลความหมายของประสบการณ์ ซึ่งทำให้บุคคลสามารถดำรงเป็นวิถี ชีวิตทางสังคมได้ (Meaning of Experience)

5 5 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิด ของทฤษฎีมานุษยวิธีวิทยา (Ethnomethodological Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular Phenomena) การค้นหาเนื้อหาสาระที่สำคัญของ ปรากฏการณ์ (General Essences) การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ ทั้งหลาย (Relation Among Essences) ในด้านกลไก (Strategy) เงื่อนไข (Condition) การแก้ไข (Solving) และ การอยู่รอด (Survival)

6 6 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Ethnomethodological (Cont.) วิเคราะห์เนื้อหาสาระในรูปแบบต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ (Mode of Appearing) การแปลความหมายของปรากฏการณ์ (Meaning of Phenomena)

7 7 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามตามแนวคิด ของทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenological Procedures) การค้นหาปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular Phenomena) การค้นหาเนื้อหาสาระที่สำคัญของ ปรากฏการณ์ (General Essences) การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระทั้งหลาย (Relation Among Essences) การเฝ้าสังเกตการก่อตัวในรูปแบบต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ (Mode of Appearing)

8 8 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Phenomenological Procedures (Cont.) การเฝ้าสังเกตการก่อตัวของ ปรากฏการณ์ในด้านจิตสำนึก (Constitution of Phenomena in Consciousness) ความเชื่อที่ยังคงอยู่ในด้านที่เกี่ยวกับ เนื้อหาสาระของปรากฏการณ์ (Suspending Belief) การแปลความหมายของปรากฏการณ์ (Meaning of Phenomena)

9 9 รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Field Research Methodol ogy ExistentialismExistentialism EthnomethodologicalEthnomethodologicalPhenomenologicalPhenomenological


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research Methodology) รศ. ดร. สมศักดิ์ ศรี สันติสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google