งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายที่ดีของสังคมที่มนุษย์ อยู่อย่างดีและเหมาะสม ( บรรลุได้ มากพร้อม / ปริมาณ / คุณภาพ ) เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หัวใจของแผน HRD หัวใจของการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายที่ดีของสังคมที่มนุษย์ อยู่อย่างดีและเหมาะสม ( บรรลุได้ มากพร้อม / ปริมาณ / คุณภาพ ) เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หัวใจของแผน HRD หัวใจของการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายที่ดีของสังคมที่มนุษย์ อยู่อย่างดีและเหมาะสม ( บรรลุได้ มากพร้อม / ปริมาณ / คุณภาพ ) เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หัวใจของแผน HRD หัวใจของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

3 ตัวอย่างการนำทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ ในการพัฒนา HRD เศรษศาสตร์เน้น ทฤษฎีทุนมนุษย์ จิตวิทยาเน้น การเปลี่ยน พฤติกรรม การบริหารเน้น การบริหารกลุ่มทรัพยากร มนุษย์และระบบ การศึกษาเน้น เทคนิคเชิงมนุษย์ ในการเปลี่ยนพฤติกรรม สังคมวิทยาเน้น การพัฒนากลุ่มองค์กร ค่านิยม / กระบวนการเปลี่ยน พฤติกรรม

4 ปัญหาของรัฐบาล ? - ระดับ ชาติ - ระดับภูมิภาค การศึกษาข้อมูลเชิง คุณภาพ - ระดับ ท้องถิ่น - ระดับ ครอบครัว เป้าหมายของ HRD - คุณภาพชีวิต - เศรษฐกิจท้องถิ่น - ครอบครัวผาสุข - ประชาสังคม - สุขภาพดีทั้งหมด - การศึกษาตลอดชีพ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรท้องถิ่น ปัญหาของ อ. บ. ต.? การ ศึกษา ข้อมูลเชิงปริมาณ ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาที่แท้จริง ของกลุ่มเป้าหมาย ภายใน ภายนอ ก Top - down Button - up

5 ตัวอย่างของทฤษฎีบริหาร การบริหารเชิงมนุษยระบบ HRD วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ FrederieEtonKennethKris TaylorMayoBoulding Argyris ความเฉลียวฉลาดสัตว์สังคมบทบาทมี ความคิด สร้างสรรค์ เงินความรู้สึกระบบ ความต้องการ เครื่องจักรทำเพื่อส่วนรวมระบบ ขึ้นกับปัจเจกบุคคล ต้องร่วมมือเป็นความสัมพันธ์เป็นกระบวนการเป็น ผลงานของ เลี่ยงความของกลุ่ม / ทีม มนุษย์ในองค์กร ขัดแย้ง นัก ทฤษฎี : ธรรมชาติของ มนุษย์ : การจูงใจ : ทัศนะองค์กร : ลักษณะของงาน :

6 ตัวอย่างจิตวิทยา ในการอธิบาย นัก ทฤษฎี Sigmund FrendB.F.Skinner Carl Roger Nature of Man ความรู้สึก มองโลกในแง่ร้ายมอง โลกในแง่ดี องค์ประกอบของแรงขับใต้สำนึกสภาวะสิ่งแวดล้อมความ ต้องการของปัจเจก ธรรมชาติมนุษย์ในวัยเด็กบุคคล ต่อสิ่งแวดล้อม Nature ทำให้จิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงทำให้ความ ตระหนัก of Change รู้สึกตัวทำให้ ego เข้มแข็งขึ้นพฤติกรรม นำไปสู่ในบุคคลมากขึ้น การเปลี่ยนทัศนคติบุคคล เป็นศูนย์กลางของ และความเชื่อการ เปลี่ยนแปลง

7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ภายนอก ปรัชญาของธุรกิจ เป้าหมาย คน / ตลาด การเงิน ขอบเขตการปฏิบัติงาน ระเบียบกฏเกณฑ์ ฯลฯ ภายใน กระบวนการขององค์กร เทคโนโลยี วัฒนธรรมขององค์กร HRD การพัฒนา การศึกษา การฝึกอบรม

8 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับ HRD ร่างกาย (Physical) ความสามารถคนมีความแตกต่าง กายมีขีดความสามารถ แตกต่างกัน สมอง จิต (Mind) การรับรู้คนต่างกันใน ด้านจิต ทัศนคติจึงนำมา พิจารณา บุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลง สังคม (social) ครอบครัวความแตกต่าง ในพื้นฐาน วัฒนธรรมแต่ละคน ค่านิยม HRDHRD

9 การวางแผน HRD สำคัญ 1. ความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผน HRD - ของอนาคต 2. ความยากลำบากในการวางแผน HRD - ในระยะยาว ควรมีส่วนร่วมทุกฝ่าย - ในระดับนโยบาย ( กว้าง ) - ในระดับปฏิบัติ ( แคบ ) 3. ความแพร่หลายของการวางแผน HRD - ลำบากที่จะทำให้ทุกสิ่งพร้อมกัน ตามแผน


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายที่ดีของสังคมที่มนุษย์ อยู่อย่างดีและเหมาะสม ( บรรลุได้ มากพร้อม / ปริมาณ / คุณภาพ ) เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หัวใจของแผน HRD หัวใจของการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google