งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ ส ถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ ส ถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ ส ถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล

2 ( ๑ ) ทำไมต้องมีการจัด ระดับความเหมาะสม ของรายการ โทรทัศน์ ???

3 วัย ของเด็กกับการ รับรู้สื่อ

4 วัย ของ เด็ก พฤติก รรม การ รับสื่อ พื้นฐาน ภูมิหลัง ของเด็ก แต่ละคน โอกาสใน การ เลียนแบบ จากสื่อ

5 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี  กิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กคือการใช้ ประสาทสัมผัสทุกด้าน  ค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว ด้วยการเคลื่อนไหว ร่างกาย สัมผัส  จัดการเรียนรู้ผ่านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจากผู้ เลี้ยงดู และกระทำการเรียนรู้ซ้ำๆจนเกิดการบันทึก จดจำ  โทรทัศน์ “ ดึง ” ให้เด็กจ้องมองที่หน้าจอที่มีแสง สว่าง มีการเคลื่อนไหวภาพที่รวดเร็ว  เด็กไม่มีโอกาสเรียนรู้แบบโต้ตอบกับสิ่งที่รับเข้า มา และยังมีความเสี่ยงจากแสงสว่างที่วาบขึ้นมา เป็นระยะ  รวมทั้งการไม่ได้เคลื่อนไหว

6 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี เด็กเริ่มพัฒนาการเรียนรู้จากการเล่นแบบสมมุติ ชอบการทดลอง การเลียนแบบ มีพัฒนาการด้านภาษา สามารถรับรู้อารมณ์ได้ ระบบคิดจะยังไม่สามารถแยกระหว่างความจริงกับ จินตนาการ การรับรู้ผ่านสื่อจะรับรู้ข้อมูลแบบซึมซับว่าเป็นจริง เลียนแบบพฤติกรรมที่เห็น ไม่สามารถตัดสินใจ แยกแยะได้ด้วยตนเองถึงอันตรายที่จะตามมา การรับชมภาพที่น่าหวาดกลัวจะสร้างความตื่นตระหนก และมองว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกน่ากลัว นอกจากนี้การรับชมมากเกินไปทำให้รบกวนการ พัฒนาด้านสมาธิ

7 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี  เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น  มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้น  เป็นวัยที่สร้างการเรียนรู้การมีวินัยและความรับผิดชอบ  แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการเรียนรู้  ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู่ ในช่วงการพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล การแยกแยะ ข้อมูลที่ได้รับว่ามีความหมายเช่นไร  มีแนวโน้มสูงที่จะทดลองด้วยการเลียนแบบพฤติกรรม โดยไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ และยังสร้าง ค่านิยมต่อพฤติกรรมที่รับรู้ผ่านสื่อว่าเป็นค่านิยมที่ยอมรับ ทางสังคม

8 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี เป็นวัยที่มีการพัฒนาระบบคิด การรับรู้แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มีประสบการณ์ทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามวัย ต้องการการยอมรับและเลือกรับสิ่งที่เป็นตามกระแส หลักได้ง่าย เป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบในอุดมคติ นักร้อง นัก ดนตรี ดารา เป็น Idol ของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะการ นำเสนอที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม จะมี อิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น นอกจากนี้เด็กจะมีความต้องการเป็นแบบผู้ใหญ่ อยาก แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่เพื่อแสดงว่าตนเองโต แล้ว

9 ( ๒ ) การจัดระดับความ เหมาะสมของ รายการโทรทัศน์คือ อะไร

10 นิยามและทางปฏิบัติ เรตติ้ง Rating การกลั่นกรองเนื้อหา ความนิยมเชิงปริมาณ จำแนกเนื้อหารายการ วัดระดับคุณค่าเชิงความรู้ ก ารจัดระดับความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภท (Rating)

11 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา

12 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา

13 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา

14 ๑.การกลั่นกรองเนื้อหา

15 ๒.ความนิยมเชิงปริมาณ

16 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

17 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

18 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

19 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

20 สมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐฯ MPAA - G (general audiences) คนทุกเพศทุกวัยดูได้ - PG (parential guidance) พ่อแม่แนะนำให้ลูกดู - PG 13 (parents strongly cautioned) พ่อแม่ จะต้องใช้ดุลพินิจว่าสมควรให้ลูกดูหรือไม่ - R (restricted) เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเข้าดูตาม ลำพังไม่ได้ ยกเว้นมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไปด้วย - X or NC-17 (no children under 17) ห้ามเด็ก ต่ำกว่าอายุ 17 ปีเข้าชม Motion Picture Rating System ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

21 ๓.การจำแนกเนื้อหาตามช่วงอายุ

22 ปัญหาของเรตติ้ง เพื่อส่งเสริม การศึกษาและ การเรียนรู้ ไม่ได้ให้คำตอบ เกี่ยวกับสื่อ เพื่อสร้างสรรค์

23 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ ส่งเสริมคุ้มครอง การจัดระดับ ความ เหมาะสมของ รายการ โทรทัศน์


ดาวน์โหลด ppt อ. อิทธิพล ปรีติประสงค์ ส ถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google