งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 8 มีนาคม 2550

2 หัวข้อวันนี้ แนวคิดในการกำหนด Benchmark
บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

3 แนวคิดในการกำหนด Benchmark
เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัดความสามารถของบริษัทจัดการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

4 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต
ใช้ตัวชี้วัดหลายตัว ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก, Total Return ของ TBDC Government Bond Index และ TBDC Corporate Bond Index, SET Index Return โดยไม่คำนึงถึงการจัดสรรเงินลงทุน

5 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต
คณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเฉพาะการเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นหลัก ไม่มีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Benchmark ที่สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

6 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต
การลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับ TBDC Government Bond Index และ sub group index ในเรื่อง duration และ credit quality TBDC Corporate Bond Index ไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง เนื่องจากหุ้นกู้มีสภาพคล่องต่ำ ทำให้ index ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว

7 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง Benchmark
เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกกองทุนอย่างแท้จริง

8 ประโยชน์ของ Benchmark ตามเกณฑ์ใหม่
คณะกรรมการกองทุนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่แท้จริง คณะกรรมการกองทุนสามารถวัดฝีมือผู้จัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการกองทุนสามารถพิสูจน์ความสามารถใน การบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง

9 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ หลักการ : Benchmark ต้องสอดคล้อง กับ Underlying Assets

10 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ประกาศสมาคมบริษัทจัดการที่ สจก.กช. 1/2549
ตราสารหนี้ภาครัฐ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index ในกรณีที่ไม่กำหนด target duration ของกองทุน หรือ 2. ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของกองทุน

11 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Total Return of ThaiBMA Composite Bond Index ในกรณีที่ไม่กำหนด target duration ของกองทุน หรือ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของกองทุน

12 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ตราสารทุน : SET Index Return หรือ
เงินฝากประจำ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงิน ล้านบาทที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พึงได้รับ เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB

13 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ กรณีกองทุนผสม
ต้องใช้ Composite Benchmark โดยในส่วนของตราสารทุน จะใช้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการลงทุนต่ำสุดและสูงสุด (min +max)/2) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน

14 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ สินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่มีการระบุใน สจก.กช. 1/2549 ให้ยึดหลักการ Benchmark ต้องสอดคล้องกับ Underlying Assets ในการพิจารณาเพื่อกำหนด Benchmark ที่เหมาะสม

15 การเปิดเผยค่าความเสี่ยง
กองทุนตราสารทุน : Information ratio (IR) กองทุนตราสารหนี้และกองทุนผสม : 1. ค่า IR 2. ค่า duration ของกองทุน 3. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่อ NAV จำแนกตามอันดับความน่าเชื่อถือ

16 บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
ชี้แจงให้คณะกรรมการกองทุนทราบถึงความสำคัญของ Benchmark และเหตุผลของการปรับเกณฑ์ Benchmark ใหม่ ให้ความรู้คณะกรรมการกองทุนเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการคิด Benchmark ใหม่

17 บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
จัดทำและเสนอ Benchmark ตามเกณฑ์ใหม่ โดยให้ยึดมาตรฐานตาม สจก.กช. 1/2549 เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับ Benchmark ใหม่

18 กำหนดเวลาดำเนินการ Benchmark ใหม่เริ่มใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2550

19 แนวปฏิบัติกรณีเป็น Co-Manager
บริษัทจัดการ 2 ราย หรือมากกว่า ร่วมกันจัดการกองทุนเดียวกัน นโยบายการลงทุนเหมือนกันควรใช้ Benchmark ตัวเดียวกัน

20 การใช้ Benchmark อ้างอิง ในการคิดค่าธรรมเนียม
บริษัทจัดการที่มีความสามารถสูงกว่าที่คาดหวังควรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (pay for performance) Benchmark ที่ใช้วัดฝีมือบริษัทจัดการควรเป็น ตัวเดียวกับที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ

21 ภาพในอนาคต ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ แข่งขันที่ฝีมือไม่ใช่แข่งที่ราคา ลูกค้าจะดูที่ Net Return

22 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google