งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. • ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) • อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. • ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) • อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.

2 วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. • ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) • อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ อัตราเงินเฟ้อ

3 มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้ ” พ. ร. บ. กบข.

4 มาตรา 70 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ ” พ. ร. บ. กบข.

5 ปรัชญา การลงทุน - จัดสรรเงินลงทุนโดย มุ่งเน้นการจัด โครงสร้างเงินกองทุนเป็น ระยะยาว - วัดผลตอบแทนเป็นระยะ ยาวและมี การปรับและพัฒนาตัว วัดเทียบที่เหมาะสม - มีการกระจายการลงทุน ในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย - มีการกำกับการบริหาร การลงทุนที่ดี ตามมาตรฐานสากล

6 วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และ วิธีจัดการเงินกองทุน อนุมัตินโยบาย อนุมัติการ ดำเนินงานลงทุน ระดับนโยบาย ติดตามผล การดำเนินงาน กลั่นกรอง / ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ อนุมัติการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอนโยบายกลยุทธ์ / ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับสถานการณ์ คัดเลือก / ดำเนินการลงทุน ให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด พ. ร. บ. กบข. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน ทีมงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน

7 โครงสร้างการลงทุนของ กบข. คณะกรรมการ กบข. • บริหารโดย กบข. • บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก ส่วนงานบริหารการลงทุน

8 แนวทางการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนที่มี ลักษณะ - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ สมาชิก - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ ประเทศโดยรวม - เป็นกิจการที่มีการ บริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ส่วนรวม

9 แนวทางการลงทุน จะไม่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ - กิจการที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม - กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานที่ขัด ต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดี - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคง - กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใสและไม่ สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้

10 ประเภทการ ลงทุน 1. ตราสารหนี้ในประเทศ 63.96 % 2. ตราสารทุนในประเทศ 13.22 % 3. ตราสารต่างประเทศ 13.92 % 4. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4.00 % 5. ลงทุนทางเลือก 4.90 % ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2550

11 ผลตอบแทนจากการ ลงทุน 5 ปี ย้อนหลัง (2545 - 2549) อัตราผลประโยชน์สุทธิเพื่อการกระจายให้สมาชิก ตัวเทียบวัดที่คณะกรรมการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย อัตราเงินเฟ้อ

12 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ( ต. ค.49– ก. ย. 50) 9.42% สะสมย้อนหลัง 3 ปี (2547 - 2549) 4.08% สะสมย้อนหลัง 5 ปี (2545 - 2549) 6.41% ข้อมูล ณ กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. • ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) • อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google