งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการเงิน โรงเรียน. 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ การจำแนกประเภท รายจ่าย การจำแนกประเภท รายจ่าย พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ 2502 พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการเงิน โรงเรียน. 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ การจำแนกประเภท รายจ่าย การจำแนกประเภท รายจ่าย พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ 2502 พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการเงิน โรงเรียน

2 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ การจำแนกประเภท รายจ่าย การจำแนกประเภท รายจ่าย พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ 2502 พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ 2502 ระเบียบการเบิกเงิน จากคลัง ระเบียบการเบิกเงิน จากคลัง ระเบียบการรับ จ่าย รักษา นำเงินส่ง ระเบียบการรับ จ่าย รักษา นำเงินส่ง

3 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ ระเบียบเงินบำรุง การศึกษา ระเบียบเงินบำรุง การศึกษา ระบบบัญชีหน่วยงาน ย่อย ระบบบัญชีหน่วยงาน ย่อย ระเบียบพัสดุ ระเบียบพัสดุ ระเบียบเงินสวัสดิการ ต่างๆ ระเบียบเงินสวัสดิการ ต่างๆ

4 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ พระราชกฎษฎีกาค่า เช่าบ้าน พระราชกฎษฎีกาค่า เช่าบ้าน พระราชกฎษฎีกา ค่าใช้จ่ายไปราชการ พระราชกฎษฎีกา ค่าใช้จ่ายไปราชการ

5 องค์ประกอบการ บริหารการเงิน โครงสร้างของงาน โครงสร้างของงาน ลักษณะงาน ลักษณะงาน บุคลากร บุคลากร

6 1. โครงสร้างของ งาน การวางแผนที่ดี ทำให้งานสำเร็จไป กว่าครึ่ง การวางแผนที่ดี ทำให้งานสำเร็จไป กว่าครึ่ง

7 พื้นฐานการจัด องค์การ กำหนดนโยบายให้ แน่นอน กำหนดนโยบายให้ แน่นอน แบ่งองค์การออกเป็น หน่วยงายย่อย แบ่งองค์การออกเป็น หน่วยงายย่อย บุคลากร รู้บทบาท และหน้าที่ บุคลากร รู้บทบาท และหน้าที่

8 พื้นฐานการจัด องค์การ วิธีการทำงานได้รับ การพัฒนาอย่าง เหมาะสม วิธีการทำงานได้รับ การพัฒนาอย่าง เหมาะสม จัดสรรทรัพยากร อย่างเหมาะสมกับ เวลาและหน่วยงาน จัดสรรทรัพยากร อย่างเหมาะสมกับ เวลาและหน่วยงาน

9 พื้นฐานการจัด องค์การ หลีกเลี่ยงการสั่งงาน จากหลายฝ่าย หลีกเลี่ยงการสั่งงาน จากหลายฝ่าย การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ทุก ระดับ ทุกหน่วย ทุก คน การติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ทุก ระดับ ทุกหน่วย ทุก คน

10 หัวใจการบริหาร การเงิน ฝ่ายรับ ฝ่ายรับ ฝ่ายจ่าย ฝ่ายจ่าย ฝ่ายลงบัญชี ฝ่ายลงบัญชี

11 2. ลักษณะงาน 1. เกี่ยวกับการเงิน รับฝาก เงินรายได้ รับฝาก เงินรายได้ จัดเตรียมใบเสร็จ จัดเตรียมใบเสร็จ การเก็บหลักฐาน การเก็บหลักฐาน ฯลฯ ฯลฯ

12 2. งานบัญชี จัดทำบัญชีประเภทต่าง จัดทำบัญชีประเภทต่าง จัดทำงบเงินเดือนและ งบประมาณทุกหมวด จัดทำงบเงินเดือนและ งบประมาณทุกหมวด ตั้งงบประมาณประจำปี ตั้งงบประมาณประจำปี ฯลฯ ฯลฯ

13 3. งานพัสดุครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีพัสดุ จัดทำบัญชีพัสดุ สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ฯลฯ

14 4. งานตรวจสอบภายใน ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ประจำวัน ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ประจำวัน ตรวจหลักฐานการรับเงิน ตรวจหลักฐานการรับเงิน ตรวจสอบการลงบัญชี ต่างๆ ตรวจสอบการลงบัญชี ต่างๆ ตรวจสอบทะเบียนต่างๆ ตรวจสอบทะเบียนต่างๆ ตรวจสอบหลักฐานและ ใบสำคัญการจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานและ ใบสำคัญการจ่ายเงิน

15 3. บุคลากร ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ มีความรู้ที่เป็นพื้นฐาน เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ที่เป็นพื้นฐาน เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สันดานดี สันดานดี อารมณ์มั่นคงสูง อารมณ์มั่นคงสูง

16 มีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ มีความแม่นยำเกี่ยวกับ ระเบียบการเงินและ พัสดุ มีความแม่นยำเกี่ยวกับ ระเบียบการเงินและ พัสดุ สามารถติดต่อ ประสานงานกับทุก ฝ่าย สามารถติดต่อ ประสานงานกับทุก ฝ่าย

17 ให้บริการและอำนวย ความสะดวกกับเพื่อ ร่วมงาน ให้บริการและอำนวย ความสะดวกกับเพื่อ ร่วมงาน รู้จักปรับปรุงวิธีการ ทำงานของตนให้ดี ขึ้น รู้จักปรับปรุงวิธีการ ทำงานของตนให้ดี ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการเงิน โรงเรียน. 10 เรื่อง ที่ผู้บริหาร ต้องรู้ การจำแนกประเภท รายจ่าย การจำแนกประเภท รายจ่าย พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ 2502 พ. ร. บ. วิธีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google