งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ชุมชน

2 1. ส่งเสริมการพัฒนาปัจเจก บุคคล กำหนดปรัชญาและจุดหมายของ โรงเรียนให้ชัดเจน โดยเน้นความ แตกต่างระหว่างบุคคล บุคลากรในโรงเรียนทุกคนถือ ปฏิบัติไปแนวเดียวกัน ผู้บริหารพยายามเปิดหลักสูตรที่ เปิดสาขาให้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อให้เด็กได้เลือกเรียนได้อย่าง หลากหลาย

3 ใช้กิจกรรมแนะแนวควบคู่กับการ ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนแต่ ละคน สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ศึกษา ค้นคว้าในสิ่งที่เขาสนใจได้อย่าง เต็มที่

4 ประกาศถึงความก้าวหน้าและ ความสำเร็จเฉพาะตัวของ ผู้เรียน โดยเป็นไปในลักษณะ ของการประกาศยกย่อง ชมเชยมากกว่าการแข่งขัน เปรียบเทียบหรือชิงเชิงเด่นซึ่ง กันและกัน

5 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ใหม่ การดึงคนในชุมชนมาสู่ โรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมไป หาชุม

6 โรงเรียนควรถือเป็นหน้าที่ในการ เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆให้กับชุมชน มากที่สุด ก่อนเผยแพร่ โรงเรียน ต้องมีความพร้อมเสียก่อน เผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆในโอกาส ต่างๆ ความรู้ที่เผยแพร่ต้องเป็นความรู้ที่ ทำให้บุคคลในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีและทำให้ชุมชน พัฒนาขึ้นพร้อมกันไป

7 คำถาม โรงเรียนของท่านเคยทำกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน อะไรบ้างแต่ละครั้งประสบ ความสำเร็จอะไรบ้าง และมีปัญหา อย่างไร ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่าน จะวางโครงการเผยแพร่ความรู้ ใหม่อย่างไร

8 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชมชน โรงเรียนจะแยกออกจากชุมชน ไม่ได้ ผู้บริหารและครูจะต้องสำนึก อย่างแท้จริงว่าโรงเรียนเป็นส่วน หนึ่งของชุมชน โรงเรียนไม่ใช่เป็นของราชการแต่ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นของ ผู้ปกครองของของนักเรียนที่ถูกส่ง มาเรียน

9 ศึกษาปัญหาของชุมชนร่วมกัน โรงเรียนควรเป็นศูนย์ให้ชุมชนได้ กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมกัน

10 โรงเรียนทำหน้าที่เป็น ผู้กระตุ้น ให้ ชุมชนทำ หนุน ให้เขาทำไห้ได้ เต็มที่ และเมื่อชุมชนทำได้แล้ว โรงเรียน ควรหนี ออกมาเพื่อให้ ชุมชนได้มีอิสระในการดำเนินงาน อย่างเต็มที่ โรงเรียนก็จะเหลือ บทบาท ร่วมมือ ในท้ายที่สุด

11 4. ประเมินกิจกรรมของชุมชน ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาส่องให้คน ในชุมชนเห็นว่าชุมชนของตนเป็น อย่างไร

12 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สนับสนุนให้มีการประเมินกิจกรรม ของชุมชนกันเอง โดยโรงเรียน เป็นผู้ประสาน โรงเรียนไม่ควรเป็น ผู้นำไปตัดสินความถูกผิด ดี เลว ของกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการอยู่ ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google