งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรตามแนว ทฤษฏีใหม่  ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลัก ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรตามแนว ทฤษฏีใหม่  ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลัก ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรตามแนว ทฤษฏีใหม่  ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลัก ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็น การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ ความยากลำบาก ให้สามารถผ่าน ช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาด แคลนนำได้โดยไม่เดือดร้อนและ ยากลำบากนัก

2 การดำเนินงานตามทฤษฏีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ  1. การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้ พอมีพอกิน  2. การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้าน การผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและ ศาสนา  3. การดำเนินธุรกิจโดยธุรกิจโดย ติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือ แหล่งเงิน

3 ในขั้นแรกที่เป็นการผลิต ถือเป็น ขั้นสำคัญที่สุด  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  30 : 30 : 30 : 10

4 ขุดสระน้ำ พื้นที่ประมาณ 30 ให้ขุดสระ เก็บกักน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ สม่ำเสมอตลอดปี โดยเก็บกัก น้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริม การปลูกพืชในฤดูแล้ง ระยะ ฝนทิ้งช่วง ตลอดจนการเลี้ยง สัตว์ และพืชน้ำต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ

5 ปลูกข้าว  พื้นที่ประมาณ 30 ให้ปลูกข้าว ใน ฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอด ปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถ พึ่งพาตนเองได้

6 ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก  พื้นที่ประมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก พืช สมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หาก เหลือจากการบริโภคก็นำไปขาย ได้

7 เป็นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ  พื้นที่ประมาณ 10 % เป็นที่อยู่ อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง คัน ดิน โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ เรือนเพาะ ชำ ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ

8 หลักการและแนวทางสำคัญใน การดำเนินงานเกษตรตามแนว “ ทฤษฏีใหม่ ” ที่ควรทราบดังนี้  - เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ ประหยัดก่อน  - ต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งทำนาข้าว เพราะข้าวเป็น ปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนต้องปลูกเพื่อให้ข้าว พอบริโภคตลอดทั้งปี  - ต้องมีน้ำสำรองไว้ใช้ให้พอเพียงตลอดปี เพื่อ การเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งช่วง หรือ ฤดูแล้ง

9 ใช้อัตราส่วน 30:30:30:10  ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ไม่ว่าพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือ มากกว่า 15 ไร่ คือ  30 % ใช้ขุดสระเก็บกักน้ำ  30 % ใช้ปลูกข้าว  30 % ใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น  10 % ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ อื่น ๆ

10 ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ สรุปได้ ดังนี้  - ประชาชนพออยู่พอกินในระดับ ประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจ พอเพียง ”  - ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่เก็บกับ ไว้ในสระมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่าง ๆ โดย ไม่ต้องอาศัยน้ำ ชลประทาน

11  - ในปีที่ฝนตกต้องตามฤดูกาล ก็สามารถสร้างรายได้ ให้ร่ำรวย ได้  - ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็ สามารถฟื้นตัว และช่วยเหลือ ตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดย ราชการไม่ต้องช่วยเหลือมาก นัก

12  ในการจัดการเกษตรตามแนว ทฤษฏีใหม่ให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพนั้นประเด็นสำคัญ คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด มัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ พอเพียง โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ ให้สัมพันธ์กัน  และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตที่ เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt เกษตรตามแนว ทฤษฏีใหม่  ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางหรือหลัก ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google