งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEADERSHIP. ความหมายของผู้นำ ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท หรือิทธิพลต่อบุคคลใน หน่วยงานมากกว่าบุคคล อื่น ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท เหนือคนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEADERSHIP. ความหมายของผู้นำ ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท หรือิทธิพลต่อบุคคลใน หน่วยงานมากกว่าบุคคล อื่น ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท เหนือคนอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEADERSHIP

2 ความหมายของผู้นำ ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท หรือิทธิพลต่อบุคคลใน หน่วยงานมากกว่าบุคคล อื่น ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท เหนือคนอื่น

3 ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ที่สุดในการทำงาน เพื่อให้ หน่วยงานดำเนินการไปสู่จุดหมาย และบรรลุจุดหมายที่วางไว้ ผู้นำคือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าในหน่วยงาน (Halpin.1965)

4 LEADERSHIP : ภาวะผู้นำ  คือ ความสามารถที่ทำให้ บุคคลอื่นกระทำตามด้วยความ เต็มใจ โดยเฉพาะการเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลง (Dubin.1958)

5 LEADERSHIP : ภาวะผู้นำ  คือ กระบวนสร้างอิทธิพล จูงใจคนหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิด ความพยายามร่วมกัน ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในสถานการณ์ใด สถานการณ์ หนึ่ง (Hersey and Blanchard.1982)

6 ความจำเป็นในการมี ผู้นำ

7 1. ความไม่สมบูรณ์ในโครงสร้าง องค์การ 2. ความเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายนอก องค์การ

8 3. ความเปลี่ยนแปลง ภายในองค์การ 4. ธรรมชาติของสมาชิกใน องค์การ

9 ผู้นำเกิดขึ้นได้ อย่างไร

10 1. ผู้นำโดยการสร้างตนเอง (The self constituted leader) 2. ผู้นำที่เลือกโดยหมู่คณะ (The groups selected leader) 3. ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มี อำนาจเหนือ(The leader appointed from above) อุทัย หิรัญโต.2524

11 Campbell.1980 1. การสร้างตนเองเป็นผู้นำ 2. ผู้นำโดยกำเนิด 3. ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่ มีอำนาจเหนือ

12 อำนาจ อำนาหน้าที่และ อิทธิพล Power Authority and Influence

13 Power คือ ความสามารถที่จะทำให้คนอื่น หรือกลุ่มดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทำให้คนหรือกลุ่ม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่ง Luthans. 1981

14 Power คือ ความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อ คนอื่นให้เขากระทำบางสิ่งที่เขา ไม่ต้องการจะทำ Hodgetts.1991

15 Type of Power French and Raven.1959

16 1. Reward power เป็นอำนาจที่เกิดจากบุคคลมี ความสามารถและทรัพยากรที่ จะให้รางวัลแก่คนอื่น เป้าหมายหรือความหมายของ อำนาจอยู่ที่ค่าของรางวัล

17 2. Coercive power อำนาจการบังคับอยู่บนพื้นฐาน ของความกลัว ที่เกิดจากการ บังคับ ข่มขู่ หรือทำโทษให้ บุคคลอื่นปฏิบัติตาม อำนาจ การบังคับเกิดจากการใช้กำลัง หรือคำพูด เช่น ปลดออก ไล่ ออก ตัดเงินเดือน

18 3. Legitimate power อำนาจอันชอบธรรม เป็น อำนาจที่ได้จากตำแหน่ง ที่บุคคลครองอยู่ เมื่อพ้น ตำแหน่งอำนาจก็หมดไป

19 4. Reference power อำนาจอ้างอิง ได้จาก ความรู้สึกหรือความ ต้องการที่บุคคลกล่าวอ้าง แหล่งอำนาจ

20 5. Expert power อำนาจความเชี่ยวชาญ เป็น อำนาจที่เกิดจากบุคคลนั้นมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อย่าง หนึ่งอย่างใด และความ เชี่ยวชาญนั้นต้องได้รับการยอ รับจากผู้ที่ถูกใช้อำนาจ

21 Authority : อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ เป็นอำนาจชนิด หนึ่งที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ ที่บุคคลนั้นๆครอบครอง อยู่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น สิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ครอง ตำแหน่งจะบงการพฤติกรรม ของบุคคลอื่น

22 การใช้อำนาจหน้าที่ (Barnard.1948) 1. การตัดสินใจสั่งการต้อง คำนึงถึงความต้องการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. พิจารณาความพร้อมหรือ ข้อจำกัดของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ความสามารถ ทักษะ และ แรงจูงใจ

23 3. การออกคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาจะต้อง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลของการ ออกคำสั่ง 4. เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุงคำสั่งได้ คือ มีกายืดหยุ่น ประนีประนอม 5. การออกคำสั่งต้องมั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ ถ้าคำสั่งใด ปฏิบัติไม่ได้จะทำให้อำนาจการบริหาร เสื่อลง

24 Influence : อิทธิพล

25 อิทธิพลคือ กระบวนการที่ผู้นำทำให้เกิดผล กระทบต่อพฤติกรรมของคนอื่น (Reitz and Jewell.1985) อิทธิพลคือ การกระทำโดยตรงหรือ โดยอ้อม ซึ่งเป็นผลทำให้พฤติกรรม หรือทัศนคติของคนอื่นหรือกลุ่ม เปลี่ยนแปลงไป (Stone and Wankel.1986)

26 ผู้บริหาร (Administrator)

27 ผู้บริหารหมายถึง บุคคลที่ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือ กลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การ ผู้บริหารเป็นผู้บงการ พฤติกรรมของบุคคลอื่น การทำงาน อาจใช้การจูงใจ การสั่งการ หรือการ ใช้กฎระเบียบ ในการบังคับบัญชา คนอื่นให้ทำงาน

28 ระดับของผู้บริหาร (Robbins and Coultar.1996) 1. ผู้บริหารระดับต้น (first line managers) 2. ผู้บริหารระดับกลาง (middle managers) 3. ผู้บริหารระดับสูง(top managers)

29 ความแตกต่างระหว่าง ผู้นำกับผู้บริหาร

30 ผู้นำผู้บริหาร อาศัยอำนาจและอิทธิพลอาศัยอำนาจหน้าที่ มีตำแหน่งหรือไม่มี ตำแหน่งก็ได้ มีตำแหน่งบริหารรับรอง ทำงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของตนเองหรื องค์การ ทำงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การ ผู้นำก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานโดยอาศัย โครงสร้างเดิมหรือ กระบวนการเดิม


ดาวน์โหลด ppt LEADERSHIP. ความหมายของผู้นำ ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท หรือิทธิพลต่อบุคคลใน หน่วยงานมากกว่าบุคคล อื่น ผู้นำคือ บุคคลที่มีบทบาท เหนือคนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google