งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจ แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจ แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจ แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต. 8 มีนาคม 2550

2 2หัวข้อวันนี้  แนวคิดในการกำหนด Benchmark  ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต  การปรับปรุงเกณฑ์ Benchmark  บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

3 3 แนวคิดในการกำหนด Benchmark  เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัด ความสามารถของบริษัทจัดการใน แต่ละช่วงเวลา  เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการ

4 4 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต  ใช้ตัวชี้วัดหลายตัว ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินฝาก, Total Return ของ TBDC Government Bond Index และ TBDC Corporate Bond Index, SET Index Return โดยไม่ คำนึงถึงการจัดสรรเงินลงทุน

5 5 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต  คณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจเฉพาะการเปรียบเทียบ กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เป็นหลัก  ไม่มีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Benchmark ที่สอดคล้องกับ สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใน ทรัพย์สินแต่ละประเภท ทำให้ไม่ สามารถเปรียบเทียบผลการ ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

6 6 ปัญหาของ Benchmark ที่ใช้ในอดีต  การลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่ไม่ สอดคล้องกับ TBDC Government Bond Index และ sub group index ในเรื่อง duration และ credit quality  TBDC Corporate Bond Index ไม่สะท้อน ราคาตลาดที่แท้จริง เนื่องจากหุ้นกู้มี สภาพคล่องต่ำ ทำให้ index ไม่ค่อยมี การเคลื่อนไหว

7 7 วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง Benchmark  เพื่อให้การกำหนด Benchmark มี ความเป็นมาตรฐาน และใช้ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ กองทุนได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนมี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการ กำกับดูแลการบริหารจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ ประโยชน์ของสมาชิกกองทุนอย่าง แท้จริง

8 8 ประโยชน์ของ Benchmark ตามเกณฑ์ใหม่  คณะกรรมการกองทุนมีตัวชี้วัดผล การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายการลงทุนที่แท้จริง  คณะกรรมการกองทุนสามารถวัด ฝีมือผู้จัดการกองทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ผู้จัดการกองทุนสามารถพิสูจน์ ความสามารถใน การบริหารจัดการได้อย่างแท้จริง

9 9 เกณฑ์ Benchmark ใหม่  หลักการ : Benchmark ต้อง สอดคล้อง กับ Underlying Assets กับ Underlying Assets

10 10 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ 1.Total Return of ThaiBMA Government Bond Index ในกรณีที่ไม่กำหนด target duration ของกองทุนหรือ 1.Total Return of ThaiBMA Government Bond Index ในกรณีที่ไม่กำหนด target duration ของกองทุน หรือ 2. ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของกองทุน  ประกาศสมาคมบริษัทจัดการที่ สจก. กช. 1/2549 กำหนด Benchmark แยกตามประเภท ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน กำหนด Benchmark แยกตามประเภท ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน  ตราสารหนี้ภาครัฐ

11 11 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ 1.Total Return of ThaiBMA Composite Bond Index ในกรณีที่ไม่กำหนด target duration ของกองทุน หรือ 2.ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของกองทุน 2. ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของกองทุน  ตราสารหนี้ภาคเอกชน

12 12 เกณฑ์ Benchmark ใหม่  ตราสารทุน : SET Index Return หรือ SET 50 Index Return SET 50 Index Return เงินฝากประจำ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปีวงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พึงได้รับ เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB  เงินฝากประจำ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 1 ปีวงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พึงได้รับ เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB

13 13 เกณฑ์ Benchmark ใหม่  กรณีกองทุนผสม ต้องใช้ Composite Benchmark โดยใน ส่วนของตราสารทุน จะใช้น้ำหนัก การลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ของสัดส่วนการลงทุนต่ำสุดและ สูงสุด (min +max)/2) ตามที่กำหนด ไว้ในนโยบายการลงทุน

14 14 เกณฑ์ Benchmark ใหม่  สินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่มีการ ระบุใน สจก. กช. 1/2549 ให้ยึด หลักการ Benchmark ต้องสอดคล้อง กับ Underlying Assets ในการพิจารณา เพื่อกำหนด Benchmark ที่เหมาะสม

15 15การเปิดเผยค่าความเสี่ยง 1. ค่า IR 2. ค่า duration ของกองทุน 3. สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ต่อ NAV จำแนกตามอันดับความ น่าเชื่อถือ  กองทุนตราสารทุน : Information ratio (IR)  กองทุนตราสารหนี้และกองทุนผสม :

16 16 บทบาทและหน้าที่ของ บริษัทจัดการ  ชี้แจงให้คณะกรรมการกองทุน ทราบถึงความสำคัญของ Benchmark และเหตุผลของการปรับเกณฑ์ Benchmark ใหม่  ให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการคิด Benchmark ใหม่

17 17 บทบาทและหน้าที่ของ บริษัทจัดการ  จัดทำและเสนอ Benchmark ตามเกณฑ์ ใหม่ โดยให้ยึดมาตรฐานตาม สจก. กช. 1/2549 เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ  เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุน เทียบกับ Benchmark ใหม่

18 18กำหนดเวลาดำเนินการ  Benchmark ใหม่เริ่มใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2550  บริษัทจัดการต้องตกลง Benchmark ตามเกณฑ์ใหม่กับคณะกรรมการ กองทุนภายใน 30 เมษายน 2550

19 19 แนวปฏิบัติกรณีเป็น Co- Manager  บริษัทจัดการ 2 ราย หรือมากกว่า ร่วมกันจัดการกองทุนเดียวกัน  นโยบายการลงทุนเหมือนกันควรใช้ Benchmark ตัวเดียวกัน

20 20 การใช้ Benchmark อ้างอิง ในการคิดค่าธรรมเนียม  บริษัทจัดการที่มีความสามารถสูงกว่าที่ คาดหวังควรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (pay for performance)  Benchmark ที่ใช้วัดฝีมือบริษัทจัดการ ควรเป็น ตัวเดียวกับที่ใช้คำนวณค่าธรรมเนียม การจัดการ

21 21ภาพในอนาคต  ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน ตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้  แข่งขันที่ฝีมือไม่ใช่แข่งที่ราคา  ลูกค้าจะดูที่ Net Return

22 22 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ


ดาวน์โหลด ppt 1 เกณฑ์ Benchmark ใหม่ ของกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ โดย สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจ แนะนำการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก. ล. ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google