งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๔ บันทึกการประชุมโดย อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๔ บันทึกการประชุมโดย อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๔ บันทึกการประชุมโดย อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

2 สื่อใหม่ เป็น เครื่องมือ กลไกและ ยุทธศาสตร์ เท่าทัน สื่อใหม่

3 เนื้อหาในสื่อใหม่ ถูกต้อง แท้จริง หรือไม่ เชื่อถือได้แค่ไหน มีผล ต่อสุขภาพ พฤติกรรม ฯลฯ การหลอมรวมทางเทคโนโลยี มี ผลต่อการแพร่กระจาย และคง อยู่ของเนื้อหา เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ สร้างค่านิยมทางสังคม กลไกการตลาดกับการใช้งาน มี ผลต่อการค่านิยม การบริโภค และเงิน การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม กับการเรียนรู้จากสื่อ ( ระยะเวลา การเลียนแบบ ค่านิยม ) ข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาจาก เทคโนโลยี Information Communication Technology

4 ( ๑ ) เท่าทันสื่อใหม่ ( ข้อมูล สื่อสาร เทคโนโลยี ) เท่าทันข้อมูล เท่าทันระบบการ สื่อสาร เท่าทันตนเองเชิง พฤติกรรม เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันกลไกการตลาด เท่าทัน สังคมสื่อใหม่ ไปสู่ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในสื่อใหม่ ( ๒ ) ใช้สื่อใหม่เป็น เครื่องมือผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ และ สื่อ ใหม่ ( พัฒนาเนื้อหา กระจายความรู้ สร้างค่านิยมเชิงบวก กระแส สังคมแห่งการเรียนรู้ อบรม ) กลไกทางสังคมกลไกทางความรู้ กลไก ทาง นโยบาย (๑)การจำแนกเครือข่าย เครือข่ายสังคมจริง, เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ เครือข่ายชุมชนเกม, เครือข่ายภาควิชาชีพ เครือข่ายครอบครัว (๒)การขยายการเรียนรู้ การ สร้างระบบการเฝ้าระวัง การผลักดันเชิงนโยบาย (๓)กติกาพื้นฐาน เครื่องมือ พื้นฐาน กฎหมายพื้นฐาน (๑)หลักสูตรการเรียน รู้เท่าทันสื่อ ( ตาม ช่วงวัย และ ตาม ความสนใจของ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อใหม่ หลักสูตรวิชาชีพ ( เล่นเกม อาชีพ ) (๒)ระบบเรตติ้ง (๓)หลักสูตรการพัฒนา สื่อสร้างสรรค์ การสร้าง แรงจูงใจ ทุน สังคม โอกาส การกับดูแล กันเอง

5 สร้าง และ รวบรว ม ” ความรู้ ” จาก ” เครือข่ าย ” ต่างๆ สร้าง ความ เข้าและ สำนึก ร่วม ผ่านสื่อ สาธาร ณะ และสื่อ ใหม่ เครือข่ าย ติดตาม เฝ้า ระวัง เครือข่ ายจาก โลก เสมือน อบรม ผ่าน เครือ ข่าย ทาง สังคม เวที แลกเป ลี่ยน เรียนรู้ ระหว่าง เครือข่า ย ปฎิรูป กฎหมา ย หลักสู ตร เครื่อง มือ สื่อ เครือข่ าย ระบบ การ สื่อสาร สังคม เครือข่ ายแห่ง การ เรียนรู้ ระบบ การ อบรม ผ่าน เครือข่า ย มหกรรม ประจำปี ( ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ) กฎหม าย นโยบ าย มากกว่า FB โรงเรียน มหาวิทยา ลัย ชุมชน เครือข่าย วิชาชีพ SN

6 ความรู้จากเครือข่าย การส่งผ่านความรู้ หลักสูตรเท่าทันสื่อ ใน ระดับอุดมศึกษา การ สื่อสารดิจิตอล คณะไอซี ที ม. แม่โจ้ คณะ สารสนเทศเพื่อการ สื่อสาร มหาวิทยาลัย นเรศวร หลักสูตรเท่าทันสื่อ ใน กลุ่มวิชาชีพ โรงเรียน สอนการเล่นเกม เครือข่ายเครือข่ายติดตามเครือข่ายความรู้เครือข่ายส่งเสริม เครือข่ายอบรม TOT ( คณะไอซีที มหาวิทยาลัยต่างๆ, เครือข่ายพลเมืองชาวเน็ต, สภาเด็กและเยาวชน, เครือข่าย GM, เครือข่ายครอบครัวอาสา เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ) การบริหารจัดการที่มีอยู่หรือ กำลังจะมี การจัดการทั่วไป การเรียน การสอนผ่านเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ค่ายอาสา ระดับมหภาค เครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค ระดับกฎหมาย กองทุนสื่อ สร้างสรรค์ กองทุนเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๔ บันทึกการประชุมโดย อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google