งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ

2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ วันที่จดทะเบียน : 17 กุมภาพันธ์ 2548 มูลค่าในปัจจุบัน : 3, ล้านบาท มูลค่าหน่วยลงทุน : บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555) นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงินระยะสั้น ที่มีอายุของตราสารหรืออายุของตราสารคงเหลือไม่เกิน 1 ปี นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล จุดเด่นของกองทุน : 1. ลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลรับประกัน มีความมั่นคงสูง และมีการคัดเลือกลงทุนในตราส หนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเครดิต 2. มีสภาพคล่องในการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ 2 - 2 -

3 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) กองทุน YTD ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน MMM 2.21 2.71 2.78 2.91 2.03 20.44 Benchmark3-1 2.49 3.14 3.18 3.33 4.44 19.79 Benchmark = ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่มา: MFC ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 - 3 -

4 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับการออมทรัพย์
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับการออมทรัพย์ จากผลการเปรียบเทียบ ในช่วงเวลาเดียวกัน การลงทุนในกองทุน MMM ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินออมทรัพย์ 15 วัน = 7, บาท 30 วัน = 15, บาท - 4 - *มูลค่าหน่วยลงทุน เป็นมูลค่าหน่วยที่ประกาศจริง

5 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)
- 5 -

6 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)
- 6 -

7 Funds Market @CGS เรามีกองทุนรวมที่ดีที่สุด......สำหรับคุณ
7 17


ดาวน์โหลด ppt แนะนำกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google