งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 ตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 ตุลาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 ตุลาคม 2548

2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล ในวัยต่าง ๆ และในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ( ห้องสมุดเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมสำคัญ ของการเรียนรู้นี้ ) กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล ในวัยต่าง ๆ และในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ( ห้องสมุดเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมสำคัญ ของการเรียนรู้นี้ ) การเรียนรู้เริ่มต้นจากการได้รับทักษะและ ความรู้ ( การแสวงหาสารสนเทศ ) และ ทบทวนรวมทั้งปรับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ การเมือง การเรียนรู้เริ่มต้นจากการได้รับทักษะและ ความรู้ ( การแสวงหาสารสนเทศ ) และ ทบทวนรวมทั้งปรับเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ การเมือง

3 บทบาทของห้องสมุด ทรัพยากร สารสนเทศ จัดหา หรือ บอกรับ เผยแพร่ โดยไม่คิด มูลค่า ผู้ใช้ สมาชิกหรือ ทั่วไป เข้าใช้จาก ภายในและ ภายนอก ห้องสมุ ด

4 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือผู้เรียนต่าง ๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือผู้เรียนต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป walk-ins, via Internet walk-ins, via Internet ผลการวิจัยจำนวนมากพบว่า ผู้ใช้นิยมใช้ สารสนเทศในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ตามลำดับ เพราะความสะดวกต่าง ๆ ผลการวิจัยจำนวนมากพบว่า ผู้ใช้นิยมใช้ สารสนเทศในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ตามลำดับ เพราะความสะดวกต่าง ๆ

5 ปัจจัยสำคัญ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือต้นทุนทาง มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือต้นทุนทาง มนุษย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ทรัพยากรฯ ในอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ทรัพยากรฯ ในอินเทอร์เน็ต นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ( จำนวน, การ กระจาย ฯลฯ ) นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ( จำนวน, การ กระจาย ฯลฯ )

6 บทบาทสำคัญของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา การจัดบริการห้องสมุดกับผู้เรียนรู้ในฐานะ บริการพื้นฐานของห้องสมุด ( ดั้งเดิมและ อื่น ๆ ) การจัดบริการห้องสมุดกับผู้เรียนรู้ในฐานะ บริการพื้นฐานของห้องสมุด ( ดั้งเดิมและ อื่น ๆ ) การบูรณาการบริการห้องสมุดกับการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนองความ ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ( ด้านการศึกษา หัวข้อที่สนใจและการ แสวงหาและการใช้สารสนเทศ ) และความ ต้องการของประเทศและสังคม การบูรณาการบริการห้องสมุดกับการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สนองความ ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ( ด้านการศึกษา หัวข้อที่สนใจและการ แสวงหาและการใช้สารสนเทศ ) และความ ต้องการของประเทศและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือสำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือสำคัญ การขยายความสามารถในการเข้าถึง สำหรับผู้เรียน การขยายความสามารถในการเข้าถึง สำหรับผู้เรียน

7 สภาพการเรียนรู้กับห้องสมุด นักศึกษา ( วัย ทักษะ ความรู้ ความถนัด และ ความสนใจ ) ผู้สอน คณาจารย์ สารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้ ( ห้องสมุด )

8 สารสนเทศกับห้องสมุดฯ เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ( กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ( กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) เนื้อหาอะไรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ ผู้เรียน ? เนื้อหาอะไรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ ผู้เรียน ? ความสำคัญของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของสารสนเทศภาษาไทย ความสำคัญของสารสนเทศภาษาไทย ตัวแบบของการให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และภาษาไทยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะกับผู้เรียน ? ตัวแบบของการให้บริการสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และภาษาไทยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะกับผู้เรียน ?

9 สารสนเทศกับห้องสมุดฯ (2) คุณภาพของสารสนเทศ ( โดยเฉพาะสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์.. ผู้เรียนชอบใช้ ปริมาณมาก และคุณภาพหลากหลาย ) คุณภาพของสารสนเทศ ( โดยเฉพาะสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์.. ผู้เรียนชอบใช้ ปริมาณมาก และคุณภาพหลากหลาย ) การพัฒนา Portal เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา Portal เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การร่วมกับองค์การหรือสถาบันอื่น ๆ ในการ สร้างเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ ประเทศหรือสังคม เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่น ห้องสมุดในท้องถิ่น ฯลฯ ) การร่วมกับองค์การหรือสถาบันอื่น ๆ ในการ สร้างเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ ประเทศหรือสังคม เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่น ห้องสมุดในท้องถิ่น ฯลฯ )

10 สารสนเทศกับห้องสมุดฯ (3) การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ (information skills) หรือการรู้สารสนเทศ (information literacy) การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ (information skills) หรือการรู้สารสนเทศ (information literacy) ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา เรื่องนี้ให้กับผู้ใช้ เช่น การสอนร่วมกับวิชา การ สอนแยกเป็นวิชาเฉพาะ การปฐมนิเทศ การ จัดทำสื่อเผยแพร่ การสอนหรือสาธิตเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ฯลฯ ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา เรื่องนี้ให้กับผู้ใช้ เช่น การสอนร่วมกับวิชา การ สอนแยกเป็นวิชาเฉพาะ การปฐมนิเทศ การ จัดทำสื่อเผยแพร่ การสอนหรือสาธิตเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ฯลฯ

11 สารสนเทศกับห้องสมุดฯ (4) การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เช่น ทาง อิเล็กทรอนิกส์ การทำ pathfinders การจัดทำ help desks หรือ call centers ที่เหมาะสม หรือ อื่น ๆ การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เช่น ทาง อิเล็กทรอนิกส์ การทำ pathfinders การจัดทำ help desks หรือ call centers ที่เหมาะสม หรือ อื่น ๆ การปรับปรุง protocol การให้บริการที่เหมาะสม กับการให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย วิธีการสื่อสาร วิธีการสอบถาม การสร้าง template หรือแบบฟอร์มในการสอบถามหรือ แจ้งความจำนง การปรับปรุง protocol การให้บริการที่เหมาะสม กับการให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย วิธีการสื่อสาร วิธีการสอบถาม การสร้าง template หรือแบบฟอร์มในการสอบถามหรือ แจ้งความจำนง

12 บทสรุป บทบาทของห้องสมุดกับวงจรการ พัฒนา ( สถาบัน การศึกษา ประชาชน ) บทบาทของห้องสมุดกับวงจรการ พัฒนา ( สถาบัน การศึกษา ประชาชน ) ความรู้อาจเรียนทันกันหมด ความรู้อาจเรียนทันกันหมด การศึกษา การเรียนรู้ กับ การเข้าถึง สารสนเทศที่เอื้อและเหมาะสมกับการ เรียนรู้ การศึกษา การเรียนรู้ กับ การเข้าถึง สารสนเทศที่เอื้อและเหมาะสมกับการ เรียนรู้ ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 ตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google