งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ.ค.49

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ.ค.49"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ.ค.49
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 1. ประวัติความเป็นมา 2. การจัดหน่วยงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน 4. ความโดดเด่นของของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 5. จุดด้อยของเครือซีเมนต์ไทยในการบริหารงาน 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้

2 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 1. ประวัติความเป็นมา พ.ศ การตั้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (WW I) เริ่มผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งแรกที่บางซื่อ กรุงเทพฯ บางส่วนส่งขายประเทศใกล้เคียง พ.ศ ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาและเหล็กเป็นครั้งแรกในประเทศ พ.ศ ปูนซีเมนต์ท่าหลวง เริ่มผลิตได้ในปี 2491 กิจการ เหล็กหล่อ คอนกรีต พ.ศ ในปี 2515 ปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน เป็นเครือซีเมนต์ไทย และใช้ สัญลักษณ์ช้างเผือกในรูปหกเหลี่ยม ตั้งคุณบุญมา วงศ์สวรรค์ คนไทย ผจก.คนแรก พ.ศ ปี 2535 โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่ จ. สระบุรี เริ่มผลิต ซึ่งถือเป็นโรงงาน ที่มี หม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พ.ศ ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจและ 2 บริษัท โฮลดิ้ง นอกจากนี้ยัง ร่วมตั้ง บริการจัดซื้อ ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุด พ.ศ.2546-ปัจจุบัน ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลทั้งระดับประเทศ และ ระดับสากล อาทิ จาก Reuters ร่วมกับ นิตยสาร Institutional Investor สหรัฐอเมริกา นิตยสาร Finance Asia และ SET Awards 2003

3 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 2. การจัดหน่วยงาน

4 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง คณะผู้บริหารเครือซีเมนต์ไทย 1. นายพารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา 2. นายอาสา สารสิน 3. นายเชาว์ ณ ศิลวัลย์ 4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 5. นายพนัส สิมะเสถียร 6. นายอาจ เตาลานนท์ 7. นายชุมพล ณ ลำเลียง 8. น.ต.กำธน สินธุวานนท์ ฯลฯ

5 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง เครือซีเมนต์ไทย (SCG) ประกอบด้วยธุรกิจที่สำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ปิโตรเคมี (Petro Chemical) กระดาษ (Paper) ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (Cement) ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Product) การจัดจำหน่าย (Distribution) -- ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสินค้า/บริการ - กระบวนการทำงานแบบธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค - พัฒนาตนเอง อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศ - มุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค - เตรียมพร้อมสำหรับ การแข่งขันในระดับโลก - ปัจจุบัน มีบริษัทสำคัญกว่า 100 บริษัท พนักงาน 20,000 คน ผลิตสินค้ากว่า 64, จำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก - โดยที่หลายบริษัทได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 ISO 14000

6 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 3. หลักการบริหารหน่วยงาน ใช้หลักปรัชญาการทำงาน หลักปรัชญาการทำงาน ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นคณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม(Adherence to fairness) มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ(Dedication to Excellence) เชื่อมั่นในคุณค่าของคน(Belief in the value of the Individual) ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม(Certain for Social Responsibility) สรุปรวมได้ว่าเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ยึดมั่นใน "คุณภาพและเป็นธรรม ”

7 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 4. ความโดดเด่นงของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 1. หลักการรับพนักงานเข้าทำงาน(Recruitment) มาตรฐานสูง รับบุคคลเข้าทำงาน ป.ตรี กำหนด GPA. 2.75, TOEIC ป.โท กำหนด GPA. 3.75, TOEIC 750 2. หลักการใช้ความสามารถหลักของพนักงาน (Core Competency) Value Initiative; Personal Mastery, Strategy Perspective, Innovation Value Drive; Team work, Consulting Skill, Achievement Oriented Value Mobility; Adaptability, Language Literacy หลักการใช้คนให้คุ้มค่า (Utilization) Train and Development, Every Employee will develop in every area, utilization Competency Based Development หลักการสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent)ต้องการคนเก่ง พิเศษ มา ทำงาน มองหาคนเก่งจากต่างประเทศมาช่วยงาน ไม่เน้นปริญญาบัตรอย่างเดียว หลักการรักษาพนักงานให้รักที่จะอยู่หน่วยงาน(Retention) ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ ขายหุ้นให้พนักงานในราคาถูก

8 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 6.1หลักการบริหารจัดการ (Knowledge Management) ในรูปแบบองค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) ; Inno-People, Inno-Leader. 6.2 หลักการบริหารทรัพยากรที่ดี (Human Management Resource) และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (Human Management Resource Development) 6.3 การประเมินมีลักษณะ Performance-Based การประเมินศักยภาพ พนักงา จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน และ Leadership & Managerial Characteristics 6.4 การให้แรงจูงใจในการทำงาน การประกวดรางวัล Power of Innovation SCG. มีผลงานเข้าประกวดกว่า 300 เรื่องจากทุกธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจจัดประกวด คัดเลือกตัวแทน รวมทั้งสิ้น 11 ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PIMAI จากผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เจ้าของผลงาน “ กระเบื้องพิมาย ”

9 ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group)
กฤตินัย ธารารัตนสุวรรณ น.ท.สุรินทร์ คอทอง เอกสารอ้างอิง 1. การรับฟังการบรรยายจาก จนท. เครือซีเมนต์ไทย ธ.ค เว็บไซด์ cememtthai.co.th 19 ธ.ค.49 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาดูงาน เครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ.ค.49

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google