งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน t_montipa@hotmail.com 0839893128

2 วัตถุประสงค์ 1. สามารถอธิบายความหมายการ บริหาร 2. สามารถอธิบายหลักการและ กระบวนการบริหาร

3 เนื้อหา 1. การบริหาร : ความหมาย 2. หลักการบริหาร

4 การบริหาร (Management) คืออะไร ?

5 การบริหาร (Management) ความหมาย การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัย คนอื่น

6 การบริหาร (Management) ความหมาย กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรของ องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

7 การบริหาร (Management) ความหมาย กระบวนการทำงานกับคนและวัตถุ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์การ

8 การบริหาร (Management) ความหมาย กระบวนการทำงานกับคนและโดย อาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การภายใต้สภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

9 การบริหาร (Management) ความหมายของการบริหารเป็นการ ทำงานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่ม คนที่รวมกันทำงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร จะต้องรับผิดชอบให้งานสำเร็จโดย อาศัยความร่วมมือของคนอื่น

10 ลักษณะและงานของ องค์การ มีวัตถุประสงค์ (organizational purposes) มีการแบ่งงานกันทำ (division of labor) มีสายบังคับบัญชาแบ่งเป็นชั้น ลดหลั่นกันลงมา (hierarchy of authority)

11 ระบบบริหาร ระบบบริหารที่ดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทรัพยากรที่ใช้ (resource input) กระบวนการแปรรูป (transformation process) ผลผลิต (product output)

12 ระบบบริหาร Resource Input Transformation Process Product Output Feedback

13 ผลการปฏิบัติของผู้บริหาร Productivity = Quantity + Quality + Resource ผลการผลิตที่สูงสุดคือได้งานปริมาณ มากที่สุด ได้คุณภาพดีที่สุด และใช้ ทรัพยากรประหยัดที่สุด

14 คุณภาพชีวิตในการทำงาน Quality of work life

15 คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ ดี การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเหมาะสม กับงานที่ทำ การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูก สุขลักษณะและมีความปลอดภัย ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ มี ความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีโอกาสก้าวหน้าในงานและมีความ เติบโตในอาชีพ งานที่ทำไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัว ไม่ก้าว ล่วงในเรื่องส่วนตัว องค์การหรือสถานที่ทำงานเป็นสังคม ของคนที่ทำงานด้วย มีความรัก มีความภาคภูมิใจในงานและ องค์การที่คนนั้นทำงานอยู่

16 บทบาทของผู้บริหาร บทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล (Interpersonal Role) บทบาททางด้านข้อมูล (Informational Role) บทบาทในการตัดสินใจ (Decisional Role)

17 บทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หัวโขน (Figurehead) ผู้นำ (Leader) ผู้ประสานงาน (Liaison)

18 บทบาททางด้านข้อมูล ผู้รับข้อมูล (Monitor) ผู้กระจายข้อมูล (Disseminator) ผู้แถลงข่าว (Spokeperson)

19 บทบาทในการตัดสินใจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ผู้แก้ไขความขัดแย้ง (Disturbance Handler) ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)

20 ทักษะทางการบริหาร ทักษะทางด้านการทำงาน (Technical Skill) ทักษะทางด้านมนุษย์ (Human Skill) ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill)

21 ปัจจัยการบริหาร ปัจจัยการบริหารที่สำคัญ คือ 3Ms คน (Men) เงิน (Money) วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ (Materials)

22 ปัจจัยการบริหาร คน (Men) เงิน (Money) วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ (Materials) อำนาจหน้าที่ (authority) เวลา (time)

23 ปัจจัยการบริหาร ระยะหลัง มีผู้เสนอว่าปัจจัย 5 ที่กล่าวมายัง ไม่พอ ควรเพิ่มอีก 2 คน (Men) เงิน (Money) วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ (Materials) อำนาจหน้าที่ (authority) เวลา (time) จิตใจในการทำงาน (mind) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก (facilities)

24 หน้าที่ของผู้บริหาร การเป็นผู้นำ การจัดระเบียบ การประสานงาน การรับผิดชอบ

25 หน้าที่ทางการบริหารสมัยใหม่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) การควบคุม (Controlling)

26 ระดับของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) ผู้บริหารระดับต้น (First- Level Manager)

27 การประกันคุณภาพหน่วยงาน P = Plan D = Do C = Check A = Act ตัวบ่งชี้คุณภาพ KPI คือ Key Performance Index รายงานการประเมินตนเอง SAR คือ Self Assessment Report

28 1. โรงฆ่าสัตว์ 2. โรงภาพยนตร์ 3. โรงแรม 4. โรงพยาบาล คำถามให้ เลือก

29 1. เตียง 2. สตางค์ 3. ตู้กับข้าว 4. ปี๊บ คำถามให้ เลือก

30 1. ตะหลิว 2. พลั่ว 3. ช้อน 4. บุ้งกี๋ คำถามให้ เลือก

31 1. แฟ๊บ 2. แปรงสีฟัน 3. สบู่ 4. น้ำยาล้างจาน คำถามให้ เลือก

32 1. เสือโคร่ง 2. งูเห่า 3. หมูป่า 4. สุนัข คำถามให้ เลือก

33 ข้อ 1: ข้อนี้ถามว่า ถ้าไม่สบาย หนัก ท่านจะไปไหน ข้อ 2: ข้อนี้ถามว่า ถ้าไปจ่าย ตลาด ท่านจะเอาอะไรไป ข้อ 3: ข้อนี้ถามว่า ท่านใช้อะไร ตักข้าวเข้าปาก ข้อ 4: ข้อนี้ถามว่า ท่านใช้อะไร อาบน้ำ ข้อ 5: ข้อนี้ถามว่า ท่านชอบทาน เนื้ออะไร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตระหนักและเห็น คุณค่าของการรู้จักใช้ กระบวนการทางความคิด ก่อนลงมือปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt หลักการ บริหาร อาจารย์มณทิพา ทับทิมอ่อน 0839893128.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google