งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

V-NET คืออะไร V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบ วัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "V-NET คืออะไร V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบ วัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 V-NET คืออะไร V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบ วัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและ วิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) สำหรับนักศึกษา อาชีวศึกษา ทีจะจบระดับชั้น ปวช.3 V- NET เทียบได้กับการทดสอบ O-NET ของ นักเรียนสายสามัญที่จะสำเร็จการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ มัธยมปีที่ 6

2 ความสำคัญของการ สอบ V-NET การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัด มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และ สถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐาน การเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถนำไปใช้ ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ สอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมทั้งการนำผลการสอบ V-NET ไปใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

3 V-NET สอบวิชาใดบ้าง ตามโครงสร้างหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ. ศ. 2546 ที่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต วิชาชีพ ไม่ น้อยกว่า 66 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ไม่ น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ฉะนั้นข้อสอบ V- NET ควรจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อสอบวิชาสามัญ ประมาณ ร้อยละ 20- 25 และข้อสอบวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ เรียน ประมาณร้อยละ 75-80

4 V-NET สอบวิชาใดบ้าง ( ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ วิชา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาพละ ศึกษาและสุขศึกษา )

5 จริยธรรมในอาชีพ คอมพิวเตอร์ • ความปลอดภัยในการใช้คอม ไวรัส • บทบาท การพัฒนาบุคลิกภาพ • ทรัพย์สินทางปัญญาและ จรรยาบรรณ • เทคโนโลยีสารสนเทศ • อาญชากรรมทางคอมพิวเตอร์

6 ฮาร์แวร์และยูทิลิตี้ เบื้องต้น • ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ • เมนบอร์ด ซีพียู แรม • การจัดการกับฮาร์ดดิกส์ • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows • ไดรเวอร์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม ยูทิลิตี้

7 การประมวลผลข้อมูล อิเล็คทรอนิกส์ • การสื่อสารข้อมูลด้วยอิเล็คทรอนิกส์ • ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล • แฟ้มข้อมูล • ระบบฐานข้อมูล • ระบบสารสนเทศ

8 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ • ระบบเลขฐานและคณิตศาสตร์ • เลขฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 • การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานใด ๆ • การแปลงเลขฐานที่เป็นจุดทศนิยม • การบวกลบเลขฐาน

9 สถิติในงาน คอมพิวเตอร์ • ความรู้เบื้องต้นของสถิติและการ ประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ • การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ม ข้าส่วนกลาง ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์ เซ็นไทล์ • ความเบ้และความโด่ง SPSS/FW • แฟ้มข้อมูลด้วย Data Editor การ วิเคราะห์การแปลผลสถิติ

10 หลักการเขียน โปรแกรม • การเขียนโปรแกรม • ผังงาน • การทำงานแบบลำดับ • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

11 โปรแกรม Microsoft Office • การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล Microsoft Word 2007 • การใช้โปรแกรมตารางาน Microsoft Excel 2007 • การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access 2007

12 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก • โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 • โปรแกรม Adobe Illustrator 10

13 โปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI • การเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI • ชนิดของข้อมูลและตัวแปร • การดำเนินการ ประโยคคำสั่ง • การสร้างเมนู • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

14 การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML (1) • การทำงานของเว็บเพจ • การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น • การจัดข้อความ • การนำเสนอรูปภาพในเว็บเพจ

15 การสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML (2) • การเชื่อมโยงเอกสาร • การสร้างตาราง • การสร้างเฟรม • การนำข้อมูลเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์


ดาวน์โหลด ppt V-NET คืออะไร V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบ วัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google