งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน
บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

2 1. ส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคล
กำหนดปรัชญาและจุดหมายของโรงเรียนให้ชัดเจน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลากรในโรงเรียนทุกคนถือปฏิบัติไปแนวเดียวกัน ผู้บริหารพยายามเปิดหลักสูตรที่เปิดสาขาให้กว้างขวางมากที่สุดเพื่อให้เด็กได้เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย

3 ใช้กิจกรรมแนะแนวควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคน
สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เขาสนใจได้อย่างเต็มที่

4 ประกาศถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จเฉพาะตัวของผู้เรียน โดยเป็นไปในลักษณะของการประกาศยกย่องชมเชยมากกว่าการแข่งขัน เปรียบเทียบหรือชิงเชิงเด่นซึ่งกันและกัน

5 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ใหม่
การดึงคนในชุมชนมาสู่โรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมไปหาชุม

6 โรงเรียนควรถือเป็นหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆให้กับชุมชนมากที่สุด ก่อนเผยแพร่ โรงเรียนต้องมีความพร้อมเสียก่อน เผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆในโอกาสต่างๆ ความรู้ที่เผยแพร่ต้องเป็นความรู้ที่ทำให้บุคคลในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีและทำให้ชุมชนพัฒนาขึ้นพร้อมกันไป

7 คำถาม โรงเรียนของท่านเคยทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนอะไรบ้างแต่ละครั้งประสบความสำเร็จอะไรบ้าง และมีปัญหาอย่างไร ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านจะวางโครงการเผยแพร่ความรู้ใหม่อย่างไร

8 3.มีส่วนร่วมในการพัฒนาชมชน
โรงเรียนจะแยกออกจากชุมชนไม่ได้ ผู้บริหารและครูจะต้องสำนึกอย่างแท้จริงว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนไม่ใช่เป็นของราชการแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นของผู้ปกครองของของนักเรียนที่ถูกส่งมาเรียน

9 ศึกษาปัญหาของชุมชนร่วมกัน
โรงเรียนควรเป็นศูนย์ให้ชุมชนได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

10 โรงเรียนทำหน้าที่เป็น ผู้กระตุ้น ให้ชุมชนทำ หนุน ให้เขาทำไห้ได้เต็มที่ และเมื่อชุมชนทำได้แล้ว โรงเรียน ควรหนี ออกมาเพื่อให้ชุมชนได้มีอิสระในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ โรงเรียนก็จะเหลือบทบาท ร่วมมือ ในท้ายที่สุด

11 4. ประเมินกิจกรรมของชุมชน
ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาส่องให้คนในชุมชนเห็นว่าชุมชนของตนเป็นอย่างไร

12 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สนับสนุนให้มีการประเมินกิจกรรมของชุมชนกันเอง โดยโรงเรียนเป็นผู้ประสาน โรงเรียนไม่ควรเป็นผู้นำไปตัดสินความถูกผิด ดี เลว ของกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการอยู่ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของโรงเรียน ในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google