งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔

2 ชื่อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
เอกสารหลักสูตร หน้า ๑ ชื่อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Computer Education) ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (Computer Education)

3 ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Computer Education ( 5 Years Program)

4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร หน้า ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ป เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีทางการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการสอนและงานเผยแผ่ ทางพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา

5 โครงสร้างหลักสูตร ๑. จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๑๗๗ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๔ โครงสร้างหลักสูตร ๑. จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๑๗๗ หน่วยกิต ๒. โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวิชา ดังนี้ ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต ๒) หมวดวิชาชีพครู จำนวน ๕๐ หน่วยกิต ๓) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน ๙๑ หน่วยกิต ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ค. วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หน่วยกิต ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต รวม ๑๗๗ หน่วยกิต

6 แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงสร้างหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๘

7 วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๓๐ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๘ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๓๐ หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้ ๑. ๒๑๐ ๑๐๑ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๒. ๒๑๐ ๑๐๒ การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๒-๒) ๓. ๒๑๐ ๒๐๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๔. ๒๑๐ ๒๐๔ เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๕. ๒๑๐ ๓๐๕ การพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนา ๒(๒-๒-๒)

8 วิชาเฉพาะสาขา จำนวน ๕๑ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๘ วิชาเฉพาะสาขา จำนวน ๕๑ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต ๑. ๒๑๐ ๓๐๖ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖) ๒. ๒๑๐ ๓๐๗ ระบบปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕) ๓. ๒๑๐ ๓๐๘ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) ๔. ๒๑๐ ๓๐๙ กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) ๕. ๒๑๐ ๓๑๐ คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖) ๖. ๒๑๐ ๓๑๑ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ๓(๒-๒-๕) ๗. ๒๑๐ ๓๑๒ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) ๘. ๒๑๐ ๓๑๓ ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ๓(๒-๒-๕) ๙. ๒๑๐ ๓๑๔ คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ๓(๒-๒-๕) ๑๐. ๒๑๐ ๓๑๕ การศึกษาอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ๓(๓-๐-๖)

9 วิชาเฉพาะสาขา จำนวน ๕๑ หน่วยกิต (ต่อ)
เอกสารหลักสูตร หน้า ๘ วิชาเฉพาะสาขา จำนวน ๕๑ หน่วยกิต (ต่อ) ข. วิชาเลือก ๒๑ หน่วยกิต ๑. ๒๑๐ ๔๑๖ คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๒. ๒๑๐ ๔๑๗ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ๓(๒-๒-๕) ๓. ๒๑๐ ๔๑๘ การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖) ๔. ๒๑๐ ๔๑๙ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ๓(๒-๒-๕) ๕. ๒๑๐ ๔๒๐ การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาและคลังข้อสอบ ๓(๒-๒-๕) ๖. ๒๑๐ ๔๒๑ ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ๓(๒-๒-๕) ๗. ๒๑๐ ๔๒๒ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๘. ๒๑๐ ๔๒๓ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ๓(๒-๒-๕) ๙. ๒๑๐ ๔๒๔ การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน ๓(๒-๒-๕) ๑๐. ๒๑๐ ๔๒๕ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน ๓(๓-๐-๖)

10 การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑)
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๙ การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑) กลุ่มวิชา ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน รายวิชาคณะครุศาสตร์มจร. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ (๒) การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียทางพระพุทธศาสนา (๔) เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชาบังคับ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ (๒) ระบบปฏิบัติการ (๓) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (๔) กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเลือก (๕) ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (๖) โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

11 การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑)
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๙ การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑) กลุ่มวิชา ๒ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปรแกรม มาตรฐาน รายวิชาคณะครุศาสตร์มจร. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา การเขียนโปรแกรม การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ (๑) เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา (๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านพระพุทธศาสนา วิชาบังคับ คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล การศึกษาอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาเลือก (๖) คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา (๗) การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๘) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาและคลังข้อสอบ

12 การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑)
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๙ การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.๑) กลุ่มวิชา ๓ การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา มาตรฐาน รายวิชาคณะครุศาสตร์มจร. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ (๕) การพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนา วิชาบังคับ คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว วิชาเลือก (๒) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (๓)การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน (๔)การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (๕)การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา (๖)การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน

13 แผนภูมิแสดงภาพรวมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาพระพุทธศาสตร์ประยุกต์และวิชาเฉพาะสาขา (จัดกลุ่มตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑)

14 แผนภูมิแสดงสัดส่วนวิชาเฉพาะสาขา วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๓๐ แผนภูมิแสดงสัดส่วนวิชาเฉพาะสาขา วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต (จัดกลุ่มตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑)

15 แผนภูมิแสดงสัดส่วนวิชาเฉพาะสาขา วิชาเลือก ๒๑ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๓๑ แผนภูมิแสดงสัดส่วนวิชาเฉพาะสาขา วิชาเลือก ๒๑ หน่วยกิต (จัดกลุ่มตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑)

16 คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๐ คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ๒๑๐ ๑๐๑ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ศึกษาหลักการ และทฤษฏีการจัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้พระพุทธศาสนา การจัดการความรู้ด้านศาสนธรรม ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนพิธี ด้านศาสนวัตถุ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

17 คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๑ คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ๒๑๐ ๑๐๒ การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๒-๒) ศึกษาความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของมัลติมีเดีย อุปกรณ์มัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดียด้านตัวอักษร(Text) ภาพนิ่ง(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว(Animation) เสียง(Sound) และวิดีโอ(Video) โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียด้านพระพุทธศาสนา

18 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๑ คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ๒๑๐ ๒๐๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศกิจการคณะสงฆ์ การประยุกต์ ใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์

19 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๑ คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ๒๑๐ ๒๐๔ เทคโนโลยีกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ศึกษาสื่อการศึกษาทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมนิเทศ การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางโทรทัศน์การเผยพระพุทธศาสนาทางสื่อออฟไลน์และออนไลน์ สื่อสารมวลชนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

20 เอกสารหลักสูตร หน้า ๒๑ คำอธิบายรายวิชา พระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต ๒๑๐ ๓๐๕ การพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนา ๒(๒-๒-๒) ศึกษาแนวคิดและการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนา โดยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการสอนพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา ทดลองใช้และรายงานผลการทดลองสื่อการสอนพระพุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google