งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ. ค.49  1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา  2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ. ค.49  1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา  2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ. ค.49  1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา  2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน  3. หลักการบริหารหน่วยงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน  4. ความโดดเด่นของของการบริหารงาน ที่ประสบความสำเร็จ 4. ความโดดเด่นของของการบริหารงาน ที่ประสบความสำเร็จ 4. ความโดดเด่นของของการบริหารงาน ที่ประสบความสำเร็จ  5. จุดด้อยของเครือซีเมนต์ไทยในการ บริหารงาน 5. จุดด้อยของเครือซีเมนต์ไทยในการ บริหารงาน 5. จุดด้อยของเครือซีเมนต์ไทยในการ บริหารงาน  6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

2 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา พ. ศ. 2456-2466 การตั้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (WW I) เริ่ม ผลิตปูนซีเมนต์ ครั้งแรกที่บางซื่อ กรุงเทพฯ บางส่วนส่ง ขายประเทศใกล้เคียง ครั้งแรกที่บางซื่อ กรุงเทพฯ บางส่วนส่ง ขายประเทศใกล้เคียง พ. ศ.2478-2488 ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาและเหล็กเป็นครั้ง แรกในประเทศ พ. ศ.2489-2499 ปูนซีเมนต์ท่าหลวง เริ่มผลิตได้ในปี 2491 กิจการ เหล็กหล่อ คอนกรีต พ. ศ.2511-2521 ในปี 2515 ปรับปรุงโครงสร้าง การ บริหารงาน เป็นเครือซีเมนต์ไทย และใช้ สัญลักษณ์ช้างเผือกในรูปหกเหลี่ยม ตั้งคุณบุญมา วงศ์ สวรรค์ คนไทย ผจก. คนแรก พ. ศ.2533-2543 ปี 2535 โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่ จ. สระบุรี เริ่มผลิต ซึ่งถือเป็นโรงงาน ที่มี หม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พ. ศ.2544-2545 ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจและ 2 บริษัท โฮลดิ้ง นอกจากนี้ยัง ร่วมตั้ง บริการจัดซื้อ ผ่าน อินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุด พ. ศ.2546- ปัจจุบัน ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำในการดำเนิน ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลทั้งระดับประเทศ และ ระดับ สากล อาทิ จาก Reuters ร่วมกับ นิตยสาร Institutional Investor สหรัฐอเมริกา นิตยสาร Finance Asia และ SET Awards 2003 กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

3 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

4 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) คณะผู้บริหารเครือซีเมนต์ไทย 1. นายพารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา คณะผู้บริหารเครือซีเมนต์ไทย 1. นายพารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา คณะผู้บริหารเครือซีเมนต์ไทย คณะผู้บริหารเครือซีเมนต์ไทย 2. นายอาสา สารสิน 2. นายอาสา สารสิน 3. นายเชาว์ ณ ศิลวัลย์ 3. นายเชาว์ ณ ศิลวัลย์ 4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 5. นายพนัส สิมะเสถียร 6. นายอาจ เตาลานนท์ 7. นายชุมพล ณ ลำเลียง 8. น. ต. กำธน สินธุวานนท์ ฯลฯ 5. นายพนัส สิมะเสถียร 6. นายอาจ เตาลานนท์ 7. นายชุมพล ณ ลำเลียง 8. น. ต. กำธน สินธุวานนท์ ฯลฯ กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

5 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) เครือซีเมนต์ไทย (SCG) ประกอบด้วยธุรกิจที่สำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ปิโตรเคมี (Petro Chemical) 2. กระดาษ (Paper) 3. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ (Cement) 4. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Product) 5. การจัดจำหน่าย (Distribution) -- ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน สินค้า / บริการ - กระบวนการทำงานแบบธุรกิจ ตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภค - พัฒนาตนเอง อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็น ผู้นำในประเทศ - มุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค - เตรียมพร้อมสำหรับ การแข่งขันในระดับโลก - ปัจจุบัน มีบริษัทสำคัญกว่า 100 บริษัท พนักงาน 20,000 คน ผลิตสินค้ากว่า 64,000 -- จำหน่ายทั้งใน ประเทศ และส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก - โดยที่หลายบริษัทได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 ISO 14000 กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

6 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 3. หลักการบริหารหน่วยงาน ใช้หลักปรัชญาการ ทำงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน ใช้หลักปรัชญาการ ทำงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน ใช้หลักปรัชญาการ ทำงาน 3. หลักการบริหารหน่วยงาน ใช้หลักปรัชญาการ ทำงาน กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง หลักปรัชญาการทำงาน ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่ง ความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นคณะจัดการเครือฯ และ พนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ใน การดำเนินธุรกิจ คือ 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (Adherence to fairness) 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (Dedication to Excellence) 3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน (Belief in the value of the Individual) 4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม (Certain for Social Responsibility) สรุปรวมได้ว่าเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ยึดมั่นใน " คุณภาพและเป็นธรรม ”

7 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 4. ความโดดเด่นงของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 4. ความโดดเด่นงของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 4. ความโดดเด่นงของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 4. ความโดดเด่นงของการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ 1. หลักการรับพนักงานเข้าทำงาน (Recruitment) มาตรฐานสูง รับบุคคลเข้าทำงาน ป. ตรี กำหนด GPA. 2.75, TOEIC 550 ป. โท กำหนด GPA. 3.75, TOEIC 750 1. หลักการรับพนักงานเข้าทำงาน (Recruitment) มาตรฐานสูง รับบุคคลเข้าทำงาน ป. ตรี กำหนด GPA. 2.75, TOEIC 550 ป. โท กำหนด GPA. 3.75, TOEIC 750 2. หลักการใช้ความสามารถหลักของพนักงาน (Core Competency) -Value Initiative; Personal Mastery, Strategy Perspective, Innovation. -Value Drive; Team work, Consulting Skill, Achievement Oriented. - Value Mobility; Adaptability, Language Literacy. 3. หลักการใช้คนให้คุ้มค่า (Utilization) - Train and Development, Every Employee will develop in every area, utilization. - Competency Based Development. 4. หลักการสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent) ต้องการคนเก่ง พิเศษ มา ทำงาน มองหาคนเก่งจากต่างประเทศมาช่วยงาน ไม่ เน้นปริญญาบัตรอย่างเดียว 5. หลักการรักษาพนักงานให้รักที่จะอยู่หน่วยงาน (Retention) - ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในและ ต่างประเทศ - ขายหุ้นให้พนักงานในราคาถูก 2. หลักการใช้ความสามารถหลักของพนักงาน (Core Competency) -Value Initiative; Personal Mastery, Strategy Perspective, Innovation. -Value Drive; Team work, Consulting Skill, Achievement Oriented. - Value Mobility; Adaptability, Language Literacy. 3. หลักการใช้คนให้คุ้มค่า (Utilization) - Train and Development, Every Employee will develop in every area, utilization. - Competency Based Development. 4. หลักการสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent) ต้องการคนเก่ง พิเศษ มา ทำงาน มองหาคนเก่งจากต่างประเทศมาช่วยงาน ไม่ เน้นปริญญาบัตรอย่างเดียว 5. หลักการรักษาพนักงานให้รักที่จะอยู่หน่วยงาน (Retention) - ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในและ ต่างประเทศ - ขายหุ้นให้พนักงานในราคาถูก กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

8 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 6. หลักการปฏิบัติงานที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 6.1 หลักการบริหารจัดการ (Knowledge Management) ในรูปแบบองค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) ; Inno- People,Inno-Leader. 6.1 หลักการบริหารจัดการ (Knowledge Management) ในรูปแบบองค์การแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) ; Inno- People, Inno-Leader. 6.2 หลักการบริหารทรัพยากรที่ดี (Human Management Resource) และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (Human Management Resource Development) 6.2 หลักการบริหารทรัพยากรที่ดี (Human Management Resource) และการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (Human Management Resource Development) 6.3 การประเมินมีลักษณะ Performance-Based การ ประเมินศักยภาพ พนักงา จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน และ Leadership & Managerial Characteristics 6.3 การประเมินมีลักษณะ Performance-Based การ ประเมินศักยภาพ พนักงา จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน และ Leadership & Managerial Characteristics 6.4 การให้แรงจูงใจในการทำงาน การประกวดรางวัล Power of Innovation SCG. มีผลงานเข้าประกวดกว่า 300 เรื่องจากทุกธุรกิจ โดย แต่ละธุรกิจจัดประกวด คัดเลือกตัวแทน รวมทั้งสิ้น 11 ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PIMAI จากผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เจ้าของผลงาน “ กระเบื้องพิ มาย ” 6.4 การให้แรงจูงใจในการทำงาน การประกวดรางวัล Power of Innovation SCG. มีผลงานเข้าประกวดกว่า 300 เรื่องจากทุกธุรกิจ โดย แต่ละธุรกิจจัดประกวด คัดเลือกตัวแทน รวมทั้งสิ้น 11 ทีม ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PIMAI จากผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เจ้าของผลงาน “ กระเบื้องพิ มาย ” กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง

9 ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง 1. การรับฟังการบรรยายจาก จนท. เครือซีเมนต์ไทย 15 ธ. ค.49 2. เว็บไซด์ http://www. cememtthai.co.th 19 ธ. ค.49 1. การรับฟังการบรรยายจาก จนท. เครือซีเมนต์ไทย 15 ธ. ค.49 2. เว็บไซด์ http://www. cememtthai.co.th 19 ธ. ค.49http://www. cememtthai.co.thhttp://www. cememtthai.co.th Q & A กฤตินัย ธารา รัตนสุวรรณ น. ท. สุรินทร์ คอ ทอง


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาดูงาน เครือ ซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group) 15 ธ. ค.49  1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา  2. การจัดหน่วยงาน 2. การจัดหน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google