งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายของหลักสูตร / การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายของหลักสูตร / การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายของหลักสูตร / การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาวิทยาศาสตร์

3 1990: แนวทางการศึกษาโลกในศตวรรษ ที่ 21 การศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All)

4 1993: Project 2000+: Scientific and Technological Literacy for All (STL) การรู้หนังสือหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอสำหรับโลกใน ศตวรรษที่ 21 เพราะ เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (International Council of Associations for Science Education (ICASE) และ UNESCO)

5 Scientific and Technological Literacy (STL) การรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

6 Scientific Technological Literacy

7 การนำความรู้ไปใช้ การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาหรือ ตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาค่านิยมทางสังคม ความสนใจส่วนบุคคล การประกอบอาชีพ Literacy

8 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาวิทยาศาสตร์ ตามแนว STL

9 อภิปรายประเด็นหรือปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยแสดงความคิดเห็น และดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์ต่อ ข้อพิจารณาด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม Social Value Skills

10 ตรวจสอบหาความจริง มีทักษะการสืบสอบ ( ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ) มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ Scientific Method

11 นำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาหรือ ปรับปรุงการดำเนินชีวิต สุขภาพ และ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการที่ โลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Personal Skills

12 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ สรุปความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ Science Knowleage

13 เป้าหมายของหลักสูตรและ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

14 มาตรา 28 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านต่าง ๆ … จัดงบประมาณ สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย … และ สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ ในการดำรงชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

15 มาตรา 28 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านต่าง ๆ … จัดงบประมาณ สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย … และ สนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ ในการดำรงชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

16 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ( พ. ศ. 2552- 2559) ​... ปรัชญาเศรษฐกิจพอ ​ เพียง … รู้จัก พอประมาณอย่าง มี ​ เหตุผล มี ​ ความรอบรู้ ​ เท่าทัน ​ โลก ​ เพื่อมุ่ง ​ ให้ ​ เกิด ​ การพัฒนาที่ยั่งยืน ​ และ ​ ความอยู่ดีมีสุขของคน ​ ไทย …​ เชื่อม ​ โยง ​ การพัฒนา ​ การศึกษากับ ​ การพัฒนาด้านต่างๆ ​ ทั้งด้าน ​ เศรษฐกิจ สังคม ​ การ ​ เมือง ​ การปกครอง วัฒนธรรม สิ่ง ​ แวดล้อม วิทยาศาสตร์ ​ และ ​ เทค ​ โน ​ โลยี …

17 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ. 2545

18 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

19 เป้าหมายของการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา

20 ธรรมชาติ ขอบเขต และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์

21 กระบวนการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการ การตัดสินใจ การสื่อสาร

22 ทักษะการศึกษา ค้นคว้า การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

23 ทฤษฎี หลักการพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์

24 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

25 การนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำเนินชีวิต

26 จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่าง สร้างสรรค์

27 ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายของหลักสูตร / การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google