งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์การ. หลักขั้นพื้นฐานในการ จัดองค์การ การผสมผสานปัจจัยของ องค์การคือความแตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำ ให้งานขององค์การบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์การ. หลักขั้นพื้นฐานในการ จัดองค์การ การผสมผสานปัจจัยของ องค์การคือความแตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำ ให้งานขององค์การบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์การ

2 หลักขั้นพื้นฐานในการ จัดองค์การ การผสมผสานปัจจัยของ องค์การคือความแตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำ ให้งานขององค์การบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ วิธีการในการรวมความแตกต่าง ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ในการ ทำงานวางแผน และบทบาทใน การติดต่อ

3 โครงสร้างองค์การ ระบบการติดต่อสื่อสารและ อำนาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อ คนและกลุ่มคนเข้าด้วยกันเพื่อ ทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย ขององค์การ โครงสร้างองค์การแบ่งเป็น - โครงสร้างองค์การที่เป็น ทางการ - โครงสร้างองค์การที่ไม่เป็น ทางการ

4 การแบ่งเป็นแผนกงาน การจัดโครงสร้างโดยการ รวมกลุ่มงานเข้าด้วยกันเพื่อให้ คนทำงานประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

5 การแบ่งเป็นแผนกงาน การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม หน้าที่ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม ผลิตภัณฑ์ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม อุปกรณ์ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม พื้นที่ การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม ลูกค้า การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม เวลา การแบ่งงานเป็นแผนกงานตาม จำนวนคน

6 สายการบังคับบัญชา อำนาจบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ เอกภาพของคำสั่งสายการ บังคับบัญชา

7 การรวบอำนาจและการ กระจายอำนาจ การบริหารแบบรวมอำนาจ ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจทุก อย่างและพนักงานระดับล่าง เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม การบริหารแบบกระจาย อำนาจ ผู้บริหารมอบให้ พนักงานระดับล่างเป็นผู้ ตัดสินใจบางอย่างได้

8 การมอบหมายงาน ผู้บริหารที่มอบหมายงานไป ให้คนอื่นทำนั้นเป็นเพียงการ มอบหมายอำนาจและหน้าที่ เท่านั้น แต่ความรับผิดชอบ ต่อความสำเร็จหรือความ ล้มเหลวของงานยังคงมีอยู่ ไม่ได้มอบไปด้วย

9 การจัดโครงสร้าง องค์การ โครงสร้างตามหน้าที่ (functional structure) โครงสร้างองค์การตาม หน่วยงาน (divisional structure) โครงสร้างองค์การแบบผสม (hybrid structure) โครงสร้างองค์การแบบแม ททริกซ์ (matrix structure)

10 การจัดโครงสร้าง องค์การ โครงสร้างตามหน้าที่แบ่งแผนกงาน โดยจัดคนที่มีทักษะอย่างเดียวกันอยู่ ในหน่วยงานเดียวกัน โครงสร้างองค์การตามหน่วยงานโดย กำหนดให้คนที่มีทักษะต่างๆ กัน ทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน โครงสร้างองค์การแบบแมททริกซ์ เป็นการแบ่งแผนกงานที่มี่หน่วยงาน เป็นโครงการกับหน่วยงานที่จัดตาม หน้าที่อยู่ในองค์การที่ทำให้มี ผู้บังคับบัญชาสองคน โครงสร้างองค์การแบบผสมมีหลายๆ แบบอยู่ในองค์การเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์การ. หลักขั้นพื้นฐานในการ จัดองค์การ การผสมผสานปัจจัยของ องค์การคือความแตกต่างกัน และการรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำ ให้งานขององค์การบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google