งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง. - เพื่อให้ได้ข้อสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงาน ในระดับจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง. - เพื่อให้ได้ข้อสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงาน ในระดับจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง

2 - เพื่อให้ได้ข้อสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงาน ในระดับจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริง ของภาวะการณ์ ณ คาบเวลาใด ๆ ในทุก ๆ เรื่อง จากทุกส่วนราชการตามบทบาทภาระกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัด ในทุก ๆ เรื่อง จากทุกส่วนราชการตามบทบาทภาระกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่เน้นและพอเพียงต่อการปกครอง การกำกับดูแล

3 - แหล่งข้อมูลจะมาจากทุกส่วนราชการของทุกกระทรวง ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการรับ จัดเก็บ และประมวลผล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการรับ จัดเก็บ และประมวลผล - จังหวัดสามารถติดตาม ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดผ่านสื่อ และเครื่องมือดังกล่าว และเครื่องมือดังกล่าว - การดำเนินการในกรรมวิธีข้อมูล จะต้องมีระบบอ้างอิง กรอง สืบค้น เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่สะอาดเข้าเก็บไว้ในระบบ ที่สะอาดเข้าเก็บไว้ในระบบ

4 - การสรุปผล สามารถแสดงเป็นตารางข้อมูล แผนภูมิเปรียบเทียบ หรือผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้เชิงพื้นที่ (Map Engine) ในลักษณะที่สามารถ หรือผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้เชิงพื้นที่ (Map Engine) ในลักษณะที่สามารถ กำหนดเงื่อนไข ภายใต้การกำกับบนฐานเวลา และเมื่อต้องการติดตาม กำหนดเงื่อนไข ภายใต้การกำกับบนฐานเวลา และเมื่อต้องการติดตาม ผลการดำเนินงานในเรื่องใดๆ เป็นกรณีพิเศษ จะสามารถนำเสนอ - เชื่อมต่อ ผลการดำเนินงานในเรื่องใดๆ เป็นกรณีพิเศษ จะสามารถนำเสนอ - เชื่อมต่อ เข้ากับระบบมาตรวัดผลการดำเนินงาน (War Room) ได้ เข้ากับระบบมาตรวัดผลการดำเนินงาน (War Room) ได้

5 Management Cockpit DB_Server MIS App. GIS App. Functional App. Retrived Interval 5 Min. By Selected Daily Info. Pump By Request WarRoom: Cluster Display 21 ” EIS: Big Display 100 ” ผังแสดงองค์ประกอบของ ระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง DSS: Information details

6 สารสนเทศเพื่อการปกครอง ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลบุคคล หมู่บ้า น อำเภ อ ตำบลจังหวั ด คุณลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป : จุดแข็ง : จุดอ่อน ปัญหา ยุทธศาสตร์ แนวทางแก้ไข แผนการดำเนินงาน แผนการเงินงบประมาณ การควบคุม ปราบปราม การให้บริการ จากรัฐ สถานะภาพทางเศรฐกิจ ภาษี การจัดเก็บรายได้ รายนามสมาชิก การย้าย เข้า - ออก สุข - อนามัย รายได้ ฐานะ ความเป็นอยู่ ปัญหา ความต้องการ ความพึงพอใจในถิ่นฐาน และ สภาพความเป็นอยู่ การคุ้มครอง การให้ ความช่วยเหลือ การดูแลเป็นพิเศษจาก รัฐ พ. ท. ที่ต้องดูแลเป็น พิเศษ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การ รักษาพยาบาล ความพิการ ต้องดูแล เป็นพิเศษ ความประพฤติ เกี่ยวข้องกับยา เสพติด ผู้มีอิทธิพล การควบคุม : ทัณฑ สถาน : สถานพินิจ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สาบสูญ อนามัยบุคคล โรค ประจำตัว วัยแรงงาน อาชีพ การครอง ตน รายได้ การศึ กษา

7 1. ทำเนียบหน่วยปกครองท้องที่ 2. ประชากร 3. แรงงาน 4. แหล่งน้ำ 5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 6. การพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย 7. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 8. ยาเสพติด 9. การประกอบอาชีพและรายได้ 10. สาธารณสุข 11. บริการพื้นฐาน 12. สวัสดิการสังคม 13. การศึกษา 14. ที่ดินทำกิน 15. การเกษตร 16. การท่องเที่ยว 16. การท่องเที่ยว

8

9 เครื่องมือรับข้อมูลระดับหมู่บ้านเข้าสู่ระบบ

10 เครื่องมือรับข้อมูลระดับครัวเรือน และบุคคลเข้าสู่ระบบ

11 เครื่องมือรับข้อมูลด้านยาเสพติดเข้าสู่ระบบ

12 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือแผนที่บ่งชี้ (Map Engine)

13

14

15 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

16 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

17 การนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิ

18 การนำเสนอในรูปแบบตารางข้อมูล

19 การนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

20 การนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

21 การนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องมือจัดทำรายงาน

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการปกครอง. - เพื่อให้ได้ข้อสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงาน ในระดับจังหวัด - ข้อมูลที่นำเสนอจะสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google