งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารในฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารในฝัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารในฝัน

2 บทบาทของผู้บริหารในฝัน ในสังคมการเรียนรู้ แบบมืออาชีพ
Professional Learning Community

3 สังคมการเรียนรู้แบบมืออาชีพ
ผู้บริหารคือความหวังสูงสุดใน การพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารควรเป็นผู้นำที่ ‘เข้มแข็ง’

4 ผู้นำที่เข้มแข็ง..... มีแนวคิดด้านการสอนและความเข้าใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่าง ชัดเจน

5 1.มีภาวะผู้นำ ทำให้นักเรียน ครู บุคลากรสนับสนุน สนใจ ใส่ใจ และดำเนินงานอย่าง จริงจังเต็มที่ พยายามดำเนินงานให้ประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

6 แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการ นำประสบการณ์มาปรับปรุง การดำเนินงานในอนาคต

7 2.มุ่งผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้ครู/บุคลากรจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับความต้องการที่ หลากหลายของนักเรียน และ เป้าหมายของหลักสูตร

8 จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนรู้ ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ใช้พัฒนาการเรียน การสอนต่อไป

9 3.ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เช่น นักเรียน ผู้ดูแล สมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของ โรงเรียน

10 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู

11 ทางแก้ไข 1. คุณภาพของระบบการศึกษา ไม่สามารถสูงกว่าคุณภาพครู

12 2.กระบวนการสอนที่ดีต้อง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระบบโรงเรียน

13 3.การบริหารจัดการ ดูแลโครงสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน ถือว่าเป็นหน้าที่ปลีกย่อย เมื่อ เทียบกับการพัฒนาและการ ยกระดับการสอน

14 ครูใหญ่เป็นผู้มีความสำคัญ
ในการผลักดันการสอนที่ดี ต้องทำให้เด็กทุกคน ได้เรียนรู้

15 ครูใหญ่ต้องเป็นครูเก่ง
1.ครูใหญ่ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญ ด้านการสอน และสามารถพัฒนาให้ คุณภาพการสอนของครูทุกคนดีขึ้น

16 2.ต้องส่งเสริม/ผลักดัน สร้าง บรรยากาศให้ครูในโรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ เทคนิค

17 3. ประโยค จุดประกายความสำเร็จ William Shakespeare ทำให้มากกว่าคนอื่น
รู้ให้มากกว่าคนอื่น ทำให้มากกว่าคนอื่น หวังสิ่งตอบแทนให้น้อยกว่าคนอื่น William Shakespeare

18 Bryan Dyson อดีต CEO ของโคคา โคล่า
ส่วนสมดุลของชีวิต Bryan Dyson อดีต CEO ของโคคา โคล่า

19 งาน ครอบ ครัว เพื่อน สุขภาพกาย สุขภาพใจ

20 งาน ครอบครัว เพื่อน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ
ชีวิตเหมือนเกมโยนลูกบอล 5 ลูก ในอากาศ: งาน ครอบครัว เพื่อน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ

21 งาน คือลูกบอลยาง ที่ตกลงพื้นแล้ว จะเด้งกลับมาได้

22 แต่ครอบครัว เพื่อน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ
แต่ครอบครัว เพื่อน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ คือลูกบอลแก้ว ถ้าหลุดจากมือ จะเป็นรอยครูด เสียหาย หรือแตก ไม่สามารถกลับเป็นเช่นเดิมได้อีก เราจึงต้องพยายามรักษาสภาพเอาไว้

23 จงทำงานในเวลางานอย่างมี ประสิทธิภาพ แล้วเลิกงานตรงเวลา และจัดสรรเวลาให้ครอบครัว เพื่อน และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ คุณค่าจะมีค่า เมื่อเห็นค่าของคุณค่านั้น

24 “อย่าพยายามเป็น คนที่ประสบความสำเร็จ แต่ควรพยายามเป็น คนที่มีคุณค่า” Albert Einstein

25 ไม่ใช่อยู่ที่ ตำแหน่ง”
“ความเป็นผู้นำ..... อยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่อยู่ที่ ตำแหน่ง” Action vs Position Donald H McGannon


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารในฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google