งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจูงใจ (Motivation) MGEN313: Sales Management Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจูงใจ (Motivation) MGEN313: Sales Management Department of Marketing Bangkok University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจูงใจ (Motivation) MGEN313: Sales Management Department of Marketing Bangkok University

2 Motivating Your Team  “ หากปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เขาเป็น เขาจะเหมือนเดิม หากท่านปฏิบัติ ต่อเขาอย่างที่เขาควรจะเป็น เขาก็ จะเป็นอย่างที่เขาควรจะเป็น ” Goethe  “ คนเรามีสิ่งเดียวที่เหมือนกัน นั่น คือความแตกต่าง ”

3  วัตถุประสงค์ของ Motivation คือ ต้องการได้รับผลงานที่ดี และดีขึ้น เรื่อยๆ จากพนักงานขาย โดย ผลงานที่ดีนั้น ต้องเกิดจาก ความสามารถ ความเข้าใจ และ ยอมรับในบทบาทหน้าที่ Motivating Your Team

4 ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow Self- actualization needs Esteem needs Social needs Softy needs Physiological needs

5 ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ กับผลการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงานจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัวแปร สำคัญ 4 ตัว  ระดับการจูงใจ  ระดับความชำนาญ  ทัศนคติ  ความเข้าใจบทบาทของพนักงาน

6 ระดับการจูงใจ ระดับความชำนาญ ทัศนคติ การรู้จัก บทบาท ผลการ ปฏิบัติง าน ตัวแปรทางด้านบุคคล องค์การ และสิ่งแวดล้อม ตัวแปรทางด้านบุคคล องค์การ และสิ่งแวดล้อม รางวัล จาก - ภายใน - ภายน อก ค. พอใจ - ภายใน - ภายน อก

7 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  การใช้ความพยายามในการ ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และ รางวัลจากการปฏิบัติงาน ล้วน สัมพันธ์กัน และส่งผลทำให้ พฤติกรรมของพนักงานขาย แตกต่างกันไปด้วย

8  ผู้ที่ถูกดึงเอาความพยายามออกมาใช้ นั้น คาดหวังว่าความพยายามของเขา จะก่อให้เกิดผลงานมาระดับหนึ่ง  ผลงานที่เกิดมาจากความพยายาม ของเขานั้น ควรได้รับผลตอบแทน อย่างใดอย่างหนึ่ง  ผลตอบแทนนั้น ควรเป็นสิ่งที่เขาชอบ ต้องการ หรืออยากได้ ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)

9 การจูงใจมีมากกว่าตัวเงิน  รางวัลที่เป็นตัวเงิน เช่น การขึ้น เงินเดือน โบนัส คอมมิสชั่น ฯลฯ  ความก้าวหน้า เช่น การเลื่อน ตำแหน่ง การได้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ฯลฯ  สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น งาน เลี้ยงประกาศเกียรติ ถ้วยรางวัล ฯลฯ

10 องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อการจูง ใจ  รูปแบบการบริหารของหัวหน้า งาน (Leadership techniques)  รูปแบบการควบคุมพนักงาน (Management Control Procedures)  การประเมินผล  โควตา  รายงานการขาย ฯลฯ

11 ตัวอย่างรูปแบบการจูงใจอื่นๆ  การประชุม พนักงานขาย  การจัดโควตาการ ขาย  การแข่งขันการ ขาย  รางวัลเกียรติยศ


ดาวน์โหลด ppt การจูงใจ (Motivation) MGEN313: Sales Management Department of Marketing Bangkok University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google