งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยกับการ เตรียมความพร้อมของ เด็กในยุคสื่อใหม่ใน ศตวรรษที่ ๒๑ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยกับการ เตรียมความพร้อมของ เด็กในยุคสื่อใหม่ใน ศตวรรษที่ ๒๑ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยกับการ เตรียมความพร้อมของ เด็กในยุคสื่อใหม่ใน ศตวรรษที่ ๒๑ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล

2 ประเด็นในการนำเสนอ สถานการณ์ เด่นด้าน ไอซีทีที่มี ผลต่อเด็ก แนวคิดใหม่ ในการ ทำงาน เครื่องมือใน การทำงาน การบริหาร จัดการ

3 ๖ สถานการ ณ์เด่นด้าน ไอซีที แนวคิด ใหม่ เครื่องมือ ใหม่ การ จัดการ รูปแบบ ใหม่ (๑)การเติบโตทางเทคโนโลยีและ ก้าวเข้าสู่ยุค 3G (๒)โลกแห่งแอพพลิเคชั่น ยุคทอง ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( เครือข่ายเด็กหัวใสกับการสร้าง เครือข่ายรูปแบบใหม่ การใช้ ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ) (๓)วัฒนธรรมในการใช้งานเริ่ม เปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์มาก ขึ้นแต่ขาดระบบการสนับสนุนที่ ยั่งยืน และ การต่อยอดขยายผล (๔)รูปแบบการสนับสนุนเริ่มมีความ ชัดเจน เงิน ( กองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ) ความรู้ โอกาส พื้นที่ แต่ยังไม่มี การจัดระบบการจัดการ (๕)องค์กรหลัก กสทช องค์กรเสริม เนคเทค ( การจัดการรูปแบบ ใหม่ ใช้ต้นทุนเดิม การจัดการ ใหม่ วางแผนที่ผลลัพธ์ร่วมกัน ) ( ๑ ) สถานการณ์เด่นด้านไอซีทีที่มี ผลต่อเด็ก

4 สถานการณ์ด้านการเติบโตของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ใน Facebook.com

5 ๖ สถานการ ณ์เด่นด้าน ไอซีที แนวคิด ใหม่ เครื่องมือ ใหม่ การ จัดการ รูปแบบ ใหม่ ( ๒ ) แนวคิดใหม่บนฐานแนวคิดเดิม (๑)วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการ ใช้สื่อใหม่ = ทักษะรู้เท่าทัน + การใช้เพื่อการพัฒนา ตนเอง ชุมชน สังคม (๒)ทิศทางของการใช้ไอซีที เพื่อการพัฒนา ๕ ด้าน การศึกษา สังคม การสื่อสาร ซอฟท์แวร์ เศรษฐกิจ (๓)ปัจจัยหนุน ๓ ส่วน ตัวเด็ก บุคคลรอบข้าง ( พ่อแม่ ครู โรงเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง ) โอกาส พื้นที่ รวมถึงโจทย์ใน การทำงาน (๔)ต้องการการขยายเครือข่าย ต่อยอดคุณค่าของผลงาน

6 One Tablet per Child วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไอซีทีเครื่องมือพัฒนา ตนเอง ชุมชน สังคม ลดความเสี่ยง

7 ๖ สถานการ ณ์เด่นด้าน ไอซีที แนวคิด ใหม่ เครื่องมือ ใหม่ การ จัดการ รูปแบบ ใหม่ ( ๓ ) เครื่องมือใหม่ต่อยอดจาก เครื่องมือเดิม (๑)หลักสูตร วัฒนธรรม สร้างสรรค์ในการใช้ สื่อใหม่ (๒)หลักสูตรรู้เท่าทัน สื่อ (๓)หลักสูตรครูในการ สนับสนุนเด็ก (๔)หลักสูตรชุมชนใน การสนับสนุนเด็ก

8 ( ๔ ) การบริหารจัดการภายใต้แนวคิด การร่วมทุนทางสังคม การต่อยอด ผลลัพธ์ พื้นที่ นำเสนอ โจทย์ท้า ทาย ผู้สนับสนุน Show Share Shop ออนไลน์ ออฟไลน์ ยิ่งท้าทายยิ่ง พัฒนา โครงการ ประกวด TQ NSC ครูหนุน ครูพลิก ครู บรรยากาศ พ่อแม่ ชุมชน พี่เลี้ยง การสนับสนุนต้นแบบ พัฒนาเครือข่ายครู การ บริหา ร จัดกา รแบบ มีส่วน ร่วม ต้นแบบ กระแสสังคม ต่อยอดทางสังคม และ เศรษฐกิจ สื่อสาร ความสำเร็จ

9 ข้อเสนอ ในการทำงานเพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง สร้าง เนื้อหาและ จัดการ เนื้อหา เครื่องมือ ครู พ่อแม่ ต้นแบบ และ วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ขยายผล ต่อยอด เชิงคุณค่า ปฎิรูป กฎหมาย นโยบาย

10 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๑ เด็ก สร้างสื่อชุมชน นักข่าวจิ๋ว สวนหม่อน ต้นทุนใน พื้นที่ และ ต้นทุน นอกพื้นที่ นักข่าวเด็กในชุมชน ได้รับ การอบรมให้ความรู้โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย และ นักข่าวพลเมือง ทีวี ไทย

11 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๒ เด็กหัว ใสฉลาดใช้ไอซีที สำรวจตัวช่วย ( ๑ ) ตัวเด็กเอง ( ๒ ) พ่อแม่ ( ๓ ) ครู ( โรงเรียน ) ( ๔ ) พื้นที่ออนไลน์ ( ๕ ) พื้นที่ ออฟไลน์ ( ๖ ) พี่เลี้ยง ( ๗ ) เครือข่าย ( ๘ ) ชุมชน Confuse Way ความรู้ โอกาส เทคโนโล ยี เงิน

12 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๓ เด็กกับ เกมคอมพิวเตอร์ เด็ก สร้าง เกม คอลัม นิสก์เกม นักกีฬา เกม คนผลิต สื่อ

13 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๕ เด็กหัว ใสฉลาดใช้ไอซีที


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยกับการ เตรียมความพร้อมของ เด็กในยุคสื่อใหม่ใน ศตวรรษที่ ๒๑ อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google