งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอำนวยการ และ การสั่งงาน (Directing and Issuing comands)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอำนวยการ และ การสั่งงาน (Directing and Issuing comands)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอำนวยการ และ การสั่งงาน (Directing and Issuing comands)

2 ความหมายของ การอำนวยการ  การอำนวยการ (directing) เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารใน การทำให้องค์การ หรือ หน่วยงานปฏิบัติตามแผนต่าง

3 การสั่งงาน  หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมอบหมายงาน อย่างใดอย่างหนึ่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ปฏิบัติจัดทำซึ่งอาจมอบหมาย หรือสั่งด้วยวาจาหรือลาย ลักษณ์อักษรก็ได้

4 งานของผู้บริหารในขั้น อำนวยการและการสั่งงาน 1. การแปลแผนของ ผู้บังคับบัญชาออกเป็น แผนปฏิบัติและคำสั่ง 2. การสั่งงาน การให้คำแนะนำ และทำความเข้าใจ เฉพาะงาน 3. การนิเทศงานและการ ประเมินผลงาน 4. การจูงใจ

5 การแปลแผน สิ่งที่ต้องคำนึง 1. ความต้องการของผู้บังตับ บัญชา 2. ความสามารถของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 3. บทบาทของเพื่อนผู้บริหาร อื่นๆในระดับเดียวกัน

6 การสั่งงาน ควรพิจารณา 1. การกำหนดงานที่จะสั่งให้ปฏิบัติ 2. การเลือกคนที่จะปฏิบัติ 3. การสั่งงาน 4. การให้การสนับสนุน 5. การตรวจสอบความก้าวหน้า 6. การวัดความสำเร็จ

7 การนิเทศงานและประเมินผลงาน  การนิเทศ (supervision) เป็น กระบวนการเฝ้ามอง ว่ากำลังมี อะไรเกิดขึ้นภายในขอบข่ายหน้าที่ ของงานที่ตนกำลังบริหารอยู่ ใคร กำลังทำอะไร สภาพการทำงาน ของเขาเป็นอย่างไร

8 สิ่งที่ต้องประเมินเพื่อการนิเทศ  ปริมาณงาน  คุณภาพงาน  ราคา  เวลาที่ใช้ปฏิบัติ  เจตคติของผู้ปฏิบัติงาน  สภาพการทำงาน  ความประหยัด  สภาพทางการเมืองและสังคม


ดาวน์โหลด ppt การอำนวยการ และ การสั่งงาน (Directing and Issuing comands)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google