งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

2 ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต ( คอมพิวเตอร์ศึกษา )ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Computer Education)ชื่อย่อภาษาไทย : พธ. บ. ( คอมพิวเตอร์ศึกษา )ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Computer Education) เอกสารหลักสูตร หน้า ๑

3 ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ( หลักสูตร ๕ ปี )ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Computer Education ( 5 Years Program)

4 ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทางการศึกษา ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทางการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการ สอนและงานเผยแผ่ทาง พระพุทธศาสนา ๓. ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก พระพุทธศาสนา เอกสารหลักสูตร หน้า ๑

5 ๑. จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๑๗๗ หน่วยกิต ๒. โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร แบ่ง ออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ ๑ ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน ๓๐ หน่วยกิต ก. วิชาบังคับ๑๘หน่วยกิต ข. วิชาเลือก๑๒หน่วยกิต ๒ ) หมวดวิชาชีพครู จำนวน ๕๐ หน่วยกิต ๓ ) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน๙๑ หน่วยกิต ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ค. วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หน่วยกิต ๔ ) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖หน่วยกิต รวม ๑๗๗ หน่วย กิต เอกสารหลักสูตร หน้า ๔

6 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๘

7 มีรายวิชาดังต่อไปนี้ ๑. ๒๑๐ ๑๐๑ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ด้านพระพุทธศาสนา๒ ( ๒ - ๐ - ๔ ) ๒. ๒๑๐ ๑๐๒ การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียทาง พระพุทธศาสนา๒ ( ๒ - ๒ - ๒ ) ๓. ๒๑๐ ๒๐๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ด้านพระพุทธศาสนา๒ ( ๒ - ๐ - ๔ ) ๔. ๒๑๐ ๒๐๔ เทคโนโลยีกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา๒ ( ๒ - ๐ - ๔ ) ๕. ๒๑๐ ๓๐๕ การพัฒนาสื่อการสอน พระพุทธศาสนา๒ ( ๒ - ๒ - ๒ ) เอกสารหลักสูตร หน้า ๘

8 ก. วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต ๑. ๒๑๐ ๓๐๖ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) ๒. ๒๑๐ ๓๐๗ ระบบปฏิบัติการ ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๓. ๒๑๐ ๓๐๘การ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๔. ๒๑๐ ๓๐๙กฎหมาย และจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) ๕. ๒๑๐ ๓๑๐ คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) ๖. ๒๑๐ ๓๑๑การ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๗. ๒๑๐ ๓๑๒การเขียน โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๘. ๒๑๐ ๓๑๓ข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๙. ๒๑๐ ๓๑๔ คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๑๐. ๒๑๐ ๓๑๕ การศึกษาอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) เอกสารหลักสูตร หน้า ๘

9 ข. วิชาเลือก ๒๑ หน่วยกิต ๑. ๒๑๐ ๔๑๖ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๒. ๒๑๐ ๔๑๗การ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๓. ๒๑๐ ๔๑๘การ จัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) ๔. ๒๑๐ ๔๑๙การ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๕. ๒๑๐ ๔๒๐การ จัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาและคลังข้อสอบ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๖. ๒๑๐ ๔๒๑ระบบ คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๗. ๒๑๐ ๔๒๒การ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๘. ๒๑๐ ๔๒๓การ เขียนโปรแกรมบนเว็บ ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๙. ๒๑๐ ๔๒๔การ พัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน ๓ ( ๒ - ๒ - ๕ ) ๑๐. ๒๑๐ ๔๒๕ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน ๓ ( ๓ - ๐ - ๖ ) เอกสารหลักสูตร หน้า ๘

10 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๙

11

12

13

14 เอกสารหลักสูตร หน้า ๓๐

15 เอกสารหลักสูตร หน้า ๓๑

16 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๐

17 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๑

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google