งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subjects Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subjects Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subjects Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin

2 Learning outcomes ๑. อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ ทำงานและประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์ ๒. อธิบายหลักการทำงาน และบทบาท ของระบบ คอมพิวเตอร์ หลักการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ๓. บอกวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุค ต่างๆของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการจาก อดีตสู่ปัจจุบัน

3 ๔. บอกความหมายบทบาทความสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศผลของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล การประมวลผล ข้อมูล แฟ้มข้อมูล ๖. อธิบายลักษณะสำคัญและ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

4 ๗. ใช้โปรแกรม Ms Word จัดทำเอกสารประเภท ต่างๆได้ ๘. และโปรแกรม Ms Power point จัดทำรายงาน นำเสนอได้ ๙.มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การเคารพสิทธิ ของผู้อื่นในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt Subjects Information Technology Code (21241) Teacher name Ms pimpon petin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google