งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล รายบุคคลของอาจารย์ (SAR –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล รายบุคคลของอาจารย์ (SAR –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล รายบุคคลของอาจารย์ (SAR – I) และข้อมูลระดับภาควิชา (SAR – II) โดย นางยุวดี อุปนันท์ หัวหน้างานนโยบาย และแผน

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบการ รายงานข้อมูล ของอาจารย์ แต่ละท่าน (SAR – I) และรายงานการประเมิน ตนเองระดับภาควิชา (SAR – II) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ขั้นตอน การสร้างความเข้าใจและการยอมรับของ บุคลากรในคณะฯ 1.1 ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและชี้แจง และ สร้างความเข้าใจ ถึงความสำคัญของระบบการรายงานข้อมูลของอาจารย์ และภาควิชาใน รูปแบบของการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 1.2 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดทำ ( ร่าง ) แบบฟอร์มการรายงาน ข้อมูล (SAR – I) และ (SAR – II) ต่อคณะกรรมการ ประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

3 2. ขั้นตอนการกำหนดวิธีการและเก็บข้อมูล 2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ร่วมประชุมและ กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการรายงานข้อมูล 2.2 อาจารย์รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ 4 – 5 ด้าน เทอมละ 1 ครั้ง ส่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1 ( มิถุนายน - พฤศจิกายน ) ครั้งที่ 2 ( ธันวาคม - พฤษภาคม ) 2.3 ระดับภาควิชาเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ แต่ละท่าน เพื่อเตรียมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีระดับ ภาควิชา 2.4 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา นำแบบฟอร์ม ไว้ใน Web.Site การประกันคุณภาพการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อ ความสะดวกในการ นำมาใช้งาน

4 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 2.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการ พัฒนาระบบโปรแกรมขึ้นมา ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยให้อาจารย์และภาควิชา สามารถ Input ข้อมูลผ่านระบบ Intranet 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 หลังจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ข้อมูลรายบุคคลจาก อาจารย์ นำมาบันทึกข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูล นำผลใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะฯ ตามลำดับ 3.2 หลังจากได้ข้อมูลที่จัดทำเป็นหมวดหมู่แล้ว มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ ข้อมูล โดยวิธีการส่งข้อมูลถึงภาควิชา และรองคณบดีและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ / เพิ่มเติมแก้ไขให้ความ ถูกต้องยิ่งขึ้น

5 แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 5. ขั้นตอนการแบ่งบันข้อมูลและการใช้ข้อมูล ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 5.1 มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น การจัดทำรายงาน ประจำปี การรายงานข้อมูลตาม กพร. และ สมศ. 5.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จะ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมิน เป็นต้น 4. การกำกับ / ติดตาม การรายงานข้อมูล 4.1 งานนโยบายและแผนดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลรายภาควิชาและข้อมูล รายบุคคล จัดทำหนังสือถึงภาควิชาให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและขอความ ร่วมมือในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตาม กำหนดเวลา 4.2 การประสานงานภายในองค์กร ในการติดตาม / ทวงถาม 4.3 การติดตามโดยคณบดี ในรูปแบบการประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล รายบุคคลของอาจารย์ (SAR –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google