งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหาร ในฝัน. Professional Learning Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหาร ในฝัน. Professional Learning Community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหาร ในฝัน

2 Professional Learning Community

3  ผู้บริหารคือความหวัง สูงสุดใน การ พัฒนาโรงเรียน  ผู้บริหารควรเป็นผู้นำที่ ‘ เข้มแข็ง ’

4  มีแนวคิดด้านการสอนและ ความเข้าใจ ในการ ดำเนินงานของโรงเรียน อย่างชัดเจน

5  ทำให้นักเรียน ครู บุคลากรสนับสนุน สนใจ ใส่ใจ และดำเนินงาน อย่างจริงจังเต็มที่  พยายามดำเนินงานให้ ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด

6  แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ดำเนินการ  นำประสบการณ์มา ปรับปรุง การ ดำเนินงานในอนาคต

7  ให้ครู / บุคลากร จัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับความ ต้องการที่ หลากหลายของ นักเรียน และ เป้าหมายของ หลักสูตร

8  จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ของ นักเรียน เพื่อให้ ผู้ปกครอง ครู และ นักเรียน ใช้พัฒนาการ เรียน การสอนต่อไป

9  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เช่น นักเรียน ผู้ดูแล สมาชิกในชุมชน มี ส่วนร่วม ในการ ดำเนินงานของ โรงเรียน

10 ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนขึ้นอยู่ กับคุณภาพของ ครู

11 1. คุณภาพของระบบ การศึกษา ไม่ สามารถสูงกว่า คุณภาพครู

12 2. กระบวนการสอน ที่ดีต้อง มีการ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องในระบบ โรงเรียน

13 3. การบริหารจัดการ ดูแล โครงสร้าง สิ่งอำนวย ความสะดวกในโรงเรียน ถือว่าเป็นหน้าที่ ปลีกย่อย เมื่อเทียบ กับการพัฒนาและ การยกระดับการสอน

14  ครูใหญ่เป็นผู้มี ความสำคัญ  ในการผลักดันการสอน ที่ดี ต้องทำให้เด็ก ทุกคน ได้เรียนรู้

15 1. ครูใหญ่ต้องเป็นครูที่ เชี่ยวชาญ ด้านการ สอน และสามารถพัฒนา ให้คุณภาพการสอนของ ครูทุกคนดีขึ้น

16 2. ต้องส่งเสริม / ผลักดัน สร้างบรรยากาศให้ครู ในโรงเรียน เกิดการ แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ / เทคนิค

17 รู้ให้มากกว่าคนอื่น ทำให้มากกว่าคนอื่น หวังสิ่งตอบแทนให้น้อย กว่าคนอื่น William Shakespeare

18 Bryan Dyson อดีต CEO ของโคคา โคล่า

19 งาน ครอ บ ครัว เพื่อ น สุขภ าพ กาย สุขภ าพ ใจ

20 ชีวิตเหมือนเกมโยน ลูกบอล 5 ลูกใน อากาศ : งาน ครอบครัว เพื่อน สุขภาพ กาย และสุขภาพใจ

21 งาน คือลูก บอลยาง  ที่ตกลงพื้นแล้ว  จะเด้งกลับมาได้

22  คือลูกบอลแก้ว ถ้าหลุดจากมือ จะเป็นรอยครูด เสียหาย หรือแตก ไม่สามารถกลับเป็น เช่นเดิมได้อีก เราจึงต้องพยายามรักษาสภาพ เอาไว้

23 จงทำงานในเวลางาน อย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว เลิกงานตรงเวลา และจัดสรรเวลาให้ ครอบครัว เพื่อน และการ พักผ่อนอย่างเพียงพอ คุณค่าจะมีค่า เมื่อเห็นค่า ของคุณค่านั้น

24 “ อย่าพยายามเป็น คนที่ประสบ ความสำเร็จ แต่ควรพยายาม เป็น คนที่มีคุณค่า ” Albert Einstein

25 “ ความเป็นผู้นำ..... อยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่อยู่ที่ ตำแหน่ง ” Action vs Position Donald H McGannon


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหาร ในฝัน. Professional Learning Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google