งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา ระดับอุดมศึกษากับ การประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา ระดับอุดมศึกษากับ การประกันคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา ระดับอุดมศึกษากับ การประกันคุณภาพ การศึกษา

2 การประกันคุณภาพ การศึกษาพยาบาล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (IQA / สกอ. ) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (IQA / สกอ. ) การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ( สมศ.) การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ( สมศ.) การรับรองหลักสูตรและ สถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการ พยาบาล การรับรองหลักสูตรและ สถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการ พยาบาล มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ( มคอ. ๑ ) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ( มคอ. ๑ ) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน

3 มคอ. ๑ บ่งชี้คุณภาพการศึกษาได้ อย่างไรบ้าง การกำหนดผลการเรียนรู้ การกำหนดผลการเรียนรู้ กำหนดโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กำหนดโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก และผู้แทนจากสภาการพยาบาล กรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก และผู้แทนจากสภาการพยาบาล กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำ อัตราส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องมี ครบทุกสาขาหลักทางการพยาบาล กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำ อัตราส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องมี ครบทุกสาขาหลักทางการพยาบาล ให้ระบุการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเป็น กลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ระบุการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเป็น กลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน กลไกการเผยแพร่หลักสูตร กลไกการเผยแพร่หลักสูตร

4 ความสัมพันธ์ของ TQF-IQA-EQA และการรับรองหลักสูตร และสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล ตัวบ่งชี้คุณภาพของทุกเกณฑ์การประเมินมี ความสัมพันธ์ในหลักการ ตัวบ่งชี้คุณภาพของทุกเกณฑ์การประเมินมี ความสัมพันธ์ในหลักการ ข้อกำหนดใน มคอ. ๑ เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยเพิ่มคุณลักษณะ เฉพาะที่แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ข้อกำหนดใน มคอ. ๑ เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. ๒๕๔๘ โดยเพิ่มคุณลักษณะ เฉพาะที่แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล สกอ. กำลังปรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ สกอ. กำลังปรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ กรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เป็นผู้ประเมิน การบรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามดัชนีบ่งชี้ผลการ ดำเนินงานที่แต่ละสถาบันระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร กรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เป็นผู้ประเมิน การบรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตามดัชนีบ่งชี้ผลการ ดำเนินงานที่แต่ละสถาบันระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและหลักสูตร การศึกษาฯ สภาการพยาบาลจะปรับเกณฑ์การรับรอง สถาบันและหลักสูตรให้สอดรับกับหลักการและเกณฑ์ TQF คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและหลักสูตร การศึกษาฯ สภาการพยาบาลจะปรับเกณฑ์การรับรอง สถาบันและหลักสูตรให้สอดรับกับหลักการและเกณฑ์ TQF

5 TQF ช่วยงานประกันคุณภาพ อย่างไรบ้าง พัฒนาระบบเอกสาร / หลักฐานแสดงคุณภาพ พัฒนาระบบเอกสาร / หลักฐานแสดงคุณภาพ มคอ. ๓ - ๔ ต้องเสร็จก่อนเปิดสอน มคอ. ๓ - ๔ ต้องเสร็จก่อนเปิดสอน มคอ. ๕ - ๖ ต้องเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปิดสอน มคอ. ๕ - ๖ ต้องเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปิดสอน รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ( มคอ. ๗ ) ภายใน ๖ๆวันหลังสิ้นปีการศึกษา รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ( มคอ. ๗ ) ภายใน ๖ๆวันหลังสิ้นปีการศึกษา อื่นๆตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน อื่นๆตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ จัดการเรียนการสอน ถ้าไม่ดำเนินการมีผลให้หลักสูตรไม่ได้รับ การเผยแพร่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ สร้างระบบ CQI เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในทุก หน่วยงานในองค์กร สร้างระบบ CQI เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในทุก หน่วยงานในองค์กร อื่นๆ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การศึกษา ระดับอุดมศึกษากับ การประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google