งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพครูไทยใน ปัจจุบันและ อนาคต. ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1. การไม่ได้ “ คนเก่งและดี ” มา เรียนครู 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพครูไทยใน ปัจจุบันและ อนาคต. ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1. การไม่ได้ “ คนเก่งและดี ” มา เรียนครู 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพครูไทยใน ปัจจุบันและ อนาคต

2 ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1. การไม่ได้ “ คนเก่งและดี ” มา เรียนครู 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม

3 1.2 ระบบการคัดเลือกคน เข้าเรียนครู 1.3 การประสานและ เชื่อมโยงการดำเนินงาน ในแต่ละระดับการศึกษา 1.3 การประสานและ เชื่อมโยงการดำเนินงาน ในแต่ละระดับการศึกษา

4 2. กระบวนการเรียนการสอนใน สถาบันฝึกหัดครู 2.1 ขาดเอกลักษณ์ของการ ฝึกหัดครูไทย 2.1 ขาดเอกลักษณ์ของการ ฝึกหัดครูไทย 2.2 ด้านหลักสูตร

5 2.3 ด้านกระบวนการ เรียนการสอน 2.3 ด้านกระบวนการ เรียนการสอน 2.4 ด้านการวัดผล ประเมินผล 2.4 ด้านการวัดผล ประเมินผล

6 2.5 คุณภาพของ บัณฑิตครู 2.5 คุณภาพของ บัณฑิตครู 2.6 คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 2.6 คณาจารย์คณะครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

7 3. ขาดระบบการพัฒนาครู ประจำการที่มี ประสิทธิภาพ 3.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวครู 3.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวครู

8 3.2 การเรียนการสอนของครู 3.3 กระบวนการอบรม / พัฒนาครูประจำการ 3.3 กระบวนการอบรม / พัฒนาครูประจำการ

9 4. ภาระงานของครู 5. ค่าตอบแทน 6. ครูขาดแรงจูงใจใน การทำงาน

10 บทบาทของการศึกษาในการสร้าง สันติสุข 1. ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่าง สงบสุข 2. ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เป็น คนที่ขยันอดทนมีระเบียบ วินัย

11 3. ช่วยให้เกิดความสำนึก เห็นประโยชน์และคุณค่า ของสิ่งแวดล้อม 4. ช่วยดำรงค่านิยม เจตคติ และดำรง รูปแบบของสังคม

12 5. ช่วยให้เทคโนโลยีมี ความเจริญก้าวหน้า 6. ให้ความรู้ในการ ประกอบอาชีพ

13 บทบาทของครูในการสร้าง สันติสุข 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มี ระดับสติปัญญาสูงขึ้น 2. จัดสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่เอื้ออำนวยการให้นักเรียน รู้จักคิด

14 3. พยายามปลูกฝังลักษณะ นิสัยสำคัญๆให้เกิดขึ้นใน ตัวนักเรียน 4. การปลูกฝังค่านิยมและ มโนทัศน์ที่ถูกต้อง 5. การปลูกฝังความเป็นนัก ประชาธิปไตย

15 6. การให้ความรู้แก่ประชาชน ในท้องถิ่น 7. การปลูกฝังทางด้านอาชีพ 8. การปลูกฝังวัฒนธรรม

16 9. การพัฒนาสังคมเมื่อ เข้าไปอยู่ในชุมชนใดๆ 10. การแก้ไขปัญหาใน ชุมชน

17 11. การให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำ ทรัพยากรธรรมชาติมา ใช้ให้เป็นประโยชน์ 12. การธำรงความมั่นคง ของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพครูไทยใน ปัจจุบันและ อนาคต. ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1. การไม่ได้ “ คนเก่งและดี ” มา เรียนครู 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google