งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2549

2 ปรัชญาของหลักสูตร  สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ สำคัญ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การตีความข้อมูล ด้วยขั้นตอนการ ดำเนินงานดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า สถิติเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นักสถิติจัก ต้องมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกต่อสังคม เป็นผู้ที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และสามารถสร้างสารสนเทศได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ จัดการข้อมูลด้วยระเบียบวิธีทางสถิติที่ ถูกต้องเหมาะสม  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติทางด้านสถิติ ตลอดจนความ รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำวิชาการ ทางด้านสถิติไปประยุกต์กับการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความใฝ่รู้ แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและ จริยธรรม

4 โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แผน 2 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1.1 กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ 66 1.2 กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ 66 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและ การสื่อสาร 12 1.4 กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 66

5 โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แผน 2 2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 2.1 วิชาแกน 27 2.2 วิชาเอก 52 2.2.1 วิชาเอกบังคับร่วม 30 2.2.2 วิชาเอกบังคับ ประจำแผนการศึกษา 47 2.2.3 วิชาเอกเลือก 1815 2.3 วิชาโท 15 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 66 รวม 130

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 001103 ม. อ.103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 33 201110 ว. วท.110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 33 202111 ว. ชว.111 ชีววิทยา 1 44 203111 ว. คม.111 เคมี 1 33 203115 ว. คม.115 ปฏิบัติการ เคมี 1 11 206111 ว. คณ.111 แคลคูลัส 1 33 รวม 17

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 001104 ม. อ. 104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 33 201111 ว. วท. 111 โลกแห่ง วิทยาศาสตร์ 33 206112 ว. คณ. 112 แคลคูลัส 2 33 207117 ว. ฟส. 117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 11 207187 ว. ฟส. 187 ฟิสิกส์ 1 33 208264 ว. สถ. 264 หลักสถิติ 33 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 33 รวม 19

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 001203 ม. อ. 203 ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษา 33 204101 ว. คพ. 101 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 33 204202 ว. คพ. 202 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 33 208280 ว. สถ. 280 วิธีเชิงสถิติ 33 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 33 วิชาเลือกเสรี 33 รวม 18

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 2 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 001205 ม. อ. 205 ภาษาอังกฤษสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 204214 ว. คพ. 214 การเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิค 33 หรือ 204215 ว. คพ. 215 การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคาล 33 หรือ 204216 ว. คพ. 216 การเขียนโปรแกรม ภาษาซี 33 หรือ 204219 ว. คพ. 219 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ 33 วิชาเอกเลือก 33 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 33 วิชาโท 33 รวม 18

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 3 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 206325 ว. คณ. 325 พีชคณิตเชิง เส้น 33 208321 ว. สถ. 321 สถิติ คณิตศาสตร์ 1 33 208360 ว. สถ. 360 สถิติสำหรับ การวิจัยเชิงสำรวจ 33 วิชาเอกเลือก 66 วิชาโท 33 รวม 18

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 3 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 204381 ว. คพ. 381 การคำนวณเชิง ตัวเลขและซอฟท์แวร์ 33 208322 ว. สถ. 322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 33 208329 ว. สถ. 329 การวิเคราะห์การ ถดถอยเบื้องต้น 33 วิชาเอกเลือก 33 วิชาโท 33 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 33 รวม 18

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 4 : ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1 แผน 2 208444 ว. สถ. 444 เทคนิคการ เลือกตัวอย่าง 33 208446 ว. สถ. 446 แผนการ ทดลองเบื้องต้น 33 208492 ว. สถ. 492 การฝึกงาน 1- วิชาเอกเลือก 3- วิชาโท 36 วิชาเลือกเสรี 33 รวม 1615

13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติ ) ชั้นปี 4 : ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1 แผน 2 208499 ว. สถ. 499 การศึกษา ด้วยตนเอง 3- วิชาโท 3- 208498 ว. สถ. 498 สหกิจศึกษา สำหรับนักสถิติ -7 รวม 16

14 STAT264 STAT343 STAT345 STAT321 STAT360 STAT280 STAT443 STAT353 STAT348 STAT444STAT329 STAT423 STAT322 STAT446 STAT498 STAT492 STAT499 STAT470 STAT425 STAT442 STAT441 STAT460 STAT439 STAT440 โครงสร้างกระบวนวิชา ปริญญาตรีสาขาสถิติ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google