งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการลงทุน ของ กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

2 วัตถุประสงค์การลงทุนของ กบข.
ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตราผลตอบแทนสูงกว่า ที่สมาชิกนำไปลงทุน ด้วยตนเองและอัตราเงินเฟ้อ

3 “ การหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
พ.ร.บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้ ”

4 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
พ.ร.บ. กบข. มาตรา 70 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ”

5 ปรัชญาการลงทุน จัดสรรเงินลงทุนโดยมุ่งเน้นการจัด
โครงสร้างเงินกองทุนเป็นระยะยาว วัดผลตอบแทนเป็นระยะยาวและมี การปรับและพัฒนาตัววัดเทียบที่เหมาะสม มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย มีการกำกับการบริหารการลงทุนที่ดี ตามมาตรฐานสากล

6 คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน
โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีจัดการเงินกองทุน พ.ร.บ. กบข. อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดำเนินงานลงทุน ระดับนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ กลั่นกรอง / ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ อนุมัติการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย คณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน เสนอนโยบายกลยุทธ์ / ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับสถานการณ์ คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน คัดเลือก / ดำเนินการลงทุน ให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด ทีมงานเจ้าหน้าที่

7 โครงสร้างการลงทุนของ กบข.
คณะกรรมการ กบข. ส่วนงานบริหารการลงทุน บริหารโดย กบข. บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก

8 แนวทางการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนที่มีลักษณะ
- เสริมสร้างผลประโยชน์ของสมาชิก เสริมสร้างผลประโยชน์ของ ประเทศโดยรวม เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม

9 แนวทางการลงทุน จะไม่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ
กิจการที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานที่ขัด ต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดี - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคง - กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใสและไม่สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้

10 ประเภทการลงทุน 1. ตราสารหนี้ในประเทศ 63.96 %
1. ตราสารหนี้ในประเทศ % 2. ตราสารทุนในประเทศ % 3. ตราสารต่างประเทศ % 4. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ % 5. ลงทุนทางเลือก % ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2550

11 ผลตอบแทนจากการลงทุน 5 ปี ย้อนหลัง
( ) อัตราผลประโยชน์สุทธิเพื่อการกระจายให้สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ตัวเทียบวัดที่คณะกรรมการกำหนด อัตราเงินเฟ้อ

12 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข.
9.42% สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ( ต.ค.49– ก.ย. 50) 4.08% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ) 6.41% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ) ข้อมูล ณ กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google