งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินนอก งบประมาณ. ความหมาย เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วน ราชการ นอกจากเงิน งบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้แผ่นดิน เงิน เบิกเกินส่งคืนและเงิน เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินนอก งบประมาณ. ความหมาย เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วน ราชการ นอกจากเงิน งบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้แผ่นดิน เงิน เบิกเกินส่งคืนและเงิน เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินนอก งบประมาณ

2 ความหมาย เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วน ราชการ นอกจากเงิน งบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้แผ่นดิน เงิน เบิกเกินส่งคืนและเงิน เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วน ราชการ นอกจากเงิน งบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้แผ่นดิน เงิน เบิกเกินส่งคืนและเงิน เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

3 ประเภทของเงินนอก งบประมาณ 1. เงินฝาก 2. เงินขายบิล 3. เงินทุนหมุนเวียน 4. เงิน ทดรองราชการ

4 1. เงินฝาก หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังรับฝาก ไว้และจ่ายคืนตามคำขอ ของผู้ฝาก ตามขอบังคับ และระเบียบของ กระทรวงการคลัง หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังรับฝาก ไว้และจ่ายคืนตามคำขอ ของผู้ฝาก ตามขอบังคับ และระเบียบของ กระทรวงการคลัง

5 2. เงินขายบิล หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไป จ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่ง ตามข้อบังคับและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไป จ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่ง ตามข้อบังคับและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง

6 3. เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า ทุนที่ตั้ง ขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาต ให้นำรายรับสมทบทุนไว้ ใช้จ่าย หมายความว่า ทุนที่ตั้ง ขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาต ให้นำรายรับสมทบทุนไว้ ใช้จ่าย

7 ตัวอย่างเงินทุนหมุนเวียน กองทุนโบราณคดี กองทุนโบราณคดี กองทุนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม กองทุนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม กองทุนสงเคราะห์ การเกษตร กองทุนสงเคราะห์ การเกษตร กองทุนช่วยเหลือ เกษตรกร กองทุนช่วยเหลือ เกษตรกร

8 4. เงินทดรองราชการ หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังจ่ายและ อนุญาตให้ส่วนราชการมี ไว้ตามจำนวนที่ เห็นสมควร เพื่อทดรอง เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือข้อบังคับของ กระทรวงการคลัง หมายความว่า เงินที่ กระทรวงการคลังจ่ายและ อนุญาตให้ส่วนราชการมี ไว้ตามจำนวนที่ เห็นสมควร เพื่อทดรอง เป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือข้อบังคับของ กระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt เงินนอก งบประมาณ. ความหมาย เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วน ราชการ นอกจากเงิน งบประมาณรายจ่าย เงิน รายได้แผ่นดิน เงิน เบิกเกินส่งคืนและเงิน เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google