งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ การศึกษา (Quality Assurance, QA) นายแพทย์ ดร. ณตพล ศุภณัฐเศรษฐ กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ การศึกษา (Quality Assurance, QA) นายแพทย์ ดร. ณตพล ศุภณัฐเศรษฐ กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ การศึกษา (Quality Assurance, QA) นายแพทย์ ดร. ณตพล ศุภณัฐเศรษฐ กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

2 คุณภาพคืออะไร ? ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล หรือสิ่งของ ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล หรือสิ่งของ คุณลักษณะ คุณค่า คุณลักษณะ คุณค่า A measure of excellence, in varied context A measure of excellence, in varied context สิ่งของ : อาหาร ขนม หนังสือ รถยนต์ เครื่องดนตรี บ้าน รูปภาพ ฯลฯ สิ่งของ : อาหาร ขนม หนังสือ รถยนต์ เครื่องดนตรี บ้าน รูปภาพ ฯลฯ คน คน สัตว์ สัตว์ นามธรรม : จิตใจ ความคิด กระบวนการทำงาน ฯลฯ นามธรรม : จิตใจ ความคิด กระบวนการทำงาน ฯลฯ “Good quality – Better – Best quality” “Good quality – Better – Best quality”

3 AB

4 CACA KEKE

5 ร้านกาแฟ

6 มหาวิทยาลัยไหนดี ?

7 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด Performance indicator (PI) Performance indicator (PI) Key Performance indicator (KPI) Key Performance indicator (KPI) เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) ในการเปิดร้านอาหาร ร้านขายขนม ร้านขายยา โรงพยาบาล ในการเปิดร้านอาหาร ร้านขายขนม ร้านขายยา โรงพยาบาล ในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

8 การควบคุมคุณภาพ Quality Control, QC Quality Control, QC การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า หรือบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า หรือบริการ Input – Process – Output Input – Process – Output

9 การประกันคุณภาพ Quality Assurance, QA Quality Assurance, QA เป็นกระบวนการที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการมี ความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างมี คุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นกระบวนการที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการมี ความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างมี คุณภาพ ได้มาตรฐาน สินค้า : สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สินค้า : สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ : บริการดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ : บริการดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โรงเรียน : โรงเรียนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โรงเรียน : โรงเรียนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยดี มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยดี มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน นิสิตแพทย์ : นิสิตแพทย์ดี มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน นิสิตแพทย์ : นิสิตแพทย์ดี มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน

10 กระบวนการคุณภาพ PDCA PDCA 5 ส 5 ส TQA, ISO TQA, ISO สะอาด สะดวก สะสาง สุขลักษณะ สร้างนิสัย http://www.tpfeurope.com/5S_image.gif http://www.epd.gov.hk/epd/misc/env_management_sme/eng/images/pdcacycle.jpg

11 การประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพ ในกระบวนการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ได้แก่ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 (2 ตัวบ่งชี้ ) องค์ประกอบที่ 3 (2 ตัวบ่งชี้ ) องค์ประกอบที่ 9 (1 ตัวบ่งชี้ ) องค์ประกอบที่ 9 (1 ตัวบ่งชี้ )

12 กระบวนการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาของนิสิต องค์ประกอบ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิง การดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วงรอบการประเมินคุณภาพ วงรอบการประเมินคุณภาพ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายใน และ ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายใน และ ภายนอกคณะแพทยศาสตร์

13 การประยุกต์กระบวนการคุณภาพ ในการดำเนินงานของสโมสรนิสิต รายงานการประชุม เรื่องการจัดเกณฑ์เพื่อใช้ใน การประเมินโครงการ / กิจกรรมของนิสิตในส่วน ของหน่วยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2551 รายงานการประชุม เรื่องการจัดเกณฑ์เพื่อใช้ใน การประเมินโครงการ / กิจกรรมของนิสิตในส่วน ของหน่วยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2551 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ (3-2-1) 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ (3-2-1) องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ

14 ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี (P) แผนปฏิบัติงานประจำปี (P) การเขียนขออนุมัติโครงการ (P) การเขียนขออนุมัติโครงการ (P) การดำเนินโครงการ (D) การดำเนินโครงการ (D) การประเมิน และสรุปผลโครงการ (C) การประเมิน และสรุปผลโครงการ (C) ปัญหา และข้อเสนอแนะ (C) ปัญหา และข้อเสนอแนะ (C) ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป (A) ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป (A)

15 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล เครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะ แพทยศาสตร์ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล เครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล เครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย นเรศวร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย นเรศวร เครือข่ายหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะ วิชาอื่น เครือข่ายหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะ วิชาอื่น

16 Thank you for your attention! http://tucowsinc.com/news/wp-content/uploads/2007/03/qa-analyst-performance-testing.jpg


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ การศึกษา (Quality Assurance, QA) นายแพทย์ ดร. ณตพล ศุภณัฐเศรษฐ กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google