งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2 คำอธิบาย การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงาน ประเมินจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภทคือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไม่รวมในส่วนที่ได้รับโอนเงินหลัง 1 กรกฎาคม 2557) โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

3 คำอธิบาย (ต่อ) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม/รายจ่ายลงทุน ของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่หน่วยงาน ได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนใน รายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้

4 เกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน

5 เกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน

6 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 22 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 46 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ณ สิ้นไตรมาส ที่ 4 เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม

7 หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) และไม่ได้นำเงินดังกล่าว ไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google