งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มีเป้าหมายที่ชัดเจน ◦ เน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  จัดวางความสามารถของบุคคลให้ตรงกับ งาน ◦ ให้บุคลากรเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีการ คัดเลือกคนให้ตรงกับงานโดยผู้บริหารอีกครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มีเป้าหมายที่ชัดเจน ◦ เน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  จัดวางความสามารถของบุคคลให้ตรงกับ งาน ◦ ให้บุคลากรเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีการ คัดเลือกคนให้ตรงกับงานโดยผู้บริหารอีกครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  มีเป้าหมายที่ชัดเจน ◦ เน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  จัดวางความสามารถของบุคคลให้ตรงกับ งาน ◦ ให้บุคลากรเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีการ คัดเลือกคนให้ตรงกับงานโดยผู้บริหารอีกครั้ง  ดึงความสามารถของบุคลากรมาใช้  โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานตามแนวคิดของ ตนเองกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสิน

3  ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ  ก้าวข้ามความกลัว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การพัฒนาเว็บไซต์ ทำงานลักษณะกระจายความ รับผิดชอบในการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ทดลองปฏิบัติ

5  เป้าหมาย ◦ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ แบบ One Stop Service  แผนดำเนินกิจกรรม 1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานย่อยในบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบความต้องการด้านสารสนเทศ 2. ประชุมภายในงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการ ดำเนินการในแต่ละชิ้นงานและแบ่งความรับชอบ


ดาวน์โหลด ppt  มีเป้าหมายที่ชัดเจน ◦ เน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  จัดวางความสามารถของบุคคลให้ตรงกับ งาน ◦ ให้บุคลากรเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีการ คัดเลือกคนให้ตรงกับงานโดยผู้บริหารอีกครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google