งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร. 075-296030 โทรสาร 075- 296040 นางพัชรีย์ ลันดา ผู้สร้ าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร. 075-296030 โทรสาร 075- 296040 นางพัชรีย์ ลันดา ผู้สร้ าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร. 075-296030 โทรสาร 075- 296040 นางพัชรีย์ ลันดา ผู้สร้ าง สมการ กำลังสอง

2

3 - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวในรูป ax 2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว ที่ a ≠ 0 และ b ≠ 0 - การหาคำตอบของสมการกำลังสองที่อยู่ ในรูป ax 2 + bx+c = 0 เมื่อ a, b, c เป็น ค่าคงตัวที่ a ≠ 0 และ c ≠ 0

4 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองตัวแปรเดียวในรูป Ax 2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัวที่ a = 0 และ c = 0 เพื่อความสะดวก เราจะเรียก ax 2 ว่า พจน์หน้า bx ว่าพจน์กลาง และ c ว่า พจน์หลัง 2. การแยกตัวประกอบของพหุนามในรูป ax2 + bx + c เมื่อ A, b, c เป็นค่าคงตัวที่ a ≠ 0 และ c ≠ 0 ทำได้ดังนี้ 2.1 พหุนามดีกรีหนึ่งสองพหุนามที่คูณกัน แล้วได้พจน์หน้าเขียนสองพหุนามนั้นเป็น พจน์หน้า ของพหุนามสองพหุนาม 2.2 หาจำนวนสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้ พจน์หลังเขียนจำนวนทั้งสองเป็นพจน์หลัง ของพหุนามในข้อที่ 2.1 3. หาพจน์กลางของพหุนามที่เป็นผลลัพท์ จากผลคูณของพหุนาม แต่ละคู่ในข้อ 2.2

5 ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบของ 2x 2 - x - 21 วิธีทำ 2x 2 แยกได้เป็น 2x x x -1 แยกได้เป็น -7 x 3 ทดลองจับคู่คูณกัน ( 2x - 7)(x + 3) - 7x +6x+6x รวมได้ -x ( พจน์กลาง ) นั้นคือ 2x 2 - x -21 = ( 2x - 7)( x + 3)

6 ตัวอย่าง จงแยกตัวประกอบ ของ 3x 2 - 2x - 5 วิธีทำ 3x 2 แยกได้เป็น 3x x x -5 แยกได้เป็น -5 x 1 ทดลองจับคู่คูณกัน ( 3x - 5)(x + 1) -5 +3x ร่วมแล้วได้ -2x ( พจน์กลาง ) นั้นคือ 3x2 - 2x - 5 =( 3x - 5)( 3x+1)

7 แบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบของพหุนาม ต่อไปนี้ 1.9x 2 – 48 x +64 2.16x 2 + 72x + 81 3. 25x 2 +30x +9 4.36x 2 -24x +4

8 แบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบของ พหุนามต่อไปนี้ 1.9x 2 – 48 x +64 = (3x - 8)(3x- 8) 2.16x 2 + 72x + 81 = (4x + 9)(4x+ 9) 3. 25x 2 +30x +9 = (5x + 3)(5x+ 3) 4.36x 2 -24x +4 = (6x-2)(6x-2)

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง โทร. 075-296030 โทรสาร 075- 296040 นางพัชรีย์ ลันดา ผู้สร้ าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google